Knižné novinky

Riešené a neriešené príklady z účtovníctva pre maturantov

Riešené a neriešené príklady z účtovníctva pre maturantov

Oľga Ďuricová

Publikácia obsahuje 15 súvislých príkladov – 10 riešených a 5 neriešených. K neriešeným príkladom sú uvedené výsledky riešení, aby si študent mohol overiť správnosť svojho riešenia. Okrem účtovania sú v súvislých...

Podniková diagnostika

Podniková diagnostika

Anna Neumannová

Vysokoškolská učebnica Podniková diagnostika predstavuje prvý komplexný pohľad na problematiku podnikovej diagnostiky ako vednej disciplíny v rámci podnikovohospodárskych náuk. Autori v nej opisujú historický vývoj a členenie...

Mikroekonomická analýza

Mikroekonomická analýza

Michal Fendek, Eleonora Fendeková

Cieľom vysokoškolskej učebnice je sprostredkovať kvantitatívny pohľad na štúdium mikroekonómie. Autori prezentujú najskôr teoretickú koncepciu mikroekonomického modelu trhovej rovnováhy medzi subjektom dopytu – spotrebiteľom a...

Analýza časových radov

Analýza časových radov

Eva Rubíková

Publikácia autorky, ktorá sa dlhodobo zaoberá problematikou časových radov, je svojím obsahom vysoko aktuálna a potrebná. Čitateľovi ponúka prehľad matematicko-štatistických metód analýzy a krátkodobého prognózovania časových...

Výsledok hospodárenia z účtovného a daňového hľadiska

Výsledok hospodárenia z účtovného a daňového hľadiska

Anna Baštincová

Tretí zo série bedekrov účtovníctva je zameraný na možnosti zisťovania výsledku hospodárenia v účtovníctve podnikateľov, na tvorbu a štruktúru výsledku hospodárenia, analýzu faktorov ovplyvňujúcich výsledok hospodárenia pred...

Pozvanie do znalostnej spoločnosti

Pozvanie do znalostnej spoločnosti

Jozef Kelemen

Publikácia stručne načrtáva cestu, ktorou prešli určité oblasti vedy, techniky a kultúry, kým sa ľudstvo dopracovalo k informačným technológiám významne určujúcim charakter spoločnosti. V jednotlivých kapitolách sa zameriava na...

Ekonometria

Ekonometria

Michal Hatrák

Autor publikácie – vysokoškolský učiteľ, popredný slovenský odborník v oblasti ekonometrie – účinne zapĺňa vyše štvrťstoročný výrazný knižný deficit v danej oblasti. Dielo, ktoré je logickým vyústením autorovho...

Viacrozmerné štatistické metódy s aplikáciami

Viacrozmerné štatistické metódy s aplikáciami

Mária Vojtková, Iveta Stankovičová

Publikácia sa venuje dnes veľmi populárnym metódam viacrozmernej štatistickej analýzy, ako sú zhluková analýza alebo logistická regresia, ktoré sú nepostrádateľné v dennej praxi každého marketingového manažéra, analytika alebo...

Účtovníctvo pre 2. ročník OA - učebnica

Účtovníctvo pre 2. ročník OA - učebnica

Anna Šlosárová, Rudolf Šlosár

Desiate, prepracované a doplnené vydanie Učebnica účtovníctva, ktorá vyvolala veľmi priaznivý ohlas u učiteľov tohto predmetu i študentov na stredných školách. Účtovníctvo sa v nej vysvetľuje primeraným, názorným spôsobom, s...

Základy marketingu

Základy marketingu

Gabriela Bartáková, Viera Cibáková

Publikácia poskytuje komplexný pohľad na základné marketingové činnosti, ktoré musia súčasné podniky v podmienkach narastajúceho konkurenčného prostredia, procesov globalizácie, rozvoja informačných technológií a rastúcich...

Štatistické riadenie kvality

Štatistické riadenie kvality

Ľubica Hrnčiarová, Milan Terek

Autori podávajú nielen prehľad metód a nástrojov štatistického riadenia kvality, ale aj základy ich aplikácie vo výrobnej i nevýrobnej sfére, čo vhodne ilustrujú riešenými príkladmi. Značná časť publikácie je venovaná...

Makroekonómia - testy, otázky a príklady

Makroekonómia - testy, otázky a príklady

Vladimír Gonda

Študijné texty zahŕňajú všetky témy prednášok i seminárov z predmetu makroekonómia. Pri každej téme sú uvedené tézy, literatúra, kľúčové pojmy, testové otázky, teoretické otázky na uvažovanie a diskusiu, príklady na...

Podnikové hospodárstvo

Podnikové hospodárstvo

Mikuláš Sedlák

Kolektív skúsených autorov pod vedením prof. Ing. M. Sedláka, CSc., pripravil novú vysokoškolskú učebnicu, v ktorej sa čitateľ oboznámi s charakteristikou podniku, jeho cieľmi a životným cyklom, s členením podnikov podľa ich úlohy...

Verejné financie

Verejné financie

Rudolf Sivák

Knižný trh obohacuje nová, originálna téma z pera pôvodných autorov, skúsených vysokoškolských pedagógov, ktorí prezentujú teoretické i praktické poznatky z oblasti verejných financií. Vychádzajú pritom z miesta a úloh...

Finančná analýza podniku + CD

Finančná analýza podniku + CD

Miroslava Rajčániová, Peter Király, Rastislav Kotulič

Druhé, prepracované a doplnené vydanie

 
Finančná analýza predstavuje významnú súčasť podnikového riadenia. Zaujíma kľúčové postavenie pri hodnotení súčasného a predvídaní budúceho vývoja, a to nielen firmy, ale aj celého...

Analýza rozhodovania

Analýza rozhodovania

Milan Terek

Autor tejto v slovenskej ekonomickej literatúre ojedinelej publikácie, ktorá je výsledkom dlhoročného výskumu, podáva základný prehľad o princípoch a metódach analýzy rozhodovania. Od úvodnej časti, v ktorej načrtáva problémy...

Manažment finančných rizík podniku + CD

Manažment finančných rizík podniku + CD

Peter Markovič

Monografia renomovaného autorského kolektívu vznikla ako výstup riešenia viacerých úloh, najmä však úlohy „Finančné a ekonomické aspekty podnikania slovenských podnikov po vstupe do Európskej únie“. Autori najskôr uvádzajú...

Peňažné prostriedky v účtovníctve podnikateľov

Peňažné prostriedky v účtovníctve podnikateľov

Zuzana Juhászová

Na vykonávanie podnikateľskej činnosti je potrebný nielen dobrý nápad, ale aj dostatok peňažných prostriedkov. Z publikácie sa čitateľ dozvie, čo všetko je súčasťou peňažných prostriedkov, ako sa oceňujú, ako sa o nich...

Finančné investovanie – Teórie a aplikácie

Finančné investovanie – Teórie a aplikácie

Vladimír Mlynarovič

Autor diela – dlhoročný vysokoškolský učiteľ s rozsiahlou publikačnou činnosťou – si okrem výkladu najnovších teoretických poznatkov z oblasti finančného investovania kladie za cieľ ich transformáciu do modelov rozhodovacích...

Priamy marketing

Priamy marketing

Helena Nízka

Marketing ako osobitný prístup k hľadaniu optimálnych efektov na fungujúcom trhu, kde nie výroba, ale predaj a tržby sú meradlom hodnotenia činnosti podniku, je komplexom činností potrebných na zachovanie žiaducej rovnováhy medzi...