Knižné novinky

Judikatúra vo veciach daňového práva

Judikatúra vo veciach daňového práva

Marianna Hirková, Ivan Rumana

Publikácia „Judikatúra vo veciach daňového práva“ je novinkou z edície výberu judikatúry vydavateľstva IURA Edition, spol. s r. o. Obsahuje konkrétne príklady zo súdnej praxe.
Je zameraná na tri oblasti daňového práva, a to na...

Judikatúra vo veciach daňového práva (E-kniha)

Judikatúra vo veciach daňového práva (E-kniha)

Marianna Hirková, Ivan Rumana

Publikácia „Judikatúra vo veciach daňového práva“ je novinkou z edície výberu judikatúry vydavateľstva IURA Edition, spol. s r. o. Obsahuje konkrétne príklady zo súdnej praxe.
Je zameraná na tri oblasti daňového práva, a to na...

Konsolidovaná účtovná závierka v Slovenskej republike

Konsolidovaná účtovná závierka v Slovenskej republike

Richard Farkaš

Publikácia sa zaoberá historickým vývojom právnych predpisov ku konsolidovanej účtovnej závierke, povinnosťou zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a jej zásadami zostavenia, vymedzením konsolidačného poľa a metódami...

Postavenie správcu v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní

Postavenie správcu v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní

Petra Štofková

Publikácia je spracovaná s cieľom ponúknuť čitateľovi náhľad na jednotlivé fázy konkurzného a reštrukturalizačného konania, a to najmä z praktického pohľadu správcu. Autorka v nej reaguje na zmeny v zákone č. 7/2005 Z. z. o...

Právo cenných papierov

Právo cenných papierov

Dušan Holub

Právo cenných papierov nepatrí medzi jednoduché časti obchodného práva. Rozsiahlosť právnej úpravy cenných papierov odrádza mnohých právnikov, ale rýchlosť a intenzita, s akou sa cenné papiere stávajú súčasťou nášho života,...

Občiansky súdny poriadok s judikatúrou - 5. vydanie

Občiansky súdny poriadok s judikatúrou - 5. vydanie

Piate, prepracované a doplnené vydanie Znenie zákona č. 99/1963 Zb. Publikácia Občiansky súdny poriadok s judikatúrou spracovaná netradičnou formou, ktorú zaiste oceníte vo Vašej každodennej práci, je jednou z viacerých...

Act on Bankruptcy and Restructuring - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Act on Bankruptcy and Restructuring - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Vydavateľstvo IURA EDITION sa rozhodlo rozšíriť edíciu Translated Legislation o publikáciu, ktorou čitateľ získa profesionálny preklad úplného znenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii do anglického jazyka,...

DPH v praxi (E-časopis)

DPH v praxi (E-časopis)

Odborný mesačník, ktorý poskytuje dôležité informácie z oblasti dane z pridanej hodnoty, so zreteľom na ich využiteľnosť a aplikáciu v praxi.
Časopis je určený

účtovníkom a ekonómom podnikateľských subjektov,
daňovým...

Jednoduché účtovníctvo - praktický sprievodca, 5. vyd.

Jednoduché účtovníctvo - praktický sprievodca, 5. vyd.

Amália Spitzová

Jednoduché účtovníctvo je orientované tak, aby poskytlo podklady na daňové účely – výpočet základu dane z príjmov fyzických osôb. V predkladanej publikácii sú vybraté konkrétne príklady z praxe podnikateľov, usporiadané...

Jednoduché účtovníctvo - praktický sprievodca, 5. vyd. (E-kniha)

Jednoduché účtovníctvo - praktický sprievodca, 5. vyd. (E-kniha)

Amália Spitzová

Jednoduché účtovníctvo je orientované tak, aby poskytlo podklady na daňové účely – výpočet základu dane z príjmov fyzických osôb. V predkladanej publikácii sú vybraté konkrétne príklady z praxe podnikateľov, usporiadané...

Riadenie ľudských zdrojov v organizáciách pôsobiacich na Slovensku

Riadenie ľudských zdrojov v organizáciách pôsobiacich na Slovensku

Anna Kachaňáková

Monografia je venovaná charakteristike realizovaného prieskumu zameraného na identifikovanie súčasnej úrovne riadenia ľudských zdrojov v organizáciách pôsobiacich na Slovensku za roky 2010, 2011, 2012. Analyzuje a hodnotí súčasný stav...

Účtovníctvo pre 4. ročník OA - pracovná časť

Účtovníctvo pre 4. ročník OA - pracovná časť

Pracovná časť obsahuje v nadväznosti na učebnicu množstvo úloh a testov na riešenie.

Účtovníctvo pre 3. ročník OA - pracovná časť

Účtovníctvo pre 3. ročník OA - pracovná časť

Pracovná časť obsahuje v nadväznosti na učebnicu množstvo úloh a testov na riešenie.

Účtovníctvo pre 2. ročník OA - pracovná časť

Účtovníctvo pre 2. ročník OA - pracovná časť

Pracovná časť obsahuje v nadväznosti na učebnicu množstvo úloh a testov na riešenie.

Ekonomika verejného sektora -  praktikum

Ekonomika verejného sektora - praktikum

Kovácsová, Švecová, Neubauerová, Beňová

Publikácia nadväzuje na rovnomennú učebnicu, ktorá sa pokúsila zhrnúť tradičné teoretické poznatky o verejnom sektore a princípoch jeho fungovania. S dôrazom na medzinárodný aspekt verejného záujmu ponúka pohľad na vybrané...

Judikatúra vo veciach nekalej súťaže

Judikatúra vo veciach nekalej súťaže

Ľubomír Zlocha, Jozef Vozár

Judikatúra vo veciach nekalej súťaže je ďalšou publikáciou z obľúbených výberov judikatúry nášho vydavateľstva.
Na to, aby bolo možné poznať právo nekalej súťaže, nie sú dostatočné znalosti len jeho právnej úpravy, ale...

EURÓPSKA ÚNIA alebo FEDERÁCIA NÁRODNÝCH ŠTÁTOV?

EURÓPSKA ÚNIA alebo FEDERÁCIA NÁRODNÝCH ŠTÁTOV?

V publikácii sa autor zasadzuje za formovanie európskeho modelu sociálno-ekonomického rozvoja vyúsťujúceho do európskej federácie národných štátov realizovaním politickej únie paralelne s bankovou, finančnou, fiškálnou a...

Princípy dobrej verejnej správy a Rada Európy

Princípy dobrej verejnej správy a Rada Európy

Soňa Košičiarová

Monografia sa komplexne venuje problematike presadzovania princípov dobrej verejnej správy v súlade s odporúčaniami Výboru ministrov Rady Európy. Tieto princípy, implicitne vyjadrené v čl. 1 ods. 1 ústavy, predstavujú základné právne...

Internetový obchod (E-kniha)

Internetový obchod (E-kniha)

Tomáš Mičo, Katarína Bystrická, Martin Tužinský

Publikácia „Internetový obchod“ predstavuje unikátny počin vydavateľstva IURA EDITION, spol. s r. o., priniesť na slovenský knižný trh titul riešiaci otázky internetového podnikania z hľadiska právneho, účtovného a...

Trestný čin podvodu - komentár s judikatúrou

Trestný čin podvodu - komentár s judikatúrou

Peter Šamko

Publikácia poskytuje vyčerpávajúci výklad znakov skutkovej podstaty trestného činu podvodu ako jedného z najčastejšie páchaných trestných činov.
Cieľom tejto publikácie je poskytnúť čo možno najpodrobnejší rozbor najmä znakov...