Knižné novinky

Automobil v podnikaní 1

Automobil v podnikaní 1

Publikácia „Automobil v podnikaní 1“ je dielom kolektívu autorov (Ing. Dušan Dobšovič, Ing. Anna Jurišová, Ing. Iveta Kolenová, Ing. Daniela Krištofíková), odborníkov z praxe, ktorí na základe svojich praktických skúseností...

Automobil v podnikaní 1 (E-kniha)

Automobil v podnikaní 1 (E-kniha)

Publikácia „Automobil v podnikaní 1“ je dielom kolektívu autorov (Ing. Dušan Dobšovič, Ing. Anna Jurišová, Ing. Iveta Kolenová, Ing. Daniela Krištofíková), odborníkov z praxe, ktorí na základe svojich praktických skúseností...

Latinské právnické výrazy a výroky

Latinské právnické výrazy a výroky

Karol Rebro

V európskej kultúre sa zachovalo bohaté antické dedičstvo, čo sa prejavuje predovšetkým v právnickej terminológii, ale aj v terminológii iných vedných odborov. Kniha Latinské právnické výrazy a výroky nám pomôže prehĺbiť...

Automobil v podnikaní 2

Automobil v podnikaní 2

Ing. Miluška Horváthová

Publikácia „Automobil v podnikaní 2“ je zameraná na problematiku používania cestných motorových vozidiel (osobných aj nákladných) na pracovné cesty, súkromné cesty a na podnikateľské účely, ako aj na správne poskytovanie...

Daňový poriadok s vysvetlivkami

Daňový poriadok s vysvetlivkami

Marta Mrvová, Katarína Krchlíková

Publikácia prináša vysvetlivky k jednotlivým ustanoveniam zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kým zákon vstúpil do účinnosti, t. j. do 1. januára 2012, bol štyrikrát...

Ekonomika verejného sektora

Ekonomika verejného sektora

Publikácia vychádza z teoretických prístupov akceptovaných súčasnou odbornou verejnosťou, pričom sa opiera o teóriu verejných statkov, teóriu hier, teóriu verejnej voľby a teóriu byrokracie. Objasňuje podstatu verejného sektora a...

Ako napísať a úspešne obhájiť diplomovú prácu

Ako napísať a úspešne obhájiť diplomovú prácu

Vladimír Gonda

Predstavuje šieste, prepracované a doplnené vydanie metodického návodu na spracovanie a obhajobu diplomovej práce, ktorou študujúci završujú druhý stupeň vysokoškolského štúdia. Pomáha študentom radami, návodmi a informáciami,...

Ako napísať a úspešne obhájiť diplomovú prácu (E-kniha)

Ako napísať a úspešne obhájiť diplomovú prácu (E-kniha)

Vladimír Gonda

Predstavuje šieste, prepracované a doplnené vydanie metodického návodu na spracovanie a obhajobu diplomovej práce, ktorou študujúci završujú druhý stupeň vysokoškolského štúdia. Pomáha študentom radami, návodmi a informáciami,...

Konkurzné právo s vysvetlivkami (Lístkovnica)

Konkurzné právo s vysvetlivkami (Lístkovnica)

Branislav Pospíšil

Publikácia obsahuje úplné znenie zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii spolu s podrobným výkladom jeho jednotlivých ustanovení, pričom poskytuje komplexné informácie a prehľad tak o konkurznom, ako aj...

Daňové teórie a ich využitie v praxi. daňová teória a politika II

Daňové teórie a ich využitie v praxi. daňová teória a politika II

Alena Zubaľová

Druhé, prepracované a doplnené vydanie sa snaží poukázať na možné riešenia existujúcich, pretrvávajúcich, ale aj nových problémov v oblasti zdanenia. Autori venujú pozornosť predovšetkým teóriám daňového presunu...

Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IFRS – praktikum (1. vyd.)

Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IFRS – praktikum (1. vyd.)

Zuzana Šuranová

Slovenská republika sa čím ďalej tým viac približuje v účtovníckej praxi podnikov k anglosaskému chápaniu poslania finančného účtovníctva a finančného spravodajstva, ktorého nástrojom sú práve štandardy IFRS. Tendencie vývoja...

Školská mediácia

Školská mediácia

Dušana Bieleszová

Formovanie tímu je proces, ktorý si vyžaduje dôkladnú znalosť podmienok školy, požiadaviek rodičov, poznania profesionálnych a osobných preferencií pedagógov ako aj znalosť potrieb širšieho prostredia vzdelávania. Učitelia...

Základy práva duševného vlastníctva

Základy práva duševného vlastníctva

Jarmila Lazíková

Publikácia „Základy práva duševného vlastníctva“ poskytuje pohľad na jednotlivé nehmotné statky, ktorým právo duševného vlastníctva poskytuje právnu ochranu. Hlavným cieľom publikácie je oboznámiť čitateľa so základnými...

Výber judikatúry k Obchodnému zákonníku

Výber judikatúry k Obchodnému zákonníku

Publikácia obsahuje výber judikátov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veciach upravených zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Netradičná forma spracovania relevantnej judikatúry k...

Osobnostný rozvoj riaditeľa školy – východiská a determinanty

Osobnostný rozvoj riaditeľa školy – východiská a determinanty

Mária Pisoňová

Cieľom publikácie je podrobnejšie rozpracovať východiská a determinanty osobnostného rozvoja riaditeľa školy vzhľadom na výsledky prezentovaného výskumu, ktorý je súčasťou monografie. Zdôrazňuje postulujúce oblasti riadenia...

Daň z pridanej hodnoty v príkladoch

Daň z pridanej hodnoty v príkladoch

Alica Orda Oravcová, Milan Vargan, Wolfgang Berger

Publikácia obsahuje praktické príklady, ktoré približujú základné princípy fungovania systému DPH nastaveného legislatívou Európskej únie, a to nielen smernicou Rady 2006/112/ES, vykonávacím nariadením k tejto smernici, ale aj...

Daň z pridanej hodnoty v príkladoch (E-kniha)

Daň z pridanej hodnoty v príkladoch (E-kniha)

Alica Orda Oravcová, Milan Vargan, Wolfgang Berger

Publikácia obsahuje praktické príklady, ktoré približujú základné princípy fungovania systému DPH nastaveného legislatívou Európskej únie, a to nielen smernicou Rady 2006/112/ES, vykonávacím nariadením k tejto smernici, ale aj...

Základy manažmentu, 2., prepracované a doplnené vydanie

Základy manažmentu, 2., prepracované a doplnené vydanie

Mikuláš Sedlák

Autor analyzuje vznik a vývoj hlavných koncepcií západného manažmentu, ktoré sú východiskom ich uplatňovania na Slovensku. Proces manažmentu chápe ako komplexný, viacdimenzionálny systém, čiže ako syntézu manažérskych funkcií,...

Výber judikatúry k Občianskemu zákonníku, 1. časť

Výber judikatúry k Občianskemu zákonníku, 1. časť

1. časť: Všeobecné ustanovenia Publikácia obsahuje výber judikátov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky týkajúcich sa prvej časti zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a je prvou časťou výberu judikátov venovanej práve...

Zákonník práce s judikatúrou

Zákonník práce s judikatúrou

Znenie zákona č. 311/2001 Z. z. v aktuálnom znení k januáru 2012. Publikácia Zákonník práce s judikatúrou je spracovaná netradičnou formou, ktorú zaiste oceníte vo Vašej každodennej práci. Netradičné spracovanie spočíva v tom,...