15.2.2019
ID: 4388upozornenie pre užívateľov

Ako ušetriť pri podávaní návrhu na vklad do katastra?

Je všeobecne známe, že s prevádzaním vlastníctva k nehnuteľnosti sú spojené správne poplatky v nie úplne zanedbateľnej výške

RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o

Konkrétne:

 • poplatok za návrh na vklad vo výške 66 Eur / 266 Eur pre urýchlené konanie
 • poplatok za overenie podpisov prevodcu na scudzovacej zmluve (napr. kúpna / darovacia zmluva)
 • pri 4 rovnopisoch zmluvy (štandardne po 1 pre zmluvné strany, 2 sa prikladajú k návrhu na vklad) to sú min. 4 podpisy na overenie (ak je iba 1 prevodca)
 • overenie 4 podpisov vychádza na cca. 9 Eur
Pochopiteľne, vyššie uvedené poplatky sú (zväčša) celkom zanedbateľné v porovnaní s hodnotou prevádzanej nehnuteľnosti, na druhej strane, nejedného človeka určite poteší, že tieto poplatky sa dajú pomerne zásadne redukovať. Pýtate sa ako?

Elektronickým podaním návrhu na vklad.

V zmysle Katastrálneho zákona možno návrh na vklad podávať aj elektronicky, pričom v takom prípade sa výška správnych poplatkov znižuje o 50 % a (za určitých okolností) nie je potrebné overovať podpisy prevodcu prevádzanej nehnuteľnosti (resp. povinného z vecného bremena). Okrem toho, ak účastník konania o vklade práva elektronicky podá ešte pred samotným podaním návrhu na vklad tzv. oznámenie o návrhu na vklad, poplatok za návrh na vklad sa mu ďalej zníži o 15,- Eur.

Podanie elektrického návrhu na vklad však vyžaduje aby účastníci (resp. aspoň 1 z účastníkov) scudzovacej zmluvy disponovali občianskym preukazom s čipom, nahranými podpisovými certifikátmi a čítačkou občianskeho preukazu. V ďalšom texte rozoberieme 3 alternatívy možnosti elektronického podania návrhu na vklad a na záver poskytneme základné informácie k možnosti podania oznámenia o návrhu na vklad.
 
Viacnásobné podpísanie návrhu a zmluvy v rámci Ústredného portálu verejnej správy – slovensko.sk

V zmysle tejto varianty podpíšu účastníci scudzovacej zmluvy tak scudzovaciu zmluvy, ako aj samotný návrh na vklad, a to prostredníctvom 1 profilu niektorého z účastníkov na portály slovensko.sk.

Pri takejto alternatíve je potrebné aby účastník A v nastavení svojej elektronickej schránky dočasne oprávnil účastníka B na (obmedzený) prístup do jeho schránky

(návod na nastavenie oprávnení pre oprávnené osoby s čiastočným prístupom možno nájsť tu:)

V ďalšom kroku účastník B prostredníctvom služby „všeobecná agenda“ (po prihlásení sa na portál slovensko.sk) nájde ako „poskytovateľa služby“ príslušný okresný úrad, na ktorý sa bude podávať návrh na vklad a v rámci tohto podania elektronicky podpíše samotný návrh na vklad, ktorý aj priamo vypíše (prípadne priloží ako prílohu) a spolu s ním aj konkrétnu scudzovaciu zmluvu (prípadne aj návrh na vklad), ktorú k návrhu priloží (vo formáte pdf). Následne účastník A uloží svoje podanie medzi „Rozpracované správy“ a odhlási sa z účtu.

Tu nastupuje účastník B, ktorý sa na základe čiastočného oprávnenia prihlási do „schránky“ účastníka A a v priečinku „Rozpracované správy“ takisto podpíše návrh na vklad ako aj scudzovaciu zmluvy. Ak na to má udelené oprávnenie, môže podanie odoslať, ak nie, urobí to účastník A po opätovnom prihlásení.

Výhody:

 • zľava 50 % z návrhu na vklad
 • žiadne poplatky za overenie podpisu
 • nevyžaduje sa návšteva okresného úradu
Nevýhody:

 • nutnosť poskytnúť 3. osobe prístup do el. schránky

Viacnásobné podpísanie zmluvy prostredníctvom osobitného softvéru a splnomocnenie 1 účastníka na podanie návrhu na vklad


Kvalifikovane elektronicky podpísať dokument viacerými osobami nie je nevyhnutné vykonať výlučne cez portál slovensko.sk. Dnes totiž existujú na trhu viaceré komerčné softvéry, ktoré to umožňujú tiež (poznámka: k el. podpisu toho, koho podpis musí byť v zmysle zákona overený musí byť pripojená aj tzv. „elektronická pečiatka“ – niektoré podpisové softvéry takúto služby neposkytujú).

V rámci tejto alternatívy je potrebné aby samotná scudzovacia zmluva obsahovala splnomocnenie pre jedného z účastníkov zmluvy na podanie návrhu na vklad do katastra. Ak takéto ustanovenie v zmluve existuje, môžu obaja účastníci prostredníctvom podpisového softvéru podpísať scudzovaciu zmluvu a následne, ten z účastníkov, ktorý bol na to v zmluve splnomocnený, podá prostredníctvom služby „všeobecná agenda“ na portály slovensko.sk elektronický návrh na vklad, ku ktorému priloží scudzovaciu zmluvu podpísanú oboma účastníkmi.  

Výhody:

 • zľava 50 % z návrhu na vklad
 • žiadne poplatky za overenie podpisu
 • nevyžaduje sa návšteva okresného úradu
Nevýhody:

 • potrebné disponovať (zväčša) plateným podpisovým softvérom

Zaručená konverzia zmluvy podpísanej v listinnej podobe a jej následné el. podanie


Tých, ktorí preferujú fyzické podpísanie scudzovacej zmluvy, no súčasne by radi ušetrili za správne poplatky ako pri podaní elektronického návrhu na vklad pravdepodobne poteší, že aj to je možné.

V rámci tejto varianty podpíšu scudzovaciu zmluvy jej účastníci v listinnej podobe a zabezpečia overenie podpisov tých osôb, pri ktorých to vyžaduje zákon. Pri vyhotovovaní rovnopisov scudzovacej zmluvy však nemusia kalkulovať s tým, že 2 rovnopisy sa prikladajú k návrhu na vklad.

Následne, účastníci požiadajú notára (resp. advokáta alebo niektorú vybranú poštu) o tzv. zaručenú konverziu scudzovacej zmluvy z listinnej do elektronickej podoby. Predmetná služba je spoplatnená (1 Euro + 50 centov za každých začatých 5 strán), pričom jej výsledkom je, že elektronický dokument, ktorý sa zaručenou konverziou vytvorí, má rovnocenné účinky ako originálny dokument v listinnej podobe, a teda môže byť priložený k elektronickému návrhu na vklad.

Scudzovaciu zmluvu, ktorá prešla zaručenou konverziou teda následne možno priložiť k návrhu na vklad, ktorý podajú buď obaja účastníci (postupom podľa bodu 1. vyššie) alebo 1 splnomocnený účastník (postupom podľa bodu 2. vyššie).    

Výhody:


 • zľava 50 % z návrhu na vklad
 • nižšie poplatky za overenie podpisu (nevyžadujú sa 2 rovnopisy zmluvy pre účely katastrálneho konania)
 • nevyžaduje sa návšteva okresného úradu
 • účastníci disponujú scudzovacou zmluvou v listinnej podobe
Nevýhody:

 • poplatky za overenie podpisu
 • poplatok za vykonanie zaručenej konverzie
 • potrebná návšteva notára

Oznámenie o návrhu na vklad


Prostredníctvom osobitného formulára na webovej stránke katastra nehnuteľností (konkrétne tu) je možné ešte pred podaním návrhu na vklad podať elektronické oznámenie o návrhu na vklad.

Oznámenie má iba informatívny charakter a nenahrádza návrh na vklad. Jeho účel spočíva v tom, že vyplnené údaje z oznámenia sa v prípade povolenia vkladu automaticky premietnu do informačného systému katastra nehnuteľností. Odmenou za uľahčenie roboty zamestnancom na katastrálnom odbore je zníženie správneho poplatku za návrh na vklad o 15 Eur.

Oznámenie môže byť podané bez ohľadu na to, či návrh na vklad bude podaný v listinnej alebo elektronickej podobe. V prípade, ak do 90 dní od vyplnenia oznámenia o návrhu na vklad účastník konania nepodá návrh na vklad, na oznámenie sa už nebude prihliadať.

Borecký
Mgr. Tomáš Borecký,
Junior Associate


Ružička Csekes s.r.o.

Vysoká 2/B
811 06 Bratislava

Tel.:    +421 2 3233 3444
Fax:    +421 2 3233 3443
e-mail:    office-ba@r-c.sk

PFR 2018 - d

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk