Knižné novinky

Medzinárodné právo verejné (všeobecná a osobitná časť)

Medzinárodné právo verejné (všeobecná a osobitná časť)

Ján Klučka

Druhé, doplnené a prepracované vydanie V publikácii Medzinárodné právo verejné (všeobecná a osobitná časť) je obsiahnutý výklad základných inštitútov a noriem medzinárodného práva (historický vývoj medzinárodného...

Islamské financie a bankovníctvo

Islamské financie a bankovníctvo

Hussam Musa

Islamské financie a bankovníctvo predstavujú jednu z najrýchlejšie rastúcich oblastí finančníctva na svete. Cieľom publikácie je vymedziť podstatu islamských financií a bankovníctva, konfrontovať špecifiká tohto systému...

Daňovníctvo – daňová teória a politika  I – praktikum

Daňovníctvo – daňová teória a politika I – praktikum

Jana Kušnírová

Predkladaná učebná pomôcka predstavuje základný študijný materiál na precvičovanie vybraných problémov z oblasti daňovej sústavy platnej v Slovenskej republike. Praktikum nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu Schultzová, A....

Zákon o strelných zbraniach a strelive účinný od 1. 5. 2011

Zákon o strelných zbraniach a strelive účinný od 1. 5. 2011

Úplné znenie zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive je ďalšou publikáciou z edície "Aktuálne právne predpisy." Okrem úplného znenia zákona, v ktorom nájdete označené a o komentár redakcie doplnené tie časti...

Medzinárodný finančný manažment – zbierka príkladov

Medzinárodný finančný manažment – zbierka príkladov

Anna Polednáková

Druhé vydanie zbierky príkladov nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu Polednáková, A. – Bikár, M. – Kmeťko, M.: Medzinárodný finančný manažment, pričom zahŕňa nevyhnutné zmeny v tejto oblasti hospodárskeho života.
Venuje sa...

Splatná a odložená daň z príjmov podľa národnej a nadnárodnej úpravy účtovníctva

Splatná a odložená daň z príjmov podľa národnej a nadnárodnej úpravy účtovníctva

Martin Tužinský, Anna Baštincová

Publikácia je zameraná na teoretické vymedzenie a analýzu splatnej dane z príjmov a odloženej dane z príjmov, metodiku ich výpočtu, dôsledky účtovania na finančnú a výnosovú situáciu účtovnej jednotky, ako aj ich vykazovanie v...

Kompetenčný profil manažéra výchovno-vzdelávacej inštitúcie

Kompetenčný profil manažéra výchovno-vzdelávacej inštitúcie

Mária Pisoňová

Monografia ponúka čitateľom v našich podmienkach zatiaľ nepublikovaný pohľad na požadované kompetencie manažéra, resp. riaditeľa školy. Súčasné legislatívne požiadavky nevyhnutné na výkon riadiacej pozície autorka porovnáva...

Zanietený manažér

Zanietený manažér

James M. Heidema

Autor knihy – úspešný poisťovateľ v oblasti životného poistenia – vychádzal pri jej písaní z vlastnej filozofie, hodnôt a skúseností nadobudnutých počas jeho dlhoročnej praxe v oblasti poisťovníctva. Kniha objasňuje systémy,...

Zanietený obchodník

Zanietený obchodník

James M. Heidema

V poradí druhá kniha od autora, ktorý sa prevažnú väčšinu svojho profesionálneho života venuje poisťovníctvu. Sú v nej zaradené niektoré informácie z prvej knihy Zanietený manažér, ale prevažná časť je zameraná na...

Judikatúra vo veciach náhrady škody

Judikatúra vo veciach náhrady škody

JUDr. Peter Vojtko, JUDr. Katarína Nemcová

Publikácia z úspešnej  edície výberu judikatúry vydavateľstva IURA EDITION predstavuje snahu zostaviteľov o komplexné spracovanie judikatúry týkajúcej sa náhrady škody, ktorá je v súčasnej  súdnej praxi veľmi...

Zákonník práce účinný od 1. 9. 2011

Zákonník práce účinný od 1. 9. 2011

Úplné znenie zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce účinný k 1.septembru 2011 je prvou publikáciou, ktorou uvádzame novú edíciu nášho vydavateľstva- edíciu "Aktuálne právne predpisy." Osobitosťou publikácií tejto edície je,...

Účtovníctvo

Účtovníctvo

Anna Šlosárová

Vysokoškolská učebnica vychádza z najnovších teoretických poznatkov účtovníctva a z aktuálnej národnej (slovenskej) i nadnárodnej úpravy účtovníctva (smernice EÚ, IFRS), účinnej od 1. januára 2011. Prednostne je určená...

Obchodný zákonník – Commercial code

Obchodný zákonník – Commercial code

Prvá publikácia z novej edície Translated legislation vydavateľstva IURA EDITION prináša profesionálny preklad úplného znenia zákona č. 513/1991 Zb. do anglického jazyka, účinného od 30. júna 2011. Súčasťou publikácie je aj...

Lisabonská zmluva  (Ústavný systém a súdna ochrana)

Lisabonská zmluva (Ústavný systém a súdna ochrana)

Martina Jánošíková, Ján Mazák

Lisabonská zmluva (Ústavný systém a súdna ochrana) je prvou po slovensky napísanou publikáciou venujúcou sa zmenám, ktoré táto zmluva priniesla so sebou od 1. decembra 2009 pre Európsku úniu, jej členské štáty a ich občanov....

Odborný slovník.  Dane – Audit  - Účtovníctvo

Odborný slovník. Dane – Audit - Účtovníctvo

Druhé, rozšírené vydanie špecializovaného slovníka odborných výrazov v anglickom a nemeckom jazyku, ktorý zostavujú odborníci BMB Leitner za oblasť daní, auditu a účtovníctva, je v porovnaní s prvým vydaním obohatený na základe...

Zmluvná pokuta

Zmluvná pokuta

Druhé, prepracované a doplnené vydanie Publikácia sa zaoberá zmluvnou pokutou, ktorá je ako zabezpečovací inštitút veľmi frekventovaný v zmluvách súkromného práva. Ide o druhé, prepracované a doplnené vydanie a dielo, ktoré...

Medzinárodné účtovné štandardy pre verejný sektor – IPSAS

Medzinárodné účtovné štandardy pre verejný sektor – IPSAS

Marianna Kršeková

Monografia je svojím obsahom zameraná na vymedzenie inštitúcií pôsobiacich v oblasti účtovníctva verejného sektora a základných dokumentov, na charakterizovanie procesu tvorby, prijímania a vydávania Medzinárodných účtovných...

Ekonómia a životné prostredie

Ekonómia a životné prostredie

Eva Romančíková

Problematika životného prostredia je v súčasnosti predmetom výskumu viacerých vedeckých disciplín. Vedci z celého sveta vyslovujú vážne varovania, volajúc po zmene prístupov k prírode, jej ochrane a zachovaniu. Ekonomická veda...

REFLEXIA školského manažmentu a  vzdelávania  školských manažérov v našej odbornej literatúre

REFLEXIA školského manažmentu a  vzdelávania školských manažérov v našej odbornej literatúre

Zdeněk Obdržálek

Publikácia je orientovaná na posúdenie monografií a článkov zo školského manažmentu a vzdelávania školských manažérov – riaditeľov škôl. Jej cieľom je nielen prispieť k hlbšiemu prieniku do podstaty školského manažmentu...

Ekonomická dynamika

Ekonomická dynamika

Marián Goga

Ekonomická dynamika je výrazným fenoménom, ktorý sa stal súčasťou mnohých ekonomických analýz skúmajúcich chod ekonomiky ako celku či jednotlivých procesov pomocou modelovania zmien systému.Cieľom monografie je zrozumiteľným...