21.5.2024
ID: 6061upozornenie pre užívateľov

Zvýšenie sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

8c7dfd7496ecfbd5cebc2e788eaf6f4d/au (4).jpg
Zdroj: shutterstock.com

Zamestnávatelia a mzdoví účtovníci pozor! Od 1. mája 2024 sa opäť zvyšuje suma základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo dňa 4. apríla 2024 nové Opatrenie č. 73/2024 Z. z. (vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 18.04.2024), ktorým po 10 mesiacoch opäť zvyšuje sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Predchádzajúce Opatrenie č. 247/2023 Z. z., ktoré je platné od 01.07.2023 do 30.04.2024, sa s účinnosťou od 01.05.2024 zrušuje.

V zmysle zákona o cestovných náhradách, ak sa zamestnanec písomne dohodne so zamestnávateľom, že pri pracovnej ceste použije vlastné cestné motorové vozidlo (t. j. iné vozidlo ako vozidlo poskytnuté zamestnávateľom), patrí mu základná náhrada za každý 1 km jazdy (ďalej len "základná náhrada") a náhrada za spotrebované pohonné látky.

S účinnosťou od 01.05.2024 bude suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre:

  1. jednostopové vozidlá a trojkolky – 0,075 EUR (od 01.07.2023 do 30.04.2024 – 0,071 EUR, od 01.04.2023 do 30.06.2023 – 0,067 EUR, od 01.09.2022 do 31.03.2023 – 0,063 EUR, od 01.05.2022 do 31.08.2022 – 0,059 EUR; do 30.04.2022 – 0,053 EUR),
  2. osobné cestné motorové vozidlá - 0,265 EUR (od 01.07.2023 do 30.04.2024 – 0,252 EUR, od 01.04.2023 do 30.06.2023 – 0,239 EUR, od 01.09.2022 do 31.03.2023 – 0,227 EUR, od 01.05.2022 do 31.08.2022 - 0,213 EUR; do 30.04.2022 – 0,193 EUR).

Pri použití prívesu k osobnému cestnému motorovému vozidlu sa základná náhrada zvýši o 15%. Sumu základnej náhrady pre nákladné automobily, autobusy a traktory dohodne zamestnávateľ so zamestnancom.

Náhrada za spotrebované pohonné látky patrí zamestnancovi podľa cien pohonných látok prepočítaných podľa spotreby pohonných látok (ďalej len "spotreba") uvedenej v technickom preukaze cestného motorového vozidla alebo v osvedčení o evidencii cestného motorového vozidla (ďalej len "technický preukaz").

Cenu pohonnej látky preukazuje zamestnanec dokladom o kúpe pohonnej látky, z ktorého je zrejmá súvislosť s pracovnou cestou (ďalej len "doklad o kúpe"). Ak zamestnanec preukazuje cenu pohonnej látky viacerými dokladmi o kúpe, cena pohonnej látky sa môže vypočítať aritmetickým priemerom preukázaných cien. Ak zamestnanec nepreukáže cenu pohonnej látky dokladom o kúpe, na výpočet sa použije cena pohonnej látky, ktorá platila v čase nástupu na pracovnú cestu zistená Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

Spotreba podľa technického preukazu sa použije takto:

  1. ak je v technickom preukaze uvedená spotreba len podľa príslušnej slovenskej technickej normy, na výpočet sa použije spotreba podľa tejto normy; pri jazde cestného motorového vozidla v meste sa spotreba určená podľa slovenskej technickej normy zvýši o 40%,
  2. ak je v technickom preukaze uvedená spotreba podľa slovenskej technickej normy aj predpisu Európskej hospodárskej komisie alebo len podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie, na výpočet sa použije spotreba podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie vypočítaná aritmetickým priemerom; pri jazde cestného motorového vozidla v meste sa použije spotreba určená na jazdu v meste,
  3. ak je v technickom preukaze uvedená spotreba podľa osobitného predpisu v členení na mestský cyklus, mimomestský cyklus a kombinovaný cyklus, na výpočet sa použije spotreba zodpovedajúca príslušnému cyklu premávky alebo kombinácii jednotlivých cyklov premávky, odvodených od konkrétneho režimu jazdy cestného motorového vozidla,
  4. ak je v technickom preukaze cestného motorového vozidla uvedená spotreba podľa osobitného predpisu bez členenia na cykly, na výpočet sa použije spotreba podľa tohto osobitného predpisu; pri jazde cestného motorového vozidla v meste sa spotreba zvýši o 20%.

Ak je pohonnou látkou plyn alebo plyn v kombinácii s inou pohonnou látkou, spôsob výpočtu náhrad za spotrebované pohonné látky za jednotlivé pohonné látky dohodne zamestnávateľ so zamestnancom na základe podmienok pracovnej cesty, cien pohonných látok a spotreby. Ak je v technickom preukaze uvedená spotreba oboch pohonných látok podľa osobitného predpisu, pri dohode medzi zamestnancom a zamestnávateľom sa prihliadne aj na túto spotrebu.

Ak sa spotreba v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou alebo sa spotreba v technickom preukaze neuvádza, pre výpočet náhrady za spotrebované pohonné látky sa použije spotreba podľa technického preukazu cestného motorového vozidla rovnakého typu, s rovnakým objemom valcov motora a s rovnakým druhom pohonnej látky, alebo spotreba preukázaná dokladom vydaným osobou, ktorej bola udelená autorizácia podľa osobitného predpisu, alebo doplňujúce údaje výrobcu, dovozcu alebo predajcu preukazujúce spotrebu alebo inú spotrebu.

Výsledná suma základnej náhrady sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. Výsledná suma náhrady za spotrebované pohonné látky sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

Zamestnávateľ môže so zamestnancom písomne dohodnúť poskytovanie náhrady za použitie cestného motorového vozidla v sume zodpovedajúcej cene cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy. Toto však neplatí, ak zamestnanec použije cestné motorové vozidlo na žiadosť zamestnávateľa.
 


Mgr. Martina Poliačiková

Advokát


RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Vysoká 2/B
811 06 Bratislava

Tel.:    +421 2 3233 3444
Fax:    +421 2 3233 3443
e-mail: martina.poliacikova@r-p.sk

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk