23.6.2023
ID: 5777upozornenie pre užívateľov

Boj proti nezákonnému obchodovaniu s ľuďmi: Rada sa dohodla na pozícii k prísnejším pravidlám

Rada sa dnes dohodla na pozícii k aktualizácii právnych predpisov EÚ v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Medzi druhmi vykorisťovania, na ktoré sa vzťahuje smernica, sa budú okrem iného výslovne uvádzať nútené manželstvo a nezákonná adopcia. Krajiny EÚ musia tiež zabezpečiť, aby ľudia, ktorí vedome využívajú služby od obetí obchodovania s ľuďmi, mohli čeliť sankciám.

Nútené manželstvo a nezákonná adopcia

V dohodnutom znení sa jasne uvádza, že členské štáty sú povinné trestne stíhať obchodovanie s ľuďmi na účely núteného manželstva a nezákonnej adopcie. Orgány presadzovania práva a justičné orgány členských štátov tak budú môcť lepšie a účinne bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi v súvislosti s týmito dvomi formami vykorisťovania.

Využívanie služieb, ktoré poskytujú obete obchodovania s ľuďmi

Rada sa dohodla, že ak osoba úmyselne využíva službu od obete obchodovania s ľuďmi s vedomím, že táto osoba je obeťou obchodovania s ľuďmi, členské štáty musia takéto konanie považovať za trestný čin. V takýchto prípadoch musia zabezpečiť, aby sa za tento trestný čin ukladali účinné, primerané a odrádzajúce sankcie.

Vyšetrovanie a stíhanie tohto trestného činu vnútroštátnymi orgánmi presadzovania práva a justičnými orgánmi by nemalo závisieť od oznámenia alebo obvinenia zo strany obete.

Vplyv kriminalizácie využívania služieb, ktoré poskytujú obete obchodovania s ľuďmi, sa bude analyzovať v správe, ktorú Európska komisia predloží päť rokov po transpozícii tohto predpisu.

Kontext a ďalšie kroky

Hlavným právnym nástrojom EÚ na boj proti obchodovaniu s ľuďmi je smernica o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí tohto trestného činu z roku 2011. Stanovujú sa v nej minimálne pravidlá pre vymedzenie trestných činov a sankcií. Okrem toho sa v nej uvádzajú aj spoločné ustanovenia na posilnenie prevencie a ochrany obetí.

Hlavným účelom obchodovania s ľuďmi je sexuálne vykorisťovanie a pracovné vykorisťovanie. Ďalšie účely obchodovania s ľuďmi, ako je žobranie alebo odoberanie orgánov, ktoré sú už výslovne uvedené v smernici z roku 2011, ako aj nútené manželstvo a nezákonná adopcia, ktoré sa výslovne neuvádzajú, však v súčasnosti predstavujú 11 % všetkých obetí v EÚ v roku 2020.

Na základe dnešnej dohody o spoločnej pozícii môže Rada začať rokovania s Európskym parlamentom.

Zdroj: TS EU


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk