18.10.2023
ID: 5872upozornenie pre užívateľov

Zrušenie letu z dôvodu nečakaného úmrtia kopilota nezbavuje leteckú spoločnosť povinnosti odškodniť cestujúcich

Takéto úmrtie, nech je akokoľvek tragické, nepredstavuje „mimoriadnu okolnosť“, ale je, podobne ako akékoľvek nečakané ochorenie, ktoré môže postihnúť člena posádky nevyhnutnej na zabezpečenie letu, vlastné bežnému výkonu činnosti leteckej spoločnosti

Dňa 17. júla 2019 mala spoločnosť TAP Portugal o 6.05 hod. uskutočniť let medzi Stuttgartom (Nemecko) a Lisabonom (Portugalsko). V ten istý deň o 4.15 hod. bol kopilot príslušného letu nájdený mŕtvy v posteli svojej hotelovej izby. Celá posádka bola touto udalosťou šokovaná a vyhlásila sa za nespôsobilú na let, a tak bol let zrušený. Náhradná posádka odletela z Lisabonu o 11.25 hod. a do Stuttgartu dorazila o 15.20 hod. Cestujúci boli potom prepravení do Lisabonu náhradným letom naplánovaným na 16.40 hod.

Niektorí cestujúci zrušeného letu postúpili svoje práva vyplývajúce z tohto zrušenia letu spoločnostiam poskytujúcim právnu pomoc cestujúcim v leteckej doprave. TAP odmietla týmto spoločnostiam vyplatiť náhradu stanovenú v nariadení o právach cestujúcich v leteckej doprave1 s odôvodnením, že nečakané úmrtie kopilota predstavuje mimoriadnu okolnosť, ktorá leteckého dopravcu oslobodzuje od povinnosti vyplatiť náhradu.
Krajský súd Stuttgart, konajúci vo veci, žiada Súdny dvor o výklad nariadenia.

V dnešnom rozsudku Súdny dvor pripomenul, že opatrenia týkajúce sa personálu prevádzkujúceho leteckého dopravcu, ako sú opatrenia týkajúce sa plánovania posádok a pracovného času personálu, patria do bežného výkonu činnosti dopravcu. Keďže zvládnutie nečakanej neprítomnosti jedného alebo viacerých členov personálu nevyhnutných pre prevádzku letu, a to aj krátko pred jeho odletom, z dôvodu choroby alebo úmrtia, je neoddeliteľne spojené s otázkou plánovania posádky a rozvrhu pracovného času personálu, takáto neprítomnosť je neoddeliteľnou súčasťou bežného výkonu činnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu, a preto nepatrí pod pojem „mimoriadne okolnosti“. Z toho vyplýva, že letecký dopravca nie je oslobodený od povinnosti poskytnúť cestujúcim náhradu.

Súdny dvor spresnil, že situácia nečakaného úmrtia, nech je akokoľvek tragická a nezvratná, nie je z právneho hľadiska odlišná od situácie, keď sa let nemôže uskutočniť, lebo člen personálu nečakane ochorie krátko pred odletom. Teda samotná neprítomnosť, a nie konkrétna zdravotná príčina tejto neprítomnosti, predstavuje udalosť, ktorá je súčasťou bežného výkonu činnosti dopravcu, a tak tento dopravca musí pri plánovaní svojich posádok a pracovného času personálu počítať s výskytom takýchto nepredvídaných udalostí.

Súdny dvor dodal, že skutočnosť, že člen dotknutej posádky bez obmedzení obstál v predpísaných pravidelných lekárskych vyšetreniach stanovených uplatniteľnou právnou úpravou, nemôže spochybniť tento záver, pretože ktokoľvek môže kedykoľvek nečakane ochorieť alebo zomrieť.
 


[1] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. v. EÚ L 46, 2004, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10).

Zdroj:Riaditeľstvo pre komunikáciu
Sekcia pre tlač a informácie curia.europa.eu
TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 78/23
V Luxemburgu 11. mája 2023
Rozsudok Súdneho dvora v spojených veciach C-156/22 až C-158/22 | TAP Portugal (Úmrtie kopilota)

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk