Knižné novinky

Spravodlivosť v kontexte princípov sociálnej politiky

Spravodlivosť v kontexte princípov sociálnej politiky

Mária Horehájová

Hlavným cieľom predkladanej publikácie je pragmatické vymedzenie princípu spravodlivosti a úlohy, ktorú má zohrávať v sociálnej politike v kontexte s jej ďalšími princípmi. Publikácia je rozčlenená na tri kapitoly. V prvej kapitole...

Rozpočtová teória, politika a prax

Rozpočtová teória, politika a prax

Kornélia Beličková

Publikácia je výstupom poznatkov kolektívu autorov, ktorí svoj profesionálny pracovný život „zasvätili" spoločenským vedám na poli ekonomickom, právnickom a filozofickom a niekoľko rokov sa intenzívne venujú pedagogickej,...

Účtovníctvo rozpočtových organizácií

Účtovníctvo rozpočtových organizácií

Antónia Kovalčíková

Monografia je uceleným súborom poznatkov z účtovníctva rozpočtových organizácií v kontexte historického vývoja a súčasného procesu medzinárodnej harmonizácie účtovníctva verejného sektora. Od roku 2008 nastali kvalitatívne zmeny...

Repetitórium kriminalistiky

Repetitórium kriminalistiky

Jozef Kubala, Peter Polák

Repetitórium kriminalistiky je novou vysokoškolskou učebnou pomôckou, ktorá má ambíciu priblížiť základné poznatky o kriminalistike netradičným spôsobom, a to v podobe štyridsaťštyri nosných hesiel, usporiadaných do logického...

Psychológia pre právnikov

Psychológia pre právnikov

J. Sochůrek, A. Marešová, D.Havrlentová, G. Dianiška, L. Čírtková

Publikácia poskytuje relevantné poznatky o vybraných problémoch forenznej psychológie. Výber jednotlivých tém vychádza z potrieb vedomostných nárokov na základné znalosti študentov práva v oblasti psychológie. Učebnica vysvetľuje...

Aplikovaná psychológia pre ekonómov a manažérov

Aplikovaná psychológia pre ekonómov a manažérov

V. Dolinská, M. Flešková

Publikácia sa zaoberá vznikom a formovaním psychológie ako vedy, rôznorodosťou prístupov k skúmaniu psychických a psychologických javov, opisom človeka ako osobnosti so svojimi osobitosťami, s ktorými treba rátať a ktoré je nutné...

Náklady a kalkulácie v manažérskom účtovníctve

Náklady a kalkulácie v manažérskom účtovníctve

Oľga Poniščiaková

Publikácia sa zaoberá nielen historickým prierezom vývoja manažérskeho účtovníctva až do súčasnosti a objasnením jeho vzťahu k ostatným zložkám účtovného informačného systému, ale aj zdôraznením úzkeho vzťahu medzi...

Výber judikatúry k Občianskemu súdnemu poriadku, 1. časť Všeobecné ustanovenia a činnosť súdu pred začatím konania

Výber judikatúry k Občianskemu súdnemu poriadku, 1. časť Všeobecné ustanovenia a činnosť súdu pred začatím konania

1. časť: Všeobecné ustanovenia a činnosť súdu pred začatím konania Publikácia obsahuje výber judikátov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú prvej a druhej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok...

Kontrola a hodnotenie v školskom manažmente

Kontrola a hodnotenie v školskom manažmente

Kinga Horváthová

Publikácia sa zaoberá základnými otázkami školského manažmentu, úlohou manažmentu školy pri zabezpečení jej kvality, kontrolou a hodnotením ako prostriedkov kvalitatívneho rozvoja školy. Osobitná pozornosť sa venuje otvorenému...

Odložená daň z príjmov v individuálnej účtovnej závierke podnikateľa

Odložená daň z príjmov v individuálnej účtovnej závierke podnikateľa

Anna Šlosárová

Publikácia podáva komplexnú analýzu a výklad problematiky odloženej dane z príjmov v súlade so slovenskou právnou úpravou účtovníctva podnikateľov účinnou od 1. januára 2010. Uvádza všeobecný postup výpočtu odloženej dane z...

Moderné medzinárodné vzťahy a svetová politika – stručný prehľad

Moderné medzinárodné vzťahy a svetová politika – stručný prehľad

Getnet Tamene

Autor vo svojej knihe prezentuje ucelený pohľad na medzinárodné vzťahy, ponúka obraz fungovania medzinárodného systému a metodologických problémov spojených s jeho vytváraním.Na charakter medzinárodných vzťahov nazerá z...

Knowledge in Context.  Few Faces of the Knowledge Society

Knowledge in Context. Few Faces of the Knowledge Society

Jozef Kelemen et al.

Publikácia v anglickom jazyku  ponúka stručný úvod do problematiky úlohy a významu poznatkov v rozmanitých kontextoch, v ktorých sa s týmto pojmom v súčasnosti operuje. Je dielom širšieho medzinárodného kolektívu autorov z Česka,...

Judikatúra vo veciach premlčania v súkromnom práve

Judikatúra vo veciach premlčania v súkromnom práve

JUDr. Edmund Horváth

Ďalšia publikácia z edície výberu judikatúry vydavateľstva IURA EDITION je venovaná problematike premlčania v súkromnom práve. Obsahuje výber publikovaných aj nepublikovaných súdnych rozhodnutí slovenských súdov, avšak aj...

Podnikové kombinácie podľa IFRS

Podnikové kombinácie podľa IFRS

Renáta Parišová

Cieľom publikácie je charakterizovať podnikové kombinácie podľa IFRS, prezentovať historický vývoj tejto problematiky, porovnať prístupy k podnikovým kombináciám na základe jednotlivých IFRS, poukázať na súčasný stav v tejto...

Posudzovanie rizík priemyselných procesov

Posudzovanie rizík priemyselných procesov

L. Šimák, J. Ristvej, K. Zánická Hollá

Vysokoškolská učebnica obsahuje definície základných východísk a termínov na úseku bezpečnostného inžinierstva a prevencie priemyselných havárií s prihliadnutím na analýzu súčasného stavu v tejto oblasti. Sú v nej...

Peniaze, banky, finančné trhy

Peniaze, banky, finančné trhy

Stanislav Polouček

Učebnica obsahuje prehľad základných pojmov a súvislostí zo sveta financií a umožňuje zorientovať sa v problematike peňazí a jednotlivých segmentov finančného trhu. Pozornosť sa venuje jednotlivým stavebným prvkom finančného...

Organizačná kultúra

Organizačná kultúra

Anna Kachaňáková

Publikácia poskytuje univerzálne poznatky o formovaní a implementovaní organizačnej kultúry. Venuje sa základným pojmom, definíciám a kategóriám, postupne prechádza k riadeniu zmeny organizačnej kultúry a jej postaveniu v stratégii...

Právo a manažment v zdravotníctve

Právo a manažment v zdravotníctve

Odborný mesačník pre oblasť zdravotníctva a zdravotníckych služieb

monitoruje dianie v oblasti práva, ekonomiky a manažmentu zdravotníckych zariadení,
mapuje aktuálnu legislatívu,
informuje a radí prostredníctvom erudovaných...

Výber judikatúry k Občianskemu zákonníku, 5. časť Záväzkové právo

Výber judikatúry k Občianskemu zákonníku, 5. časť Záväzkové právo

5. časť: Záväzkové právo
Publikácia obsahuje výber judikátov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú ôsmej časti zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (§§ 488 – 852) nazvanej „Záväzkové právo“,...

Dies Luby iurisprudentiae Nr. 10 - Reforma súkromného práva v strednej a východnej Európe

Dies Luby iurisprudentiae Nr. 10 - Reforma súkromného práva v strednej a východnej Európe

Publikácia je výstupom z medzinárodnej konferencie, na ktorej sa zúčastnili odborníci z Nemecka, Rakúska, Ruska, Poľska, Srbska, Rumunska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Maďarska, Českej republiky a v neposlednom rade zo Slovenskej...