Knižné novinky

Solventnosť. Nové trendy v riadení poisťovní

Solventnosť. Nové trendy v riadení poisťovní

Ingrid Vachálková, Anna Majtánová

Efektívna ochrana poistníkov a príjemcov poistného plnenia počas dlhodobého časového horizontu patrí k základným požiadavkám poisťovníctva. Solventnosť poisťovne ponúka komplexný pohľad na majetkovú situáciu a hospodárenie...

Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IFRS

Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IFRS

Darina Saxunová, Zuzana Šuranová, Peter Krištofík

Druhé, prepracované a doplnené vydanie Publikácia Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IFRS poskytuje komplexný pohľad na účtovníctvo podniku vedené v súlade s princípmi IFRS. Jej cieľom je tiež poukázať na vzájomné...

Kvalita vzdelávania

Kvalita vzdelávania

Ivan Turek

Väčšina politikov, národohospodárov, sociológov, prognostikov i expertov z ďalších oblastí vedy sa zhoduje v názore, že budúcnosť národov, štátov, ľudstva závisí od kvality vzdelávania. Obsah publikácie tvoria kapitoly...

Navrhovanie a vyhodnocovanie experimentov s aplikáciami

Navrhovanie a vyhodnocovanie experimentov s aplikáciami

Adriana Horníková

Publikácia prináša teoretické poznatky z oblasti navrhovania experimentov. Od najjednoduchších návrhov s jedným faktorom, či už pevným alebo náhodným, vysvetľuje základné princípy vytvárania návrhov experimentov s faktormi...

Podnikanie v železničnej doprave

Podnikanie v železničnej doprave

Bibiána Buková

Postupujúca liberalizácia a internacionalizácia dopravného trhu Európskej únie vytvára nové podmienky pre podnikanie aj v odvetví železničnej dopravy. Publikácia predstavuje všetky aspekty podnikania v železničnej doprave v troch...

The Slovak economy and EU membership

The Slovak economy and EU membership

William T. Bagatelas, Bruno S. Sergi

The book before you is dedicated to the Slovak economy – a small open economy of 5.3 million inhabitants and located in the middle of Europe – bringing together a series of chapters covering specific aspects of this country, giving detailed...

Economics and politics: Has 9/11 Changed Anything?

Economics and politics: Has 9/11 Changed Anything?

William T. Bagatelas, Bruno S. Sergi

The two autors analyse the way in which international relations have been altered by the shameful events occurring in New York and Washington. They do not choose to offer completely definitive answers, but instead motivate independent thinking...

Daňovníctvo – daňová teória a politika I.

Daňovníctvo – daňová teória a politika I.

Anna Schultzová

Problematika daní a optimalizácie daňového systému rezonuje v spoločnosti stále a týka sa každej fyzickej či právnickej osoby. Cieľom tejto publikácie je preto poskytnúť komplexný pohľad na dane, daňovú politiku Slovenskej...

Ekonómia v novej ekonomike – praktikum

Ekonómia v novej ekonomike – praktikum

Daria Rozborilová

Tretie, prepracované vydanie Praktikum voľne dopĺňa Testy (na CD) a Metodickú pomôcku na semináre z predmetu ekonómia, ktoré sú súčasťou vysokoškolskej učebnice Ekonómia v novej ekonomike. Obsahuje množstvo zadaní týkajúcich sa...

Fiškálna politika v Hospodárskej a menovej únii

Fiškálna politika v Hospodárskej a menovej únii

Eva Muchová, Peter Lisý

Súčasná globálna finančná kríza vytvára tlak na použitie fiškálnej politiky v boji s hospodárskou recesiou a otvára diskusiu o ďalšom vývoji Paktu stability a rastu. V publikácii sa podrobná pozornosť venuje projektu menovej únie...

Manažment

Manažment

Mikuláš Sedlák

Štvrté, prepracované a doplnené vydanie
V štvrtom, prepracovanom a doplnenom vydaní tejto mimoriadne úspešnej publikácie sa autor v rámci niekoľkých problémových okruhov zaoberá podstatou, významom a systémami manažmentu vo...

Podnikové financie - učebnica

Podnikové financie - učebnica

Karol Vlachynský

Publikácia siedmich vysokoškolských učiteľov s dlhodobými praktickými aj pedagogickými skúsenosťami zahŕňa základné témy disciplíny podnikové financie, ktorými sú všeobecné princípy finančného riadenia podniku, potreba...

Podnikove financie - praktické aplikácie a zbierka príkladov

Podnikove financie - praktické aplikácie a zbierka príkladov

Elena Fetisovová

Druhé, prepracované a doplnené vydanie Zbierka príkladov nadväzujúca na vysokoškolskú učebnicu K. Vlachynský a kol.: Podnikové financie spracúva problematiku aplikačným spôsobom. Každá kapitola má teoretické východiská danej...

Poisťovníctvo

Poisťovníctvo

Anna Majtánová

Publikácia prezentuje podstatnú časť poznatkov poistnej vednej disciplíny. Vo všetkých vyspelých trhových ekonomikách sa poisťovníctvo a poistný trh chápu ako neoddeliteľná a pritom veľmi silná súčasť finančného trhu....

Manažment školy v praxi

Manažment školy v praxi

Odborný mesačník pre riaditeľov (manažment) škôl a školských zariadení

monitoruje aktuálne dianie vo všetkých oblastiach rezortu školstva
mapuje legislatívu pre prevádzkovanie škôl a školských zariadení
informuje...

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi

Odborný mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva, miezd a súvisiacich poznatkov z praxe pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a obce

monitoruje dianie v oblasti účtovníctva, daní, práva a...

Právo pre ROPO a obce v praxi

Právo pre ROPO a obce v praxi

Mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce

monitoruje aktuálne dianie v oblasti práva vo verejnej správe ako aj ďalšiu súvisiacu problematiku
mapuje legislatívu určenú...

Manažment I – ako plánovať, organizovať, rozhodovať – historické a moderné aspekty manažmentu

Manažment I – ako plánovať, organizovať, rozhodovať – historické a moderné aspekty manažmentu

Dagmar Kokavcová

Prvá časť trilógie učebníc manažmentu reprezentuje snahu autorov vysvetliť a zdôvodniť význam a postavenie manažmentu, charakterizovať jeho vývoj a naznačiť budúce smerovanie. Uvádza čitateľa do problematiky manažérskej práce,...

Manažment I – ako plánovať, organizovať, rozhodovať – historické a moderné aspekty manažmentu (E-kniha)

Manažment I – ako plánovať, organizovať, rozhodovať – historické a moderné aspekty manažmentu (E-kniha)

Dagmar Kokavcová

Prvá časť trilógie učebníc manažmentu reprezentuje snahu autorov vysvetliť a zdôvodniť význam a postavenie manažmentu, charakterizovať jeho vývoj a naznačiť budúce smerovanie. Uvádza čitateľa do problematiky manažérskej práce,...

Analýza a prognóza vo financiách

Analýza a prognóza vo financiách

Pavol Ochotnický

Učebnica demonštruje prepojenie ekonomickej teórie a finančnej teórie s empirickou ekonómiou, a to pomocou vybraných modelov a zvolených príkladov. Ide najmä o ilustráciu väzby teoretických poznatkov z oblasti financií,...