Knižné novinky

Finančná ekonómia s aplikáciou na rozvíjajúce sa trhy

Finančná ekonómia s aplikáciou na rozvíjajúce sa trhy

Peter Krištofík

Monografia analyzuje a hodnotí vybrané koncepty finančnej teórie so zameraním na investičné a finančné rozhodovanie vo vzťahu k investorom a podmienkam na rozvíjajúcich sa trhoch. Jej cieľom je konfrontovať a porovnať predpoklady...

Oceňovanie ako jeden z kľúčových problémov vykazovania informácií o podnikovom hospodárení

Oceňovanie ako jeden z kľúčových problémov vykazovania informácií o podnikovom hospodárení

Miroslav Škoda

Monografia nastoľuje základné otázky týkajúce sa oceňovania a prináša nový pohľad na mnoho známych skutočností. Zameriava sa na dva základné vedecké problémy súvisiace s oceňovaním. Prvým problémom je oceňovanie vo vlastných...

Občiansky zákonník s judikatúrou

Občiansky zákonník s judikatúrou

Edícia IUSTITIA

Druhé, prepracované vydanie
Znenie zákona č. 40/1964 Zb.
Publikácia z edície IUSTITIA je spracovaná netradičnou formou, ktorú zaiste oceníte vo Vašej každodennej práci. Netradičná forma spracovania spočíva v tom, že na prvom mieste...

Finančná matematika investičných projektov

Finančná matematika investičných projektov

Ľudovít Pinda

Publikácia sa zaoberá technikami vyhodnocovania súčasnej hodnoty a rizika finančných projektov, najmä investičných projektov. Základ tvorí finančná matematika. Finančné toky z klasickej finančnej matematiky obohatil autor aj o...

Účtovná závierka obchodných spoločností v Slovenskej republike 2010

Účtovná závierka obchodných spoločností v Slovenskej republike 2010

Richard Farkaš

Piate, prepracované vydanie
K zákonu č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, ktorý bol niekoľkokrát novelizovaný a zaviedol povinnosť pre vybrané úctovné jednotky zostavovať účtovnú zavierku podľa IAS/IFRS, vydalo MF SR nižšie právne...

Prognózovanie pre manažérov dopravy

Prognózovanie pre manažérov dopravy

Eva Nedeliaková, Anna Dolinayová

Monografia Prognózovanie pre manažérov dopravy sa zaoberá historickým vývojom prognózovania, základnými pojmami, významom, princípmi, základnými predpokladmi a postupmi prognózovania, vzťahom medzi manažérom a prognostikom, a to z...

Princípy európskeho zmluvného práva

Princípy európskeho zmluvného práva

Princípy európskeho zmluvného práva vypracovala Komisia pre európske zmluvné právo pod vedením dánskeho profesora Oleho Landu. Slovenský preklad vychádza z originálnych anglických verzií Lando, O. - Beale, H. (edts.): Principles of...

Stručný prehľad dejín ekonomických teórií

Stručný prehľad dejín ekonomických teórií

Ján Lisý

V záujme efektívneho zvládnutia zložitých problémov ekonómie je potrebné oboznámiť sa s tým, akým vývojom prešlo ekonomické myslenie a ktoré smery a autori najvýznamnejšie ovplyvnili obsah a charakter súčasnej ekonómie....

Elektronické podnikanie v doprave a logistike

Elektronické podnikanie v doprave a logistike

Iveta Kubasáková, Radovan Madleňák, Bibiána Buková

Publikácia sa venuje prezentácii elektronického podnikania ako významného nástroja ďalšieho rozvoja logistických/dopravných podnikov. Komplexne sa zaoberá problematikou elektronického podnikania, od histórie cez jeho vývoj, technické...

Účtovníctvo a vykazovanie poisťovní podľa IFRS

Účtovníctvo a vykazovanie poisťovní podľa IFRS

Jitka Meluchová

Publikácia oboznamuje s pravidlami účtovania, oceňovania, vykazovania a zverejňovania výsledkov v účtovnej závierke poisťovní podľa IFRS. Je zameraná na špecifické oblasti poisťovníctva, ako sú poistné a investičné zmluvy,...

Účtovníctvo A – učebný text

Účtovníctvo A – učebný text

Martina Mateášová, Katarína Máziková, Dagmar Boušková

Publikácia poskytuje základné teoretické vedomosti z podvojného účtovníctva pre podnikateľov, ktorých zvládnutie je základom pre ďalšie štúdium účtovníctva. V 13 kapitolách sa rozoberá vývoj a právna úprava účtovníctva,...

Byty a nebytové priestory s judikatúrou

Byty a nebytové priestory s judikatúrou

Tretie, prepracované a doplnené vydanie Znenie zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Publikácia z edície IUSTITIA je spracovaná netradičnou formou, ktorú zaiste oceníte vo Vašej každodennej práci....

Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov

Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov

JUDr. Edmund Horváth

Ďalšia publikácia z edície judikatúr vydavateľstva IURA EDITION prináša komplexný pohľad na judikatúru slovenských a českých súdov týkajúcu sa zabezpečovacích právnych inštitútov. Do záväzkových vzťahov vstupujú ich...

Peňažné a kapitálové trhy – zbierka príkladov

Peňažné a kapitálové trhy – zbierka príkladov

Božena Chovancová, Viera Malacká

Jednotlivé kapitoly predkladanej publikácie sú vypracované v súlade s učebnicou Chovancová, B. a kolektív: Finančný trh − nástroje, transakcie, inštitúcie, ktorá je hlavnou študijnou literatúrou na predmet Peňažné a kapitálové...

Občiansky súdny poriadok s judikatúrou

Občiansky súdny poriadok s judikatúrou

Edícia IUSTITIA

Štvrté, prepracované a doplnené vydanie Znenie zákona č. 99/1963 Zb. Publikácia Občiansky súdny poriadok s judikatúrou spracovaná netradičnou formou, ktorú zaiste oceníte vo Vašej každodennej práci je prvou z viacerých...

Finančná matematika v exceli

Finančná matematika v exceli

Vladimír Huťka, František Peller

Piate, prepracované a doplnené vydanie Publikácia obsahuje štyri základné časti finančnej matematiky: úrokovanie, rentový počet, umorovací počet a finančné toky, ktoré nachádzajú uplatnenie vo všetkých oblastiach ekonomickej...

Občianske právo s vysvetlivkami + Judikatúra, 1. až 6. zväzok (Lístkovnica)

Občianske právo s vysvetlivkami + Judikatúra, 1. až 6. zväzok (Lístkovnica)

Karol Plank

Publikácia obsahuje úplné znenia základných, vykonávacích i súvisiacich predpisov z odvetvia občianskeho hmotného práva a občianskeho procesného práva. Základné právne predpisy obsahujú podrobné vysvetlivky k jednotlivým...

Účtovníctvo pre 3. ročník OA - učebnica

Účtovníctvo pre 3. ročník OA - učebnica

Oľga Ďuricová, Amália Spitzová, Rudolf Šlosár

Siedme, prepracované a doplnené vydanie Učebnica bezprostredne nadväzuje na učebnicu pre 2. ročník. Vysvetľuje účtovanie rôznych špecifických účtovných prípadov súvisiacich s jednotlivými oblasťami činnosti podnikateľských...

Medzinárodné finančné centrá - Zmeny v globálnej finančnej architektúre

Medzinárodné finančné centrá - Zmeny v globálnej finančnej architektúre

Božena Chovancová, Jana Kotlebová

Cieľom monografie je predovšetkým poukázať na faktory, ktoré ovplyvnili tvorbu a fungovanie medzinárodných finančných centier, a analyzovať pozitívne a negatívne stránky tohto procesu, ktoré by v budúcnosti mohli mať kľúčovú...

Nákladový controlling

Nákladový controlling

Alžbeta Foltínová

Vysokoškolská učebnica Nákladový controlling je výsledkom niekoľkoročnej výskumnej a pedagogickej činnosti jej autorov a ich spolupráce s hospodárskou praxou. Obsahuje komplexný pohľad na problematiku nákladov a súvisiaci súbor...