21.6.2016
ID: 3376upozornenie pre užívateľov

18 krajín EÚ sa dohodlo na objasnení pravidiel majetkových režimov medzinárodných párov

Členské štáty 9. júna 2016 dosiahli dohodu o všeobecnom smerovaní k dvom nariadeniam, ktoré sa zameriavajú na určenie pravidiel majetkových režimov manželov alebo registrovaných partnerov v cezhraničných situáciách (t. j. párov z rôznych členských štátov EÚ a/alebo osôb, ktoré vlastnia majetok v inom členskom štáte).

Cieľom nariadení je určiť, ktorý súd bude mať právomoc a ktoré bude rozhodné právo vo veciach majetkových režimov manželov a majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev. Uľahčí sa nimi tiež uznávanie a výkon rozhodnutí v cezhraničných situáciách v týchto veciach. Stanovia sa nimi jasné pravidlá, pokiaľ ide o rozhodné právo vo veci rozvodu alebo smrti, čím sa dosiahne väčšia právna istota a ukončia sa paralelné a prípadné rozporné konania v rôznych členských štátoch.

Medzi osemnásť členských štátov, ktoré sa zúčastňujú na posilnenej spolupráci, patrí Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Nemecko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Chorvátsko, Taliansko, Luxembursko, Malta, Holandsko, Rakúsko, Portugalsko, Slovinsko, Fínsko a Švédsko. Ostatné členské štáty sa môžu pripojiť kedykoľvek po ich prijatí. Estónsko v tejto súvislosti oznámilo, že má v úmysle zúčastniť sa spolupráce po prijatí.

 Holandský minister Van deer Steur v mene holandského predsedníctva povedal: „Holandské predsedníctvo sa veľmi teší, že Rada prostredníctvom posilnenej spolupráce dosiahla v krátkom čase taký veľký pokrok pri prekonávaní patovej situácie pri tomto spise. Pridalo sa už 18 členských štátov. Komisia, Európsky parlament a Rada na tomto spise celý polrok tvrdo pracovali a dúfame, že po prijatí návrhov sa k posilnenej spolupráci pridajú aj ďalšie členské štáty.“

Nariadenia sa nevzťahujú na samotnú inštitúciu manželstva a partnerstva, ktoré aj naďalej ostávajú vymedzené vnútroštátnym právom členských štátov. Obsahujú zároveň niekoľko záruk, aby sa zabezpečilo rešpektovanie vnútroštátnych právnych systémov. Nič napríklad nenúti zúčastnené členské štáty, ktorých právo neuznáva inštitúciu registrovaného partnerstva, aby ju ustanovili alebo aby nad takýmito partnerstvami prevzali právomoc.

Rada dnes tiež bez diskusie prijala rozhodnutie, ktorým sa samostatná posilnená spolupráca povoľuje. V súlade s pravidlami týkajúcimi sa posilnenej spolupráce sa na hlasovaní zúčastnili všetky členské štáty.

Posilnená spolupráca sa navrhla po tom, ako Rada na zasadnutí 3. decembra dospela k záveru, že v nebude možné v primeranom čase dosiahnuť jednomyseľnú dohodu všetkých členských štátov EÚ o pôvodných návrhoch v tejto záležitosti, ktoré Komisia predložila v roku 2011.

Ďalšie kroky

Európsky parlament po prijatí všeobecného smerovania v priebehu mesiaca zaujme stanovisko, pokiaľ ide o znenia návrhov. 18 zúčastnených členských štátov následne nariadenia formálne prijme. Toto formálne prijatie sa očakáva koncom júna 2016.

Zdroj: TS Rada EÚ


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk