Knižné novinky nakladateľstva Wolters Kluwer

Trvalá udržateľnosť inovácií v rozvoji Slovenska

Trvalá udržateľnosť inovácií v rozvoji Slovenska

Koloman Ivanička

Monografia je výsledkom práce výskumného kolektívu Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave a jej Inštitútu európskych, národných a globálnych štúdií pod vedením prof. RNDr. Kolomana Ivaničku, DrSc. Autori...

Mzdy profesionálne

Mzdy profesionálne

Ing. Iveta Matlovičová

Publikácia „Mzdy profesionálne“ prináša komplexné spracovanie zložitej problematiky vedenia mzdového účtovníctva. V jednotlivých kapitolách sú podrobne vysvetlené základné informácie, pojmy a parametre, ktoré súvisia so...

Podnikateľské právo

Podnikateľské právo

Daniel Krošlák, Zuzana Nevolná, Andrea Olšovská

Predkladaná publikácia sa venuje problematike právnej úpravy podnikania. Sprostredkúva základné poznatky ohľadom jednotlivých foriem podnikania (živnosti, obchodné spoločnosti, družstvá). Ďalej približuje aj reguláciu obchodných...

Judikatúra vo veciach slobody prejavu a ochrany osobnosti

Judikatúra vo veciach slobody prejavu a ochrany osobnosti

Jozef Vozár, Ľubomír Zlocha

V publikácii „Judikatúra vo veciach slobody prejavu a ochrany osobnosti“ sú komplexným spôsobom spracované najdôležitejšie rozhodnutia súdov v tejto oblasti, a to nielen slovenských. Už v prvej časti sú uvedené všetky rozhodnutia...

Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva

Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva

Róbert Jakubáč

Ďalší výber judikatúry z oblasti súkromného práva z dielne vydavateľstva Wolters Kluwer je venovaný primárne jednému zo základných ľudských práv, a to právu vlastniť majetok (čl. 20 Ústavy SR), resp. vlastníckemu právu, ale aj...

Zákon o súdnych poplatkoch - komentár

Zákon o súdnych poplatkoch - komentár

Edmund Horváth

Druhé, doplnené a prepracované vydanie
Nesprávna aplikácia poplatkového zákona, resp. uloženie poplatkovej povinnosti účastníkovi súdneho konania v prípade, ak ju nemá, môže predstavovať zásah štátu do základného práva na...

Zákon o výkone práce vo verejnom záujme. Komentár

Zákon o výkone práce vo verejnom záujme. Komentár

JUDr. Tatiana Mičudová

Publikácia „Zákon o výkone práce vo verejnom záujme – komentár“ prináša čitateľom podrobné vysvetlenie jednotlivých ustanovení zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov....

Ekonomika školy a školského zariadenia

Ekonomika školy a školského zariadenia

Ing. Ingrid Veverková

Publikácia „Ekonomika školy a školského zariadenia“ je samostatným odborným knižným titulom a súčasne aj akýmsi voľným pokračovaním uspešnej knihy „Riadenie školy a školského zariadenia“ (2013). Autorka sa v nej zamerala...

Zákon o inšpekcii práce - Komentár

Zákon o inšpekcii práce - Komentár

Vladimír Jurík

Inšpekcia práce, ako aj tento zákon, prešli od vzniku až po súčasnosť mnohými výraznými zmenami. Tieto zmeny boli vyvolané predovšetkým potrebou prispôsobiť slovenský právny poriadok legislatíve Európskej únie, posilniť...

Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve - Komentár

Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve - Komentár

Ing. Bc. Jana Acsová

Publikácia „Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve ‒ Komentár“ okrem precízneho vysvetlenia paragrafového znenia opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/27076/2007-74, obsahuje aj ilustratívne vzory širokej škály...

Judikatúra vo veciach konkurzného a reštrukturalizačného konania

Judikatúra vo veciach konkurzného a reštrukturalizačného konania

Petra Štofková

Ďalší výber judikatúry vydavateľstva Wolters Kluwer je zameraný na jedinečnú problematiku - konkurzné a reštrukturalizačné konanie.
Predkladaná publikácia je spracovaná s cieľom poskytnúť čitateľom prehľad o aktuálnej...

Zákonník práce - komentár

Zákonník práce - komentár

Vojtech Tkáč, Ondrej Matejka, Dagmara Friedmannová, Branislav Masár

Vydavateľstvo Wolters Kluwer rozširuje svoju edíciu komentárov o ďalšiu publikáciu – Zákonník práce – komentár.
Komentár k Zákonníku práce obsahuje systematický výklad vzájomných systémových väzieb jednotlivých ustanovení...

Mikroekonómia 2 – teória spotrebiteľa

Mikroekonómia 2 – teória spotrebiteľa

Mária Horehájová, Jana Marasová

Podstatná časť učebnice sa venuje neoklasickému modelu spotrebiteľa a správaniu individuálneho spotrebiteľa v konkrétnych situáciách, ako sú jeho rozhodovanie pri výbere nakupovaných statkov, optimálny výber vzhľadom na...

Didaktika

Didaktika

Ivan Turek

Publikácia je zameraná na hlavné prvky systému didaktiky: ciele výučby; osobnosť žiaka; osobnosť učiteľa; didaktické zásady; učivo, kurikulum, štandardy; metódy, organizačné formy i materiálne prostriedky výučby; skúšanie a...

Zbierka príkladov z mikroekonómie

Zbierka príkladov z mikroekonómie

Eleonora Fendeková, Nora Grisáková, Jakub Kintler

Predložená publikácia si kladie za cieľ sprístupniť študentom v relatívne kompaktnej a tematicky štruktúrovanej forme príklady a cvičenia, ktoré vhodným spôsobom dopĺňajú prednášky z mikroekonómie. Okrem riešených príkladov...

Finančné trhy - nástroje a transakcie

Finančné trhy - nástroje a transakcie

Božena Chovancová, Viera Malacká, Valér Demjan, Jana Kotlebová

Publikácia Finančné trhy – nástroje a transakcie nadväzuje na predchádzajúce vydanie, pričom bolo nevyhnutné poukázať na nové problémy v oblasti ekonomickej teórie, ako aj hospodárskej praxe, súvisiace s globálnou finančnou...

Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy

Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy

Mária Stanislavová

Nadobudnutím účinnosti zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola rada školy alebo rada školského zariadenia definovaná...

Neposedné predškolské kurikulum

Neposedné predškolské kurikulum

Branislav Pupala, Ondrej Kaščák

Publikácia v sebe spája dve zásadné skúsenosti autorov z posledných rokov. Tou prvou sú návštevy mnohých krajín, v rámci ktorých poznávali tradície a podoby predškolského vzdelávania vo rôznych podmienkach. Tou druhou...

Inflácia, nezamestnanosť a ľudský kapitál z makroekonomického pohľadu

Inflácia, nezamestnanosť a ľudský kapitál z makroekonomického pohľadu

Anetta Čaplánová, Marta Martincová

V monografii autorky venujú pozornosť mimoriadne aktuálnej problematike inflácie (príčiny vzniku, jej meranie, náklady inflácie), nezamestnanosti (vymedzenie pojmu, teórie nezamestnanosti, súvislosť s ekonomickým rastom, vplyv globálnej...

Verejné obstarávanie - právo a prax

Verejné obstarávanie - právo a prax

Dvojmesačník plný odborných informácií

monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného obstarávania, ako aj ďalšiu súvisiacu problematiku
mapuje legislatívu určenú verejným obstarávateľom/obstarávateľom, dotovaným...