Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
10.5.2024
ID: 6065upozornenie pre užívateľov

Bezpečnosť na cestách: Parlament chce nájsť páchateľov priestupkov v zahraničí

Poslanci posilnili spoluprácu členských štátov EÚ pri cezhraničnom vyšetrovaní dopravných priestupkov, aby pomohli predchádzať bezohľadnej jazde v zahraničí. Vzhľadom na to, že približne 40 % cezhraničných dopravných priestupkov zostáva v súčasnosti nepotrestaných, poslanci Európskeho parlamentu aktualizovali pravidlá, aby prinútili krajiny EÚ k väčšej spolupráci a vzájomnej pomoci pri hľadaní cudzieho vodiča zodpovedného za dopravný priestupok. Nové pravidlá ukladajú vnútroštátnym orgánom povinnosť odpovedať na žiadosť inej krajiny EÚ bezodkladne, najneskôr však do dvoch mesiacov po zhromaždení potrebných informácií.

Okrem toho na žiadosť členského štátu, v ktorom k priestupku došlo, môže krajina pobytu páchateľa v EÚ prevziať výber pokút za cestnú premávku, ak ich výška presahuje 70 eur a nebola zaplatená po vyčerpaní všetkých zákonných možností.

Viac priestupkov

Aktualizovanými pravidlami sa rozšíri zoznam dopravných priestupkov, ktorých sa dopúšťajú vodiči nerezidenti a ktoré vedú k cezhraničnej pomoci a prípadne až k pokute. Okrem prekročenia rýchlosti, jazdy pod vplyvom alkoholu alebo nezastavenia na červenú pridali zákonodarcovia EÚ okrem iných priestupkov aj nebezpečné parkovanie, nebezpečné predbiehanie, prejazd cez plnú čiaru či zrazenie a útek.

Jasný termín a zákaz súkromných vymáhačov pohľadávok

Krajina EÚ, v ktorej došlo k dopravnému priestupku, bude mať 11 mesiacov od dátumu priestupku na vydanie oznámenia o dopravnom priestupku. Oznámenie o priestupku musí obsahovať čas a okolnosti priestupku, ako aj informácie o tom, ako sa proti pokute odvolať.

Na podnet poslancov bude súkromným subjektom zakázané pomáhať krajinám EÚ pri vyberaní dopravných pokút od zahraničných vodičov (dva roky po transpozícii pravidiel do vnútroštátneho práva).

Online portál

S cieľom zvýšiť transparentnosť a uľahčiť implementáciu nových pravidiel má Komisia za úlohu vytvoriť online portál, ktorý bude okrem iných informácií obsahovať aj zoznam pravidiel, možnosti odvolania a informácie o pokutách za priestupky v rámci cestnej premávky.

Vyhlásenie spravodajcu

Spravodajca Kosma Złotowski (EKR, PL) uviedol: „K zvýšeniu bezpečnosti na cestách musia krajiny EÚ spolupracovať a mať účinné nástroje na potrestanie páchateľov dopravných priestupkov zo zahraničia. Aktualizované pravidlá to pomôžu dosiahnuť, ale sú prospešné aj pre vodičov, ktorí dostanú informácie v stanovenom časovom rámci, v jazyku, ktorému rozumejú a s popisom odvolacieho konania. Zákaz využívania súkromných spoločností na vyberanie pokút účinne ochráni vodičov pred podvodmi a únikom osobných údajov.“

Ďalší postup

Nové pravidlá o cezhraničnej výmene informácií o dopravných priestupkoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky boli prijaté 570 hlasmi za, 36 hlasov bolo proti a 24 sa zdržalo hlasovania. Po ich schválení Radou budú mať krajiny EÚ 30 mesiacov na to, aby sa pripravili na ich implementáciu.

Zdroj: TS Európsky parlament


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk