Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
6.11.2018
ID: 4276upozornenie pre užívateľov

Bezplatná právna pomoc v Španielsku – Asistencia Jurídica Gratuita

Právo na bezplatnú právnu pomoc zakotvené v Ústave (art. 119 CE) nachádza svoj právny základ v ústavnom princípe rovnosti účastníkov konania (art. 14 CE) a v základnom práve na účinný prostriedok nápravy pred súdom (art. 24 CE). Následne sa toto právo upravuje v hneď niekoľkých zákonoch, no jeho najpodrobnejšia regulácia je uvedená v rovnomennom zákone – Ley 1/1966 de Asistencia Jurídica Gratuita.

 
Moreno Vlk & Asociados SK s.r.o. 

Bezplatnou právnou pomocou sa rozumie predovšetkým:

- Právne poradenstvo poskytované pred začatím konania.
- Asistencia advokáta zadržaným osobám.
- Zastupovanie advokátom a prokurátorom v konaní pred súdmi.
- Zverejňovanie oznamov alebo ediktov vo verejných registroch v priebehu konania.
- Oslobodenie od súdnych poplatkov.
- Vypracovanie znaleckých posudkov.
- Vydávanie listinných kópií, zápisníc a iných súdnych alebo notárskych dokumentov.
- 80% zníženie poplatkov za určité notárske úkony.
- 80% zníženie poplatkov za určité úkony vykonávané obchodným registrom a registrom nehnuteľností.

Základným predpokladom pre úspešnú žiadosť o bezplatnú právnu pomoc je preukázanie príjmovej a majetkovej situácie žiadateľa. O bezplatnú právnu pomoc môžu teda požiadať občania Španielska, príslušníci štátov EU ako aj cudzinci, ktorí preukážu že sa nachádzajú v materiálnej núdzi a ktorých hrubý ročný príjem nepresiahne 12 908,06 €. Automatický nárok na bezplatnú právnu pomoc bez ohľadu na majetkové pomery majú obete terorizmu, obete rodového násilia a obete obchodovania s ľuďmi.

Nárok na bezplatnú právnu pomoc majú takisto združenia a nadácie s humanitárnym a charitatívnym poslaním. 

Žiadosť o bezplatnú právnu pomoc sa vybavuje v Orientačnom centre Advokátskej komory príslušnej autonómnej oblasti, kde žiadateľ najprv absolvuje pohovor so službu konajúcim advokátom, ktorý žiadateľovi poskytne informácie o postupe a inštrukcie pre vyplnenie žiadosti o bezplatnú právnu pomoc s uvedením potrebnej dokumentácie, ktorá sa bude musieť priložiť k žiadosti. Konkrétna dokumentácia a jej rozsah bude vždy závisieť od konkrétneho prípadu a od žiadateľom uvedených dôvodov na poskytnutie bezplatnej právnej pomoci. V každom prípade však bude potrebné predložiť:

- kópiu občianskeho preukazu, pasu, rezidenčného preukazu,
- kópiu o trvalom pobyte,
- potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb,
- výpis z katastra nehnuteľností,
- potvrdenie o sociálnom poistení,
- potvrdenie zamestnávateľa o výške príjmov,
- potvrdenie o poberaní dávok,
- potvrdenie o nezamestnanosti.

Príslušná Advokátska komora preskúma podanú žiadosť a v prípade, že ju vyhodnotí ako nedostatočnú (chyby v žiadosti alebo nekompletná dokumentácia), vyzve žiadateľa aby v lehote 10 dní nedostatky odstránil. 

Po odstránení nedostatkov komora rozhodne či žiadateľ spĺňa potrebné kritériá:

- v prípade rozhodnutia o splnení kritérií pre získanie bezplatnej právnej pomoci komora do 15 dní od prijatia žiadosti alebo od odstránenia nedostatkov žiadosti určí advokáta a prokurátora, ktorí budú žiadateľa zastupovať,
- v prípade rozhodnutia o nesplnení kritérií pre získanie bezplatnej právnej pomoci komora v lehote 5 dní oznámi svoje rozhodnutie žiadateľovi a tiež Komisii bezplatnej právnej pomoci, ktorá zamietavé rozhodnutie opätovne posúdi tak, že ho definitívne potvrdí alebo zmení.  
 
Michal Matrtaj
Michal Matrtaj

Moreno Vlk & Asociados SK s.r.o.
advokátska kancelária / bufete de abogados

Cukrová 14
811 08 Bratislava

Tel.:       +421 2 59 324 173


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk