Články

Franchising a hospodárska súťaž? Štyri odporúčania, ako sa vyhnúť problémom pri stanovení ceny.

Franchising ako marketingový odbytový koncept na predaj tovarov/služieb/technológií je veľmi populárny. Niet divu. Franchisor, ako osoba, ktorá úspešne vytvorila systém predaja, umožňuje franchisistovi využívať jeho koncept predaja za stanovených podmienok, vrátane poskytnutia know-how, práva používať meno konceptu a využívať priemyselné a…

Generálny prokurátor zrejme bude mať silnejšie právomoci

Generálny prokurátor by mal dostať silnejšie právomoci. Vo funkcii by mohol zostať na dobu neurčitú. Tieto a ďalšie zmeny má priniesť novela zákona o prokuratúre, ktorú minulý týždeň parlament posunul do druhého čítania.

Ochranná známka a jej registrácia

Pri otázke čo sa vlastne rozumie pod pojmom ochranná známka si uvedomíme, že pojem ochranná známka nie je v právnom poriadku Slovenskej republiky vôbec definovaným. V zmysle § 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v platnom znení je výlučne vymedzené, aké označenie môže byť ochrannou známkou. Je to akékoľvek označenie, ktoré (i) tvoria…

MF SR pripravilo manuál pre samosprávy k tuzemskému samozdaneniu

Ministerstvo financií SR pripravilo pre mestá a obce manuál k novému opatreniu v rámci dane z pridanej hodnoty (DPH). Ide o prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia v sektore stavebníctva, tiež známe ako tuzemské samozdanenie.

Udalosti uplynulého týždňa

Notári by už od decembra nemali mať možnosť vyhnúť sa disciplinárnemu potrestaniu, ak porušia pravidlá výkonu svojho povolania. Postarať sa o to má novela zákona o notároch a notárskej činnosti, ktorú 81 hlasmi schválili poslanci NR SR.

Súdna rada rozhodne na základe previerok o prvých 19 kandidátoch na sudcov

Súdna rada má v rukách prvé takzvané previerky kandidátov na sudcov. Posudzovať ich bude na neverejnom zasadnutí, ktoré sa uskutoční v pondelok (28.9.).

Volný pohyb osob

Slovenská republika neporušila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z nariadenia Únie, keď nárok na peňažné príspevky v súvislosti so zdravotným postihnutím a vianočný príspevok priznaný osobám s nízkym príjmom obmedzila len na osoby s bydliskom na Slovensku

Jednak sa na predmetné peňažné príspevky nevzťahuje nariadenie o koordinácii systémov…

Nový zákon o odpadoch - zodpovednosť za komunálny odpad v rukách obcí

V prvom článku nazvanom „Nový zákon o odpadoch - smerujeme k monopolizácii?“[1] sme avizovali, že sa v niekoľkých článkoch pokúsime stručne popísať, čo prináša nový zákon o odpadoch (zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) obciam, zberovým spoločnostiam a spracovateľom odpadov. Ďalej sme sa stručne venovali…

Ochrana pred nezákonným zásahom v novej úprave

Nedávna rekodifikácia civilného procesného práva uskutočnená vo forme prijatia troch nových procesných kódexov predstavuje všeobecne známu a široko medializovanú udalosť, ktorú nie je určite potrebné ďalej predstavovať. V rámci procesu rekodifikácie došlo okrem zásadných koncepčných zmien aj k väčším či menším zmenám vo veľkom množstve procesných…

Preukazovanie odbornej spôsobilosti

Vnútorný trh Európskej únie je jednotný trh, v ktorom je zaručený voľný pohyb tovarov, služieb, kapitálu a osôb a v ktorom majú európski občania slobodu žiť, pracovať, študovať a podnikať. Čoraz viacej osôb má záujem o zamestnanie alebo podnikanie v inom členskom štáte EÚ. Smernica Európskeho parlamentu a rady č. 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o…

Udalosti uplynulého týždňa

Firmy, ktoré sa uchádzajú o štátne zákazky vo verejných tendroch, budú zverejňovať svojich konečných užívateľov výhod. Vytvorenie verejného registra konečných beneficientov z firiem prináša novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorú poslanci 79 hlasmi opätovne schválili. Keďže odmietli pripomienky prezidenta Andreja Kisku, platiť bude tak, ako…

Dokonca aj v prípade zrušenia letu z dôvodu nepredvídaných technických problémov musia leteckí dopravcovia cestujúcim poskytnúť náhradu

Niektoré technické problémy vyplývajúce najmä zo skrytých výrobných vád ovplyvňujúcich bezpečnosť letov alebo z aktov sabotáže či terorizmu však môžu dopravcov zbaviť povinnosti poskytnúť náhradu

Viete vôbec napočítať do desať?

Známy právnický aforizmus hovorí: „Dvaja právnici, tri názory“. Pri výklade a aplikácii predpisov v oblasti energetiky sa použitie tohto aforizmu pomaly stáva akýmsi nepísaným pravidlom. Zdá sa totiž, že niektoré právne predpisy boli šité horúcou ihlou a nechávajú priestor pre rôzne výklady. Paradoxne, práve pojmoslovie má byť v oblasti…

Záväzné stanoviská – rozšírenie tém

Už viac ako rok majú podnikatelia možnosť požiadať finančnú správu o záväzné stanovisko k neobvyklým obchodným prípadom. Od 15. 9. 2015 pribudlo niekoľko ďalších oblastí, v ktorých sa dá usmernenie získať. Vydané záväzné stanovisko je záväzné pre správcu dane aj pre druhostupňový orgán.

NS SR: Š. Harabin skončil vo funkcii predsedu trestnoprávneho kolégia

Štefan Harabin po roku skončil vo funkcii predsedu trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu. Z funkcie ho odvolali členovia kolégia na svojom mimoriadnom zasadnutí.

Udalosti uplynulého týždňa

Parlamentný ústavnoprávny výbor odmietol pripomienky prezidenta SR Andreja Kisku k novele zákona o verejnom obstarávaní. Odobril len posunutie účinnosti zákona zo septembra na november. Vetovaným zákonom sa bude parlament zaoberať na blížiacej sa schôdzi Národnej rady SR.

Nový zákon o odpadoch - smerujeme k monopolizácii?

Od 1.1.2016 začne platiť nový Zákon o odpadoch (zák. č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Zaujíma Vás, čo tento zákon zmení? Pokúsime sa v niekoľkých článkoch popísať zmeny, ktoré prináša nový Zákon o odpadoch v súvislosti s obcami, zberovými spoločnosťami a spracovateľmi odpadov zaujali…

Nová aplikácia na portáli finančnej správy

Finančná správa pripravila na svojom portáli novú službu pre širokú verejnosť. V sekcii občania je na webe dostupná aplikácia Overenie kontrolných známok. Poslúži na rýchlu kontrolu kontrolných známok, ktorými sú označené spotrebiteľské balenia liehu alebo tabakových výrobkov.

Testovanie systému náramkov pre odsúdených bolo úspešné

Nasadeniu Elektronického systému monitoringu osôb (ESMO) do praxe už nič nebráni. Po skončení pilotnej prevádzky to oznámil minister spravodlivosti Tomáš Borec.

Udalosti uplynulého týždňa

Prezident Andrej Kiska navrhuje poslancom pre sudcov zmeniť Ústavu SR. Hlava štátu chce, aby sudcom s dosiahnutím určitého veku zanikla funkcia. V prípade nižších súdov navrhuje vekovú hranicu 67 rokov, v prípade Najvyššieho súdu 70 rokov. S iniciatívou sa hlava štátu v pondelok (31.8.) listom obrátila na všetkých poslancov.