Články

Udalosti uplynulého týždňa

Parlamentný ústavnoprávny výbor začal v stredu vypočúvať kandidátov na sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR v priestoroch Zimnej jazdiarne Bratislavského hradu. Počas stredy by mal vypočuť troch uchádzačov. Každý z nich bude mať v úvode približne desať minút, počas ktorých má predstaviť svoje pracovné skúsenosti aj publikačnú…

Ako sa vyhnúť daňovej exekúcii? Kľúčová je komunikácia s FS

Občania či podnikatelia sa môžu dostať do situácie, že nedokážu zaplatiť daň v lehote splatnosti a vznikne im daňový nedoplatok. V takomto prípade je dôležité komunikovať s daňovým úradom, pričom daňovníci môžu využiť viaceré zákonné možnosti, ako túto situáciu riešiť.

Cezhraničné nasadenie zamestnancov v rámci EU

Mobilita zamestnancov je veľmi častou témou, s ktorou sa na nás obraciate. Najčastejšie ide o cezhraničné nasadenie zamestnancov v rámci jednej podnikateľskej skupiny, pričom účel tohto nasadenia je rozličný. V niektorých prípadoch ide o zaškolenie zamestnancov, v iných prípadoch o dočasnú výpomoc v prípade náhleho výpadku vlastnej pracovnej sily…

Parlamentný vyšetrovací výbor musí v zásade dodržiavať všeobecné nariadenie o ochrane údajov

Nie je to tak v prípade, keď skutočne vykonáva činnosť, ktorej cieľom je zachovanie národnej bezpečnosti

Dôsledky vyhlásenia konkurzu na majetok spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným

V prípade vyhlásenia konkurzu na majetok fyzickej resp. právnickej osoby (t.j. úpadcu) podlieha konkurzu všetok jej majetok, o ktorom to ustanovuje zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Medzi majetok, ktorý je spôsobilý stať sa súčasťou konkurznej podstaty, patrí aj obchodný podiel úpadcu v obchodnej spoločnosti. Osud obchodného podielu v prípade…

Udalosti uplynulého týždňa

Rezort školstva navrhol zákaz používania mobilných telefónov na základných školách. Reaguje tým na alarmujúce informácie a dáta o nepriaznivom vplyve mobilov na výsledky a dušenú pohodu žiakov a žiačok. Cieľom zákazu nie je odstránenie digitálnych technológií zo škôl, ale ich premyslené a rozumné využívanie. Podľa výskumov OECD neregulované…

Európska prokuratúra: Súdny dvor objasňuje výkon súdneho preskúmania cezhraničných vyšetrovacích opatrení vnútroštátnymi súdmi

Ak Európska prokuratúra vedie vyšetrovanie vo viacerých členských štátoch Európskej únie, súdy členského štátu prokurátora zodpovedného za vyšetrovanie majú právomoc posúdiť prijatie a odôvodnenie vyšetrovacích opatrení. Súdne preskúmanie vyšetrovacích opatrení v iných členských štátoch sa môže týkať len aspektov týkajúcich sa výkonu týchto…

Trestné činy proti životnému prostrediu: Rada prijala nové právne predpisy EÚ s prísnejšími sankciami a rozšíreným zoznamom trestných činov

Rada formálne prijala smernicu o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva. Týmto právnym predpisom sa zlepší vyšetrovanie a stíhanie trestných činov proti životnému prostrediu.

Limitácia kontradiktórneho chápania sporových konaní v podobe koncentrácie konania

Sporovosť civilného konania je okrem arbitrárneho pôsobenia súdu vymedzená i uplatňovaním prejednacieho princípu (formálna pravda), ktorý pôsobí ako opozitum v porovnaní s vyšetrovacím princípom (materiálna pravda) uplatňovaným v mimosporových konaniach civilného procesu. Okrem vyššie uvedenej diferenciácie je možné sporové konania charakterizovať…

Udalosti uplynulého týždňa

Vláda schválila zákon o verejnom obstarávaní, ktorého cieľom je posunúť Slovensko dopredu, urýchliť verejné obstarávania a odbúrať komplikácie. V súčasnosti je totiž tento proces na Slovensku obrovský moloch, lebo desiatky rokov si poslanci vymýšľali rôzne prekážky. Pod zámienkou transparentnosti sa tak zákon o verejnom obstarávaní namiesto…

Ako darovať 2 % z daní

Daňovníci majú aj tento rok možnosť darovať 2 % zo svojich daní napr. neziskovým organizáciám, občianskym združeniam či nadáciám. Fyzické a právnické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie, tak môžu urobiť priamo v daňovom priznaní.

Veľkoobchodný trh s energiou Rada prijala právny predpis na ochranu pred manipuláciou s trhom

Veľkoobchodný trh s energiou v Európskej únii je teraz lepšie chránený pred manipuláciou s trhom. Rada dnes prijala nové nariadenie, ktorým sa posilní dohľad nad trhom v Európskej únii a zabezpečí otvorená a spravodlivá hospodárska súťaž na veľkoobchodných trhoch s energiou.

Posudzovanie pravdepodobnosti existencie bezpečnostného rizika

Neoddeliteľnou súčasťou obchodovania so štátom sú aj bezpečnostné previerky podnikateľov, pretože zabezpečujú overenie spoľahlivosti subjektov, ktorí majú prístup k citlivým informáciám alebo zohrávajú kľúčovú úlohu v obstarávaní produktov a služieb v súvislosti s ochranou národnej bezpečnosti.

Udalosti uplynulého týždňa

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR pripravilo rozsiahlu novelizáciu štyroch základných energetických zákonov, ktoré zohľadňujú najmä skúsenosti z aplikačnej praxe. Novela zákonov prináša najmä sprehľadnenie faktúr pre spotrebiteľov, rozšírenie právomocí a nové kontrolné kompetencie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), čím dochádza k…

Európska prokuratúra: Súdny dvor objasňuje výkon súdneho preskúmania cezhraničných vyšetrovacích opatrení vnútroštátnymi súdmi

Ak Európska prokuratúra vedie vyšetrovanie vo viacerých členských štátoch Európskej únie, súdy členského štátu prokurátora zodpovedného za vyšetrovanie majú právomoc posúdiť prijatie a odôvodnenie vyšetrovacích opatrení. Súdne preskúmanie vyšetrovacích opatrení v iných členských štátoch sa môže týkať len aspektov týkajúcich sa výkonu týchto…

Cestovný ruch: Rada s konečnou platnosťou schválila nariadenie o krátkodobých prenájmoch

Rada prijala nariadenie o zbere a poskytovaní údajov týkajúcich sa služieb krátkodobého prenájmu ubytovania. Tento legislatívny akt zvýši transparentnosť v oblasti krátkodobého prenájmu ubytovania a pomôže verejným orgánom regulovať túto čoraz významnejšiu zložku odvetvia cestovného ruchu. Ide o posledný krok v rámci rozhodovacieho…

DEAL MONITOR

Prinášame vám prehľad významných mandátov popredných advokátskych kancelárií.

Práva, povinnosti a ochrana nájomcov pred vyhadzovaním

Viete, že vo viacerých krajinách sa každý rok vykoná viac než milión výpovedí nájomných zmlúv?

Udalosti uplynulého týždňa

Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny spúšťa od 2. apríla národný projekt Finančné stimuly pre zamestnanosť. Projekt je určený pre ľudí bez práce vo veku do 30 rokov a pre znevýhodnených nezamestnaných. Cieľom je podporiť ich pri získavaní zamestnania, pomôcť im so zapracovaním a motivovať ich, aby si pracovné miesto…

Poľský súdny systém: rozhodovacie zloženie senátu Najvyššieho súdu pre mimoriadne preskúmanie a veci verejné nie je nezávislým a nestranným súdom, ktorý je vopred zriadený zákonom

Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný týmto rozhodovacím zložením sa preto vyhlasuje za neprípustný