Knižné novinky

Podvojné účtovníctvo pre podnikateľov po vstupe Slovenskej republiky  do eurozóny

Podvojné účtovníctvo pre podnikateľov po vstupe Slovenskej republiky do eurozóny

Anna Šlosárová, Rudolf Šlosár

Publikácia vychádza z najnovších poznatkov o účtovníctve v podnikateľskej účtovnej jednotke pôsobiacej v prostredí trhovej ekonomiky. Je určená záujemcom o získanie komplexných vedomostí z podvojného účtovníctva pre...

Mimoriadne účtovné závierky

Mimoriadne účtovné závierky

Renáta Silná, Anna Šlosárová

V súčasnosti prebiehajúcom procese reštrukturalizácií v rozvinutých ekonomických systémoch zohrávajú fúzie a akvizície významnú úlohu. V publikácii sa rieši problematika zostavovania mimoriadnych účtovných závierok pri...

Matematika pre manažérov – zbierka príkladov

Matematika pre manažérov – zbierka príkladov

Eva Kalinová

MATEMATIKA PRE MANAŽÉROV – zbierka príkladov Úlohy svojím obsahom tvoria základ pre postupné osvojovanie si metód riešenia a svojím usporiadaním tvoria logickú postupnosť a gradáciu. Slovné úlohy sú orientované na problémy z...

Stručný slovník ekonomických termínov

Stručný slovník ekonomických termínov

Milada Pauleová

Slovensko-anglický a anglicko-slovenský slovník ekonomických termínov obsahuje základnú všeobecnú ekonomickú terminológiu, slovné spojenia a mnohé názvy medzinárodných ekonomických organizácií v každom východiskovom jazyku...

Dejiny účtovníctva na Slovensku

Dejiny účtovníctva na Slovensku

Rudolf Šlosár

Publikácia, zaujímavá obsahom i formou, si kladie za cieľ oboznámiť čitateľa v stručnej podobe s históriou účtovníctva u nás, a to najmä od obdobia Rakúsko-Uhorska po súčasnosť. Práca je rozdelená do ôsmich kapitol. Prvých...

Daňové teórie a ich využitie v praxi

Daňové teórie a ich využitie v praxi

Alena Zubaľová

Autorský kolektív spracúva základné daňové teórie, ich opodstatnenie a využitie v praxi, ako aj najnovšie teoretické poznatky v tejto oblasti. Pozornosť venuje predovšetkým problematike efektívnosti, spravodlivosti, neutrality a...

Zasielateľstvo a logistické činnosti

Zasielateľstvo a logistické činnosti

Bibiána Buková

V súčasnom podnikateľskom prostredí rastie potreba zefektívniť celkovú činnosť v podnikoch. Jednou z alternatív je aj cesta outsourcingu. Obstaranie prepravy a s tým súvisiacich služieb patrí k outsourcingovým činnostiam, ktoré...

Audítorstvo 2 - praktikum

Audítorstvo 2 - praktikum

Ladislav Kareš

Pri spracúvaní textu sa autori zamerali na kľúčové otázky existujúceho systému medzinárodných štandardov a usmernení, ktoré vydala Rada pre medzinárodné štandardy pre audit a uisťovacie služby (IAASB). Autori vychádzali z...

Analýza účtovnej závierky – cvičebnica

Analýza účtovnej závierky – cvičebnica

Miloš Sklenka, Miriama Šulovská

Publikácia rieši problematiku analýzy účtovnej závierky komplexne. Obsahovo nadväzuje na učebnicu ŠLOSÁROVÁ, A. a kol.: Analýza účtovnej závierky. Bratislava : Iura Edition, 2006, a obsahuje riešené a neriešené príklady na...

Finančné nástroje podľa IFRS/IAS

Finančné nástroje podľa IFRS/IAS

Martin Svitek

Publikácia detailne približuje problematiku účtovania a vykazovania finančných nástrojov podľa medzinárodných štandardov IFRS/IAS. Jej osnovu tvoria štandardy IAS 32, IAS 39 a IFRS 7. Na začiatku sú vysvetlené definície týkajúce sa...

Nový manažment rizika + CD

Nový manažment rizika + CD

Lenka Dubovická, Tatiana Varcholová

Publikácia analyzuje rozvíjajúci sa prístup riadenia podnikateľského rizika v nefinančných podnikoch prezentovaný koncepciami celopodnikového manažmentu rizika (Enterprise-Wide Risk Management, EWRM), ktoré sa v súčasnosti považujú...

Dlhodobý hmotný majetok z účtovného a daňového hľadiska

Dlhodobý hmotný majetok z účtovného a daňového hľadiska

Anna Baštincová

Publikácia sa na vyše 30 praktických príkladoch zameriava na vymedzenie, oceňovanie, obstarávanie, odpisovanie, vyraďovanie a prenájom dlhodobého hmotného majetku. Pri riešení uvedenej problematiky vychádza z aktuálnej právnej úpravy...

Zanietený tím. Praktická príručka pre vedúcich  tímov a členov tímu

Zanietený tím. Praktická príručka pre vedúcich tímov a členov tímu

Carol A. McKenzie, James M. Heidema

Podľa autorov sa v rámci formálneho vzdelávacieho procesu málo priestoru a pozornosti venuje významu a dôležitosti tímov. Práca vedúceho tímu a člena tímu nie je jednoduchá – pri vytváraní a rozvoji tímu sa vyžaduje mať...

Finančný manažment - zbierka príkladov

Finančný manažment - zbierka príkladov

Milan Sochor, Anna Polednáková, Jozef Kráľovič, Karol Vlachynský

Štvrté, prepracované a doplnené vydanie zbierky príkladov je z hľadiska štruktúry a obsahu orientované tak, aby jednotlivé tematické okruhy nadväzovali na rovnomennú vysokoškolskú učebnicu a tvorili spolu logický celok. Každý...

Kapitoly o znalostnej spoločnosti

Kapitoly o znalostnej spoločnosti

Jozef Kelemen

Ide o voľné pokračovanie publikácie Pozvanie do znalostnej spoločnosti, ktorá vyšla v roku 2007. Publikáciu ponúkajú autori všetkým, ktorí majú profesionálny záujem oboznámiť sa s niektorými aspektmi a oblasťami problematiky...

Cestovný ruch – trendy a perspektívy

Cestovný ruch – trendy a perspektívy

Iveta Niňajová, Eva Smolková, Juraj Borovský

Publikácia poskytuje podnikateľom v cestovnom ruchu, študentom, ale aj všetkým záujemcom o cestovný ruch nielen obsiahle informácie o vývojových tendenciách svetového turistického ruchu, ale aj systémový pohľad na rozvoj cestovného...

Aplikovaný marketing

Aplikovaný marketing

Helena Nízka

Vstup Slovenska do Európskej únie a globalizačné procesy spôsobili zmeny jednak v ekonomike SR, jednak vo využívaní doterajších marketingových nástrojov v hospodárskej praxi podnikov. Vďaka týmto zmenám sa vo väčšine odvetví...

Lexikón logistiky

Lexikón logistiky

Kristína Viestová

V poslednom desaťročí sa logistika stáva stále frekventovanejším pojmom a v súčasnosti si už vydobyla uznanie ako samostatná vedná disciplína, razantne sa rozvíjajúca aj na Slovensku. V Lexikóne logistiky nájde čitateľ abecedne...

Regresná a korelačná analýza s aplikáciami

Regresná a korelačná analýza s aplikáciami

Erik Šoltés

Publikácia sa zaoberá postupmi a princípmi regresnej a korelačnej analýzy, ktoré sú aj napriek existencii pokročilejších metód analýzy údajov a ich vzťahov nenahraditeľnou súčasťou modernej štatistiky. Publikácia sa venuje...

Ekonómia

Ekonómia

Ján Lisý

Vysokoškolská učebnica, ktorá sa zaoberá najdôležitejšími otázkami mikroekonómie, makroekonómie a medzinárodných ekonomických vzťahov v podmienkach novej ekonomiky. Podrobne sa v nej analyzuje a charakterizuje nová ekonomika v...