11.6.2013
ID: 311upozornenie pre užívateľov

Aká drahá môže byť orná pôda keď na nej chceme stavať?

Prečo sa pri kúpe pozemku za účelom výstavby, ktorý je však ornou pôdou, zaujímať o to aká je orná pôda kvalitná?

 
 bnt 10 let
 
Pred kúpou pozemku za účelom výstavby je okrem preverenia vlastníctva pozemku, právneho titulu jeho nadobudnutia aspoň 10 rokov do minulosti, dostatočnej kapacity sietí (plyn, elektrina, voda) na pozemku, jeho napojenia na verejnú komunikáciu, dôležité, ak ide o poľnohospodársku pôdu, preveriť aj jej kvalitu.

Výstavba na pozemku ktorý je poľnohospodárskou pôdou, je totiž možná až po jej odňatí z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, a to dočasnom, alebo trvalom.

Podľa zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy („zákon o ochrane pôdy“) je poľnohospodárskou pôdou produkčne potenciálna pôda evidovaná v katastri nehnuteľností ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty.

Podľa § 17 zákona o ochrane pôdy na nepoľnohospodárske účely možno použiť poľnohospodársku pôdu len na základe rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy. Rozhodnutie o odňatí vydáva obvodný pozemkový úrad, v ktorého obvode sa poľnohospodárska pôda navrhovaná na odňatie nachádza.

V určitých prípadoch o odňatie nie je potrebné žiadať, a to:

  • ak ide o umiestnenie signálov, stabilizačných kameňov a iných značiek na geodetické účely, na vstupné šachty, prečerpávacie stanice, vrty a studne, stožiare alebo iné objekty nadzemného a podzemného vedenia a výmera jednotlivých uvedených objektov nepresiahne 25 m2 a ak ide o jednorazovú zmenu druhu pozemku do 15 m2,
  • ak ide o zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku s výmerou do 5 000 m2 v hraniciach zastavaného územia obce (hranicou zastavaného územia obce sa rozumie pre tento prípad hranica územia vytýčeného lomovými bodmi zastavaného územia obce, ktoré boli premietnuté do odtlačkov katastrálnych máp k 1. januáru 1990),
  • ak ide o nehnuteľnosť, ktorej zastavaná plocha je do 25 m2, v území určenom územným plánom obce na záhradkárske účely, a ak ide o nehnuteľnosť, ktorej zastavaná plocha je do 25 m2, vo vinici.

Ten, kto navrhne nepoľnohospodárske použitie poľnohospodárskej pôdy, je, okrem iného, povinný zaplatiť odvod za trvalé odňatie alebo dočasné odňatie najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území podľa kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky ("odvod").

Výška odvodu, podmienky jeho platby a zoznam najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy sú uvedené v nariadení vlády č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy („nariadenie vlády o odvodoch“), ktoré nadobudlo účinnosť 1.4.2013. Nariadenie v prílohe č. 2 obsahuje  zoznam najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v príslušnom katastrálnom území podľa bonitného kódu, ktoré podliehajú plateniu odvodu. Výška odvodu je určená podľa bonitného kódu a je uvedená v prílohe č. 1 nariadenia vlády.

Na katastri nehnuteľností, alebo na príslušnom obvodnom pozemkovom úrade je potrebné zistiť, aké bonitné číslo (BPEJ) má konkrétny pozemok pridelené a skontrolovať, či sa nachádza v prílohe č. 2 nariadenia vlády o odvodoch.

Od odvodu je oslobodené odňatie poľnohospodárskej pôdy na

  • stavbu zariadenia a opatrenia slúžiaceho na sprístupnenie a ochranu poľnohospodárskeho pozemku, ako je spevnená poľná cesta, protierózna stavba a opatrenie, protipovodňová stavba a opatrenie a melioračná stavba na zavlažovanie poľnohospodárskeho pozemku, ktorej objem zodpovedá ploche zavlažovanej poľnohospodárskej pôdy,
  • stavbu vodnej nádrže alebo vodojemu na hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, zriadenie ochranného pásma I. stupňa vodárenského zdroja pitnej vody na hromadné zásobovanie obyvateľstva a stavbu čistiarne odpadových vôd,
  • stavbu pozemnej komunikácie alebo železničnej dráhy,
  • verejnoprospešnú stavbu, ktorej investorom je obec,
  • stavbu objektu na obranu štátu.

Nariadenie môže vláda kedykoľvek zmeniť a teda, ak nie je pozemok v zozname najkvalitnejšej pôdy dnes, môže tam byť kludne už zajtra.


Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M.

Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M.,
advokát a partner spoločnosti


bnt attorneys-at-law, s.r.o.

Cintorínska 7
811 08 Bratislava 1

Tel.: +421 2 57 88 00 88
Fax:  +421 2 57 88 00 89
e-mail: info.sk@bnt.eu


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk