19.5.2022
ID: 5431upozornenie pre užívateľov

Cesta k digitálnemu desaťročiu do roku 2030: Rada prijala pozíciu

S cieľom zabezpečiť, aby EÚ plnila svoje ciele súvisiace s digitálnou transformáciou v súlade s hodnotami EÚ, sa členské štáty dohodli na mandáte na rokovania o politickom programe s názvom Cesta k digitálnemu desaťročiu do roku 2030.

Toto znenie sa zameriava na posilnenie vedúceho postavenia EÚ v digitálnej oblasti podporou inkluzívnych a udržateľných digitálnych politík, ktoré slúžia občanom a podnikom. Na tento účel sa v ňom stanovujú konkrétne digitálne ciele, okrem iného aj pre priemysel, ktoré bude musieť Únia ako celok dosiahnuť do konca desaťročia, ako aj nová forma riadenia s členskými štátmi prostredníctvom mechanizmu spolupráce medzi Komisiou a členskými štátmi s cieľom zabezpečiť, aby Únia spoločne plnila svoje ambície.

Riadenie

V znení Rady sa zmenila frekvencia interakcií s cieľom prejsť na dvojročný cyklus spolupráce medzi členskými štátmi a Komisiou, pričom správa o stave digitálneho desaťročia sa bude naďalej podávať každoročne. Okrem toho sa upresnilo, že odporúčania Komisie nie sú pre ich adresátov záväzné a stanovilo sa pevnejšie prepojenie s právnym základom rozhodnutia.

Zosúladenie s inými spismi súvisiacimi s digitálnou oblasťou

Znenie Rady je plne v súlade s oznámením Komisie z marca 2021 o Digitálnom kompase do roku 2030 a zdôrazňuje sa v ňom význam základných práv.

Ďalšie kroky

Mandát schválil Výbor stálych predstaviteľov Rady (Coreper), čo predsedníctvu Rady umožňuje začať rokovania s Európskym parlamentom po tom, ako Európsky parlament schváli svoju pozíciu.

Kontext

V oznámení Komisie „Digitálny kompas do roku 2030: digitálne desaťročie na európsky spôsob“ z 9. marca 2021 sa predstavila vízia úspešnej digitálnej transformácie Európskej únie do roku 2030. Ambíciou EÚ je byť digitálne suverénnou v otvorenom a vo vzájomne prepojenom svete a presadzovať digitálne politiky, ktoré ľuďom a podnikom umožňujú dosiahnuť inkluzívnu, udržateľnú a prosperujúcu digitálnu budúcnosť zameranú na človeka.

Európska rada vo svojich záveroch z 25. marca 2021 vyzdvihla význam digitálnej transformácie pre obnovu Únie, pre jej prosperitu, bezpečnosť a konkurencieschopnosť, ako aj pre blahobyt našich spoločností. Oznámenie o digitálnom kompase označila za krok smerom k mapovaniu digitálneho rozvoja Európy na nasledujúce desaťročie. Európska rada vyzvala Komisiu, aby využila všetky nástroje dostupné v oblasti priemyselnej a obchodnej politiky a politiky hospodárskej súťaže. Vzhľadom na tieto ambície a výzvy Komisia 15. septembra 2021 predložila návrh na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje politický program Cesta k digitálnemu desaťročiu do roku 2030.

Zdroj: TS EU


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk