Knižné novinky nakladateľstva Wolters Kluwer

Žreb ako spôsob výberu politických reprezentantov. Budeme si slovenských poslancov vyberať náhodne?

Žreb ako spôsob výberu politických reprezentantov. Budeme si slovenských poslancov vyberať náhodne?

Marek Domin

V ústavnom i politickom systéme založenom na reprezentatívnej demokracii, vrátane toho slovenského, sú centrom politického diania tradične voľby. Tie totiž predstavujú základný nástroj zabezpečujúci výber politických...

Zákon o štátnej službe - komentár

Zákon o štátnej službe - komentár

Juraj Fíba, Zuzana Gálisová

Skúsený autorský kolektív ponúka odborný výklad k zákonu č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý dosiaľ na slovenskom trhu chýbal. Zákon upravuje vzťahy...

Hlavný kontrolór - otázky a odpovede

Hlavný kontrolór - otázky a odpovede

Ingrid Konečná Veverková

Monografia „Hlavný kontrolór. Otázky a odpovede" predstavuje praktickú a užitočnú pomôckou na zvládnutie náročnej funkcie hlavného kontrolóra územnej samosprávy. Autorka pri písaní využila všetky svoje teoretické aj praktické...

Rozpočet obce a vyššieho územného celku, 2. vydanie

Rozpočet obce a vyššieho územného celku, 2. vydanie

Ingrid Konečná Veverková

Druhé vydanie publikácie „Rozpočet obce a vyššieho územného celku" predstavuje užitočnú pomôcku pri spracovaní jedného z najdôležitejších dokumentov, ktoré sa v podmienkach územnej samosprávy spracúvajú. Cieľom autorky Ing....

Záverečný účet obce a vyššieho územného celku, 2. vydanie

Záverečný účet obce a vyššieho územného celku, 2. vydanie

Ingrid Konečná Veverková

Druhé vydanie publikácie „Záverečný účet obce a vyššieho územného celku“ je praktickou pomôckou na zvládnutie náročného procesu zostavenia záverečného účtu v subjektoch územnej samosprávy. Autorka publikácie Ing. Ingrid...

Komunálne právo

Komunálne právo

Jozef Tekeli, Lukáš Tomaš

Publikácia Komunálne právo sprostredkúva odbornej verejnosti, poslucháčom právnických fakúlt a poslucháčom odboru verejná správa komplexné poznatky o teoretických aspektoch a aktuálnej právnej regulácii obcí a samosprávnych...

Public International Law Coursebook

Public International Law Coursebook

Lukáš Mareček, Liudmyla Golovko

Učebnica slúži ako úvod do medzinárodného práva verejného, predovšetkým pre výučbu študijného programu právo v anglickom jazyku. Prvá časť učebnice je venovaná všeobecnej časti, druhá osobitnej časti medzinárodného práva...

Medzinárodné právo verejné (Všeobecná a osobitná časť), 4. vydanie

Medzinárodné právo verejné (Všeobecná a osobitná časť), 4. vydanie

Ján Klučka

Štvrté, prepracované a doplnené vydanie učebnice Medzinárodné právo verejné (všeobecná a osobitná časť) predstavuje text, ktorý by mal v prevažnej miere slúžiť na výučbu na právnických fakultách v Slovenskej republike. Celkom...

Sankcie zamestnávateľa. Krátenie a nepriznanie peňažných plnení

Sankcie zamestnávateľa. Krátenie a nepriznanie peňažných plnení

Marek Švec, Andrea Olšovská

Klasický proces sankcionovania či „trestania" zamestnancov za porušenie pracovnej disciplíny alebo neuspokojivé plnenie pracovných úloh zo strany zamestnávateľa nie je v pracovnoprávnej úprave zakotvený. Hoci Zákonník práce upravuje...

Trestný zákon – komentár, II. zväzok

Trestný zákon – komentár, II. zväzok

Tomáš Strémy, Lucia Kurilovská

Komentár k Trestnému zákonu, II. zväzok, od kolektívu renomovaných autorov ponúka záujemcom, po predchádzajúcom vydaní všeobecnej časti Trestného zákona v rámci I. zväzku, hĺbkovú, právnu analýzu ustanovení osobitnej časti...

Trestný zákon – komentár, I. zväzok

Trestný zákon – komentár, I. zväzok

Tomáš Strémy, Lucia Kurilovská

Komentár k Trestnému zákonu, I. zväzok, od kolektívu renomovaných autorov ponúka záujemcom hĺbkovú, právnu analýzu všeobecnej časti tohto dôležitého právneho predpisu. Autorský kolektív sa v komentári venuje aj aktuálnym...

Zákon o civilnej ochrane obyvateľstva - komentár

Zákon o civilnej ochrane obyvateľstva - komentár

Lenka Hmírová

Komentár k aktuálne platnému zneniu zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov vypĺňa dlhoročnú medzeru na slovenskom knižnom trhu. Komentár ponúka zrozumiteľný a systematický výklad...

Zákon o tepelnej energetike – komentár

Zákon o tepelnej energetike – komentár

Boris Balog, Rastislav Hanulák, Marek Franczel, Lenka Balog Ferenčáková

Na slovenskom trhu dosiaľ chýbalo dielo, ktoré by zrozumiteľným a praktickým spôsobom rozoberalo podmienky podnikania v tepelnej energetike. Snahou autorského kolektívu bolo túto medzeru vyplniť a priniesť detailný právny výklad k...

Zákon o ochrane hospodárskej súťaže – Komentár

Zákon o ochrane hospodárskej súťaže – Komentár

Mária T. Patakyová, Miroslava Hrušková, Erika Lovásová, Daniela Lukáčová, Juraj Steinecker, Zuzana Šabová, Silvia Šramelová, Emil Vojtko

Zákon o ochrane hospodárskej súťaže, rekodifikovaný v roku 2021, predstavuje významný právny predpis pre všetkých podnikateľov pôsobiacich na území Slovenska, ako aj pre orgány verejnej správy. Reguluje formy nedovoleného...

Zákon o zhromažďovacom práve. Komentár

Zákon o zhromažďovacom práve. Komentár

Marek Domin, Vincent Bujňák

Vo vydanom komentári autori systematicky, prehľadne a zrozumiteľne komentujú jednotlivé ustanovenia zákona o zhromažďovacom práve a dopĺňajú ich o relevantné informácie týkajúce sa tak súvisiacich právnych predpisov, ako aj...

Brexit – História, právo, politika a poučenie pre Slovensko

Brexit – História, právo, politika a poučenie pre Slovensko

Tomáš Buchta

Publikácia má ambíciu analyzovať právne a politické aspekty procesu vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ. Vystúpenie členského štátu je zložitý právny proces, ktorý viedol k uzavretiu viacerých dohôd tu analyzovaných....

Základy ekonómie pre právnikov. Vysokoškolské učebné texty

Základy ekonómie pre právnikov. Vysokoškolské učebné texty

Dušan Stanek, Erika Neubauerová, Zdenka Lukáčková, Albert Priehoda, Maroš Katkovčin

Cieľom publikácie je podporiť a rozšíriť základné poznatky z ekonomickej teórie v oblasti mikroekonómie a makroekonómie. Jedným z dôležitých argumentov významu osvojenia si ekonomických poznatkov a ekonomického myslenia pre...

Ústava Slovenskej republiky - komentár. Zväzok II.

Ústava Slovenskej republiky - komentár. Zväzok II.

Ján Svák, Ladislav Orosz

Publikácia je druhým z troch zväzkov Komentára k Ústave, ktorého prvý diel vyšiel pred rokom a stretol sa v právnickej obci s mimoriadne dobrým ohlasom. Druhý zväzok vychádza symbolicky v čase 30. výročia prijatia Ústavy. Obsahuje...

Introductory Coursebook of English for Students of Diplomacy and International Relations

Introductory Coursebook of English for Students of Diplomacy and International Relations

Andrea Demovičová, Zuzana Kurucová

Učebnica Introductory Coursebook of English for Students of Diploma cy and International Relations vznikla na základe dopytu po nedostatkových učebných materiáloch potrebných pre vyššie odborné vzdelávanie v anglickom jazyku pre...

Materiálne jadro ústavy. Ústavný systém v pohybe

Materiálne jadro ústavy. Ústavný systém v pohybe

Boris Balog

Monografia „Materiálne jadro ústavy. Ústavný systém v pohybe" predstavuje voľné pokračovanie monografie z roku 2014 venovanej materiálnemu jadru Ústavy Slovenskej republiky.
V materiálnom jadre Ústavy Slovenskej republiky autor...