24.9.2013
ID: 826upozornenie pre užívateľov

Aká bude organizácia miestnej štátnej správy po 1.októbri 2013?

Národná rada v snahe zaviesť jednotnú sústavu miestnych orgánov štátnej správy prijala zákon (uverejnený v zbierke zákonov pod č. 180/2013), ktorým sa mení organizácia miestnej štátnej správy.

 
 bnt 10 let
 
Zákon o miestnej štátnej správe ruší obvodné úrady ako aj obvodné úrady špecializovanej štátnej správy, ktorými sú (i) obvodné úrady životného prostredia, (ii) obvodné pozemkové úrady, (iii) obvodné lesné úrady, (iv) obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, (v) správy katastra.

Od 1. októbra 2013 bude nová podoba miestnej štátnej správy nasledovná: okresný úrad (doteraz obvodný úrad) bude integrovaný orgán miestnej štátnej správy, pričom jeho kompetencie sa budú týkať nasledovných úsekov štátnej správy (i) civilná ochrana obyvateľstva, (ii) hospodárska mobilizácia, (iii) kataster nehnuteľností, (iv) obrany štátu, (v) obrany štátu, (vi) cestnej dopravy a pozemných komunikácií, (vii) poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav, (viii) všeobecnej vnútornej správy, (ix) všeobecnej vnútornej správy.

Podľa nášho názoru sú relatívne mätúco určená územná pôsobnosť jednotlivých okresných úradov podľa ich vecnej príslušnosti. Kým napríklad na úseku katastra nehnuteľností sa pôsobnosť okresného úradu zhoduje s územným obvodom okresu, na úseku živnostenského podnikanie či v otázkach pozemkových vecí sa pôsobnosť okresného úradu nemusí vždy zhodovať z jeho územným obvodom. Kompetencie v týchto oblastiach prináležia okresnému úradu podľa prílohy k zákonu. Tak na príklad na území katastra nehnuteľností bude príslušný okresný úrad v Ilave, avšak kompetencie v oblasti živnostenského podnikania, pozemkových otázkach a v otázkach cestnej dopravy a pozemných komunikácií budú v tom istom územnom obvode prináležať okresnému úradu v Trenčíne.

Mgr. Iva Hulmanová

Mgr. Iva Hulmanová,
advokátka


bnt attorneys-at-law, s.r.o.

Cintorínska 7
811 08 Bratislava 1

Tel.: +421 2 57 88 00 88
Fax:  +421 2 57 88 00 89
e-mail: info.sk@bnt.eu


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk