Knižné novinky

Desať prednášok z filozofie (E-kniha)

Desať prednášok z filozofie (E-kniha)

Marta B. Zágoršeková, Marcel Čas

Filozofia, od prvých antických gréckych škôl  až podnes, je  trvalou súčasťou univerzitného typu vzdelávania v Európe, ako aj v celej západnej civilizácii. Vzhľadom na to, že ide o krátky  kurz z filozofie, museli sme rozsah tém...

Trestné právo v zdravotníctve, 2. vydanie

Trestné právo v zdravotníctve, 2. vydanie

Pavol Kádek

Publikácia s názvom „Trestné právo v zdravotníctve“ z roku 2015 sa pomerne rýchlo vypredala a bolo najmä zo strany študentov zdravotníckych študijných odborov apelované na to, že je potrebné sa podujať k napísaniu druhého...

Trestné právo v zdravotníctve, 2. vydanie (E-kniha)

Trestné právo v zdravotníctve, 2. vydanie (E-kniha)

Pavol Kádek

Publikácia s názvom „Trestné právo v zdravotníctve“ z roku 2015 sa pomerne rýchlo vypredala a bolo najmä zo strany študentov zdravotníckych študijných odborov apelované na to, že je potrebné sa podujať k napísaniu druhého...

Právna zodpovednosť v medicíne a zdravotníctve

Právna zodpovednosť v medicíne a zdravotníctve

Pavol Kádek

Monografia s názvom „Právna zodpovednosť v medicíne a zdravotníctve“ je 2. doplneným a prepracovaným vydaním publikácie s názvom „Súčasné dimenzie právnej zodpovednosti v medicíne a zdravotníctve“ z roku 2014. Spomínaná...

Právna zodpovednosť v medicíne a zdravotníctve (E-kniha)

Právna zodpovednosť v medicíne a zdravotníctve (E-kniha)

Pavol Kádek

Monografia s názvom „Právna zodpovednosť v medicíne a zdravotníctve“ je 2. doplneným a prepracovaným vydaním publikácie s názvom „Súčasné dimenzie právnej zodpovednosti v medicíne a zdravotníctve“ z roku 2014. Spomínaná...

Medzinárodné financie

Medzinárodné financie

Hussam Musa

Publikácia poskytuje komplexný pohľad na oblasť medzinárodných financií, vysvetľuje základný pojmový aparát, hlavné zásady a fungovanie mechanizmu medzinárodných finančných vzťahov, nástroje a inštitúcie, ktoré v tejto oblasti...

Medzinárodné financie (E-kniha)

Medzinárodné financie (E-kniha)

Hussam Musa

Publikácia poskytuje komplexný pohľad na oblasť medzinárodných financií, vysvetľuje základný pojmový aparát, hlavné zásady a fungovanie mechanizmu medzinárodných finančných vzťahov, nástroje a inštitúcie, ktoré v tejto oblasti...

Podnikové hospodárstvo pre manažérov (E-kniha)

Podnikové hospodárstvo pre manažérov (E-kniha)

Helena Majdúchová, Anna Neumannová

Autorky sa zaoberajú základnými otázkami činnosti podnikov a vyhodnocovania procesov v podnikoch prostredníctvom hodnotových nástrojov. Analyzujú transformačný proces podniku, jeho prvky, fázy a sféry, ktoré sú následne aplikované...

Vybrané trendy vo výbere daní a možnosti ich právnej reflexie na Slovensku

Vybrané trendy vo výbere daní a možnosti ich právnej reflexie na Slovensku

Matej Kačaljak

Globalizácia a digitalizácia predstavujú významné megatrendy, ktoré podstatným spôsobom vplývajú aj na výber daní vo svete. Na jednej strane predstavujú pre finančné správy nové výzvy a na strane druhej ponúkajú nové možnosti....

Konto pracovného času

Konto pracovného času

Jozef Toman, Marek Švec, Simona Schuszteková

Novinka vydavateľstva Wolters Kluwer „Konto pracovného času“ reaguje na pretrvávajúci záujem zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov o spracovanie publikácie, v ktorej by bola  problematika tohto pracovnoprávneho inštitútu...

Konto pracovného času (E-kniha)

Konto pracovného času (E-kniha)

Jozef Toman, Marek Švec, Simona Schuszteková

Novinka vydavateľstva Wolters Kluwer „Konto pracovného času“ reaguje na pretrvávajúci záujem zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov o spracovanie publikácie, v ktorej by bola  problematika tohto pracovnoprávneho inštitútu...

Sporové konanie pre každého. Keď sa už súdu nedá vyhnúť

Sporové konanie pre každého. Keď sa už súdu nedá vyhnúť

Marek Benedik

Konflikt v spoločnosti, spor medzi jedincami, je taký starý ako spoločnosť sama. Riešenie a vyriešenie konfliktov pokojne, rýchlo, spravodlivo a podľa vopred daných férových pravidiel pred nezávislým a nestranným arbitrom je od 1....

Sporové konanie pre každého. Keď sa už súdu nedá vyhnúť (E-kniha)

Sporové konanie pre každého. Keď sa už súdu nedá vyhnúť (E-kniha)

Marek Benedik

Konflikt v spoločnosti, spor medzi jedincami, je taký starý ako spoločnosť sama. Riešenie a vyriešenie konfliktov pokojne, rýchlo, spravodlivo a podľa vopred daných férových pravidiel pred nezávislým a nestranným arbitrom je od 1....

Zákon o dobrovoľných dražbách - komentár

Zákon o dobrovoľných dražbách - komentár

Milan Budjač, Janka Gibaľová, Peter Straka, Jarmila Lazíková

Zákon o dobrovoľných dražbách predstavuje v slovenskom právnom poriadku jednu z  právnych úprav, ktorá popri Exekučnom poriadku implikuje najzásadnejšie zásahy do majetkových práv a ďalších práv subjektov vlastníckeho práva s...

Zákon o dobrovoľných dražbách - komentár (E-kniha)

Zákon o dobrovoľných dražbách - komentár (E-kniha)

Milan Budjač, Janka Gibaľová, Peter Straka, Jarmila Lazíková

Zákon o dobrovoľných dražbách predstavuje v slovenskom právnom poriadku jednu z  právnych úprav, ktorá popri Exekučnom poriadku implikuje najzásadnejšie zásahy do majetkových práv a ďalších práv subjektov vlastníckeho práva s...

Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu

Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu

Milan Budjač, Branislav Fančovič

Inštitút nájmu bytu už dlhodobejšie volal po vytvorení flexibilnejšej alternatívy chráneného nájmu bytu, ktorá by vychádzala zo špecifického charakteru krátkodobosti a potreby flexibility založenia a skočenia nájomného pomeru k...

Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu (E-kniha)

Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu (E-kniha)

Milan Budjač, Branislav Fančovič

Inštitút nájmu bytu už dlhodobejšie volal po vytvorení flexibilnejšej alternatívy chráneného nájmu bytu, ktorá by vychádzala zo špecifického charakteru krátkodobosti a potreby flexibility založenia a skočenia nájomného pomeru k...

Pracovnoprávne vzťahy v školstve

Pracovnoprávne vzťahy v školstve

Jarmila Belešová

Obsahom publikácie je odborný výklad problematiky pracovnoprávnych vzťahov vrátane odmeňovania v rezorte školstva so zameraním na zamestnancov regionálneho školstva, t. j. na pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a...

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci - komentár (E-kniha)

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci - komentár (E-kniha)

Tamara Paceková

Cieľom BOZP je vytvárať systém pravidiel a požiadaviek, ktoré chránia zamestnancov a ďalšie osoby pred negatívnymi vplyvmi v pracovnom procese a upravovať vzájomné vzťahy subjektov, ktoré ovplyvňujú úroveň starostlivosti o...

Zákon o výkone práce vo verejnom záujme - 2., aktualizované vydanie

Zákon o výkone práce vo verejnom záujme - 2., aktualizované vydanie

Tatiana Mičudová

Druhé aktualizované a rozšírené vydanie publikácie „Zákon o výkone práce vo verejnom záujme – komentár“ prináša čitateľom podrobné vysvetlenie jednotlivých ustanovení zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom...