26.9.2013
ID: 845

Ústavný súd Slovenskej republiky priznal v I. polroku 2013 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 457 900 €

Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) rozhodol v I. polroku 5 702 sťažností fyzických a právnických osôb. Sťažovatelia v nich žiadali primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške až 23 598 959,25 €.

Ústavný súd priznal v I. polroku 2013 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie celkom v 102 prípadoch vo výške 457 900 € (čo je o 85 480,61 € viac ako v rovnakom období minulého roku) z toho:

  • 99 sťažovateľom za porušenie čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane základných ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) vo výške 449 900 €
  • 3 sťažovateľom za porušenie čl. 46 ods. 1 ústavy, čl. 6 ods. 1 dohovoru a iných článkov ústavy vo výške 8 000 €.

„Súbežne so zvyšujúcim sa celkovým počtom podaní doručených ústavnému súdu sa zvyšuje aj počet sťažovateľov, ktorým bolo v dôsledku porušenia ich základných práv na prerokovanie veci v primeranej lehote a práva na súdnu a inú právnu ochranu priznané primerané finančné zadosťučinenie a celková výška primeraného finančného zadosťučinenia,“ pripomína predsedníčka ústavného súdu Ivetta Macejková a súčasne zdôrazňuje: „Prostredníctvom projektu Efektívnosť výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorý realizujeme od roku 2009 až dodnes, vytvárame tlak na všeobecné súdy, ktorý vedie k eliminovaniu prieťahov v súdnom konaní.“

Najvyššie primerané finančné zadosťučinenie za I. polrok 2013 je sťažovateľom povinný
uhradiť Okresný súd Nové Zámky v celkovej sume 86 000 €, z toho 84 000 € je povinný uhradiť 28 sťažovateľom, ktorých právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48. ods. 2 ústavy bolo porušené v rámci jedného konania vedeného Okresným súdom Nové Zámky.


Zdroj: Ústavný súd Slovenskej republiky


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk