19.9.2014
ID: 2559

OTS: Slovenská advokátska komora nesúhlasí s návrhom ministerstva financií...

(TASR-OTS) Slovenská advokátska komora nesúhlasí s návrhom ministerstva financií, ktoré predkladá do NR SR novelu zákona v snahe bojovať proti daňovým únikom, podľa ktorej by advokáti, lekári, notári a súdni exekútori mali povinne vydávať bločky z registračných pokladníc.

Slovenská advokátska komora upozorňuje, že z 5778 advokátov, ktorí pôsobia na Slovensku, je skoro polovica platcami DPH a návrh ich nezasahuje, lebo už teraz musia viesť presnú evidenciu platieb.

"Sme presvedčení, že drvivá väčšina zo zvyšných advokátov, ktorí nie sú platcami DPH, si tiež plní poctivo svoje daňové povinnosti. Novela zákona zároveň zníži dostupnosť právnych služieb v regiónoch, pretože nákup a servis registračných pokladníc budú musieť advokáti premietnuť do cien za svoje právne služby. Dôvodom je, že už dnes sú ceny právnych služieb v regiónoch tak nízke, že bez tohto premietnutia by bol nákup registračných pokladníc pre advokátov v regiónoch likvidačný," konštatuje predseda advokátskej komory JUDr. Ľubomír Hrežďovič.
     
"Sme presvedčení, že navrhované riešenie postihne našich klientov, keďže advokát nebude môcť prijať napríklad bezprostredne po úspešnom výsledku súdneho sporu od neúspešnej protistrany finančnú hotovosť pre svojho klienta ani do sumy 5000 eur," uzavrel predseda advokátskej komory.
     
Na základe informácií, ktoré máme z Európskej únie, sú registračné pokladnice povinné iba v dvoch členských štátoch. Sú nimi Poľsko a Portugalsko. Ostatné krajiny túto povinnosť nevyžadujú.
     
Aj Slovenská komora exekútorov sa vyjadrila, že nevidí dôvod zavádzať registračné pokladnice, lebo finančné prostriedky, ktoré dlžník alebo veriteľ zaplatia exekútorovi ako štátom splnomocnenej osobe, nie sú príjmom exekútora. "Exekútor pri výkone exekúcie plní iba úlohu platobného miesta, kde prichádza do styku s finančnými prostriedkami povinných osôb, ktorými uhrádzajú svoje záväzky voči oprávneným. Preto neexistuje žiadny logický dôvod na to, aby súdny exekútor používal registračnú pokladnicu," povedal prezident Slovenskej komory exekútorov JUDr. Miroslav Paller.
     
Notárska komora Slovenskej republiky taktiež upozorňuje, že v prípade prijatia tejto právnej normy nemožno očakávať vyššiu úroveň priznávania príjmov notárov z ich činnosti, nie je u nich priestor na zatajovanie príjmov z nasledovných dôvodov:
- v prípade príjmov z ich rozhodujúcej činnosti, notárov ako súdnych komisárov v dedičských veciach, sú všetky príjmy notárov z tejto činnosti obsiahnuté v konečnom rozhodnutí o dedičstve, odmenu notára a jeho hotové výdavky schvaľuje súd, nie je priestor na zatajovanie príjmov, - v prípade príjmov z ostatnej notárskej činnosti sú všetky tieto príjmy notárov evidované v osobitných registroch, ktoré sú na základe všeobecne záväzných právnych predpisov povinní notári viesť, nie je priestor na zatajovanie príjmov, - všetci notári, ktorí pôsobia v Slovenskej republike, sú platcami DPH, na všetky platby sú povinní vystavovať príjmové doklady v súlade so zákonom o DPH, nie je priestor na zatajovanie príjmov.

Prijatie tejto právnej normy, okrem toho, že nemôže zabezpečiť vyššiu úroveň priznávania príjmov notárov, z vyššie uvedených dôvodov, bude mať dopad na nákladovú položku hospodárenia notárskych úradov, budú si musieť zabezpečiť elektronickú pokladnicu, ktorá nákladová položka sa bude musieť prejaviť v ich hospodárení.

O SLOVENSKEJ ADVOKÁTSKEJ KOMORE: Slovenská advokátska komora je nezávislá samosprávna stavovská organizácia združujúca 5780 advokátov a 2336 advokátskych koncipientov. Úlohy advokácie plnia advokáti najmä tým, že obhajujú občanov v trestnom konaní, zastupujú občanov a právnické osoby pred súdmi, štátnymi orgánmi a inými subjektmi, spisujú listiny, poskytujú právne rady a spracúvajú právne rozbory. Do výlučnej kompetencie Slovenskej advokátskej komory patrí disciplinárna právomoc, ktorou vykonáva dozor nad výkonom advokátskeho povolania.

18.9.2014

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.