30.5.2023
ID: 5748upozornenie pre užívateľov

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Inštitút bezpodielového spoluvlastníctva manželov upravuje majetkové vzťahy medzi manželmi a týka sa vecí, ktoré manželia nadobudli počas trvania manželstva, buď spoločne alebo ich nadobudol iba jeden z manželov. Tento inštitút je upravený v §143 a nasl. v zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „OZ“). Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nemá určené podiely spoluvlastníkov.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov vzniká medzi manželmi priamo zo zákona, a to momentom uzavretia manželstva. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zaniká spolu so zánikom manželstva alebo môže byť zrušené rozhodnutím súdu na návrh jedného z manželov počas trvania manželstva.

Základom inštitútu bezpodielového spoluvlastníctva manželov je úprava majetkových vzťahov manželov, ktorá zabezpečuje manželom rovnaké postavenie z ekonomického hľadiska. A to bez ohľadu, či manželia spolu žijú alebo nežijú v jednej domácnosti.

Predmetom bezpodielového vlastníctva manželov je všetko, čo manželia nadobudli od momentu vzniku manželstva až do jeho skončenia spoločne alebo to nadobudol jeden z manželov. Ide predovšetkým o príjmy z pracovného alebo iného obdobného pracovného vzťahu oboch manželov, príjmy a zisky z podnikateľskej činnosti, výnosy z majetku manželov, úspory a výhry. Tento majetok je vlastníctvom oboch manželov, pričom každý z nich má k tomuto majetku rovnaké práva a povinnosti. Majetok nadobudnutý pred manželstvom nie je predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Rovnako do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nepatria veci, ktoré získal niektorý z manželov: dedičstvom, darovaním, alebo ide o veci vydané v rámci predpisov o reštitúcii majetku, veci slúžiace pre osobnú potrebu len jedného z manželov, veci slúžiace pri výkone povolania jedného z manželov, veci nachádzajúce sa vo vlastníctve štátu a nemôžu byť predmetom súkromného vlastníctva, bolestné a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia niektorého z manželov.

Od zákonnej úpravy režimu bezpodielového spoluvlastníctva manželov je možné sa odchýliť, a to na základe dohody uzatvorenej medzi manželmi, ktorou možno rozsah bezpodielového spoluvlastníctva manželov rozšíriť alebo zúžiť. OZ umožňuje manželom vyhradiť vznik bezpodielového spoluvlastníctva manželov až ku dňu zániku manželstva. Zmenu zákonom určeného rozsahu možno dosiahnuť, tak že veci, ktoré by do zákonnej úpravy do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nepatrili, budú po uzavretí dohody o rozšírení bezpodielového spoluvlastníctva manželov patriť. Uzatvorením dohody o zúžení bezpodielového spoluvlastníctva manželov možno vylúčiť veci a budú patriť v zmysle dohody manželov do výlučného vlastníctva len do vlastníctva jedného z manželov. Takýmto vyňatím veci z bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa majetok stáva predmetom voľnej dispozície jedného z manželov.

Uvedené dohody si vyžadujú formu notárskej zápisnice pod sankciou absolútnej neplatnosti. Notársku zápisnicu o úprave bezpodielového spoluvlastníctva možno počas trvania manželstva upraviť, zmeniť a aj zrušiť.

V prípade rozvodu alebo smrti jedného z manželov má bezpodielové spoluvlastníctvo manželov značné dôsledky. Po zániku manželstva vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov je upravené v §150 OZ, spoločný majetok sa rozdelí a vyporiadajú sa vzájomné nároky z bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Manželom patrí rovnaký podiel ku všetkým majetkovým hodnotám v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je možné vyporiadať, buď dohodou o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo rozhodnutím súdu na návrh niektorého z manželov. Dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov je potrebné uzavrieť včas, a to tak, aby účinky dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov nastali do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov. V prípade, ak sú predmetom dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov nehnuteľnosti, účinok tejto dohody nastáva až vkladom do katastra nehnuteľností. Ak k vyporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov, podľa § 149 ods. 4 OZ platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve, a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké.Mgr. Eva Pintérová
,
advokátsky koncipient

 
 
Twin City Tower
Mlynskè nivy 10
821 09 Bratislava
 
Tel.:       +421 2 321 130 31
Fax:       +421 2 321 441 48


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk