Knižné novinky

Daňový poriadok účinný od 1. 1. 2012

Daňový poriadok účinný od 1. 1. 2012

Od 1. januára 2012 nadobúda účinnosť zákon č. 563/2009 Z. z. správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z.z. Nový daňový poriadok nahrádza zákon č. 511/1992 Zb. o správe...

Daňový poriadok účinný od 1. 1. 2012 (E-kniha)

Daňový poriadok účinný od 1. 1. 2012 (E-kniha)

Od 1. januára 2012 nadobúda účinnosť zákon č. 563/2009 Z. z. správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z.z. Nový daňový poriadok nahrádza zákon č. 511/1992 Zb. o správe...

Pracovné právo pre verejnú správu. 88 otázok a odpovedí

Pracovné právo pre verejnú správu. 88 otázok a odpovedí

Publikácia reaguje na novelu Zákonníka práce účinnú od 1. septembra 2011, ktorou sa do praxe pracovnoprávnych vzťahov zaviedlo viacero dôležitých zmien aj s dopadom na verejnú správu. Novela by mala okrem iného prispieť k väčšej...

Manažment portfólia cenných papierov a analýza investícií

Manažment portfólia cenných papierov a analýza investícií

Jaroslava Kádárová, Jozef Glova, Radoslav Bajus

Publikácia sa zaoberá charakteristikou vybraných druhov cenných papierov a ich základnými atribútmi, analyzuje finančný trh, jeho súčasti, inštitúcie a účastníkov finančného trhu (burzy, burzové pravidlá, burzové obchody,...

Jazykový manuál – Angličtina pre každého

Jazykový manuál – Angličtina pre každého

Blažena Schenková

Titul Jazykový manuál – Angličtina pre každého je prvý titul v domácej i zahraničnej jazykovej literatúre, ktorý umožňuje priamu prácu s jazykom bez náročného a zdĺhavého štúdia rôznych gramatík a učebníc. Práca je...

Medzinárodné právo verejné (všeobecná a osobitná časť)

Medzinárodné právo verejné (všeobecná a osobitná časť)

Ján Klučka

Druhé, doplnené a prepracované vydanie V publikácii Medzinárodné právo verejné (všeobecná a osobitná časť) je obsiahnutý výklad základných inštitútov a noriem medzinárodného práva (historický vývoj medzinárodného...

Islamské financie a bankovníctvo

Islamské financie a bankovníctvo

Hussam Musa

Islamské financie a bankovníctvo predstavujú jednu z najrýchlejšie rastúcich oblastí finančníctva na svete. Cieľom publikácie je vymedziť podstatu islamských financií a bankovníctva, konfrontovať špecifiká tohto systému...

Daňovníctvo – daňová teória a politika  I – praktikum

Daňovníctvo – daňová teória a politika I – praktikum

Jana Kušnírová

Predkladaná učebná pomôcka predstavuje základný študijný materiál na precvičovanie vybraných problémov z oblasti daňovej sústavy platnej v Slovenskej republike. Praktikum nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu Schultzová, A....

Zákon o strelných zbraniach a strelive účinný od 1. 5. 2011

Zákon o strelných zbraniach a strelive účinný od 1. 5. 2011

Úplné znenie zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive je ďalšou publikáciou z edície "Aktuálne právne predpisy." Okrem úplného znenia zákona, v ktorom nájdete označené a o komentár redakcie doplnené tie časti...

Medzinárodný finančný manažment – zbierka príkladov

Medzinárodný finančný manažment – zbierka príkladov

Anna Polednáková

Druhé vydanie zbierky príkladov nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu Polednáková, A. – Bikár, M. – Kmeťko, M.: Medzinárodný finančný manažment, pričom zahŕňa nevyhnutné zmeny v tejto oblasti hospodárskeho života.
Venuje sa...

Splatná a odložená daň z príjmov podľa národnej a nadnárodnej úpravy účtovníctva

Splatná a odložená daň z príjmov podľa národnej a nadnárodnej úpravy účtovníctva

Martin Tužinský, Anna Baštincová

Publikácia je zameraná na teoretické vymedzenie a analýzu splatnej dane z príjmov a odloženej dane z príjmov, metodiku ich výpočtu, dôsledky účtovania na finančnú a výnosovú situáciu účtovnej jednotky, ako aj ich vykazovanie v...

Kompetenčný profil manažéra výchovno-vzdelávacej inštitúcie

Kompetenčný profil manažéra výchovno-vzdelávacej inštitúcie

Mária Pisoňová

Monografia ponúka čitateľom v našich podmienkach zatiaľ nepublikovaný pohľad na požadované kompetencie manažéra, resp. riaditeľa školy. Súčasné legislatívne požiadavky nevyhnutné na výkon riadiacej pozície autorka porovnáva...

Zanietený manažér

Zanietený manažér

James M. Heidema

Autor knihy – úspešný poisťovateľ v oblasti životného poistenia – vychádzal pri jej písaní z vlastnej filozofie, hodnôt a skúseností nadobudnutých počas jeho dlhoročnej praxe v oblasti poisťovníctva. Kniha objasňuje systémy,...

Zanietený obchodník

Zanietený obchodník

James M. Heidema

V poradí druhá kniha od autora, ktorý sa prevažnú väčšinu svojho profesionálneho života venuje poisťovníctvu. Sú v nej zaradené niektoré informácie z prvej knihy Zanietený manažér, ale prevažná časť je zameraná na...

Judikatúra vo veciach náhrady škody

Judikatúra vo veciach náhrady škody

JUDr. Peter Vojtko, JUDr. Katarína Nemcová

Publikácia z úspešnej  edície výberu judikatúry vydavateľstva IURA EDITION predstavuje snahu zostaviteľov o komplexné spracovanie judikatúry týkajúcej sa náhrady škody, ktorá je v súčasnej  súdnej praxi veľmi...

Zákonník práce účinný od 1. 9. 2011

Zákonník práce účinný od 1. 9. 2011

Úplné znenie zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce účinný k 1.septembru 2011 je prvou publikáciou, ktorou uvádzame novú edíciu nášho vydavateľstva- edíciu "Aktuálne právne predpisy." Osobitosťou publikácií tejto edície je,...

Účtovníctvo

Účtovníctvo

Anna Šlosárová

Vysokoškolská učebnica vychádza z najnovších teoretických poznatkov účtovníctva a z aktuálnej národnej (slovenskej) i nadnárodnej úpravy účtovníctva (smernice EÚ, IFRS), účinnej od 1. januára 2011. Prednostne je určená...

Obchodný zákonník – Commercial code

Obchodný zákonník – Commercial code

Prvá publikácia z novej edície Translated legislation vydavateľstva IURA EDITION prináša profesionálny preklad úplného znenia zákona č. 513/1991 Zb. do anglického jazyka, účinného od 30. júna 2011. Súčasťou publikácie je aj...

Lisabonská zmluva  (Ústavný systém a súdna ochrana)

Lisabonská zmluva (Ústavný systém a súdna ochrana)

Martina Jánošíková, Ján Mazák

Lisabonská zmluva (Ústavný systém a súdna ochrana) je prvou po slovensky napísanou publikáciou venujúcou sa zmenám, ktoré táto zmluva priniesla so sebou od 1. decembra 2009 pre Európsku úniu, jej členské štáty a ich občanov....

Odborný slovník.  Dane – Audit  - Účtovníctvo

Odborný slovník. Dane – Audit - Účtovníctvo

Druhé, rozšírené vydanie špecializovaného slovníka odborných výrazov v anglickom a nemeckom jazyku, ktorý zostavujú odborníci BMB Leitner za oblasť daní, auditu a účtovníctva, je v porovnaní s prvým vydaním obohatený na základe...