17.5.2023
ID: 5724upozornenie pre užívateľov

Cestujúci, ktorých balík cestovných služieb bol narušený opatreniami na účely boja proti pandémii COVID-19, môžu mať nárok na zníženie ceny cesty

Smernica o balíkoch cestovných služieb stanovuje objektívnu zodpovednosť organizátora cesty

Dvaja cestujúci si zakúpili u nemeckého organizátora ciest balík cestovných služieb na dva týždne na Kanárskych ostrovoch, a to od 13. marca 2020. Dožadujú sa zníženia ceny o 70 % z dôvodu opatrení, ktoré boli 15. marca 2020 prijaté na týchto ostrovoch na účely boja proti šíreniu pandémie COVID-19, a ich predčasného návratu. Pláže boli zatvorené a bol nastolený zákaz vychádzania, a tak zákazníkom bolo povolené opustiť izbu len na účely stravovania. Prístup do bazénov a na plážové ležadlá bol zakázaný a animačný program bol zrušený. Dňa 18. marca 2020 boli žalobcovia vo veci samej informovaní, že majú byť pripravení na to, že kedykoľvek môžu opustiť Kanárske ostrovy, a o dva dni neskôr sa museli vrátiť do Nemecka.

Keďže sa organizátor domnieval, že nemôže byť zodpovedný za to, čo predstavuje „všeobecné riziko ohrozenia života“, odmietol im priznať toto zníženie ceny. Obaja cestujúci sa teda obrátili na nemecké súdy.

Krajinský súd Mníchov I, ktorý rozhodoval o spore na druhom stupni, položil Súdnemu dvoru otázku v súvislosti s výkladom smernice o balíkoch cestovných služieb. Táto smernica stanovuje, že cestujúci má nárok na primerané zníženie ceny za celé obdobie, počas ktorého došlo k nesúladu so zmluvou, pokiaľ organizátor nepreukáže, že nesúlad so zmluvou možno pripísať cestujúcemu.

Rozsudkom z dnešného dňa Súdny dvor odpovedal, že cestujúci má nárok na zníženie ceny balíka cestovných služieb, ak nesúlad cestovných služieb zahrnutých v jeho balíku služieb so zmluvou je spôsobený obmedzeniami, ktoré boli uložené v mieste jeho destinácie na účely boja proti šíreniu infekčnej choroby, akou je COVID-19.
Príčina nesúladu cestovných služieb so zmluvou a najmä jeho pripísateľnosť organizátorovi sú irelevantné, keďže smernica, pokiaľ ide o nárok na zníženie ceny, stanovuje objektívnu zodpovednosť organizátora. Spod tejto zodpovednosti sa môže oslobodiť len v prípade, ak je neposkytnutie alebo neprimerané poskytnutie pripísateľné cestujúcemu, čo nie je prípad v prejednávanej veci. Naproti tomu nie je až tak dôležité, že obmedzenia, o ktoré ide v prejednávanej veci, boli uložené v mieste bydliska cestujúceho, ako aj v iných krajinách z dôvodu celosvetového šírenia COVID-19.

Na to, aby bolo toto zníženie ceny primerané, musí byť posúdené s prihliadnutím na služby zahrnuté v dotknutom balíku služieb a zodpovedať hodnote služieb, pri ktorých bol zistený nesúlad so zmluvou.

Súdny dvor spresňuje, že záväzky organizátora, ktoré vyplývajú zo zmluvy o balíku cestovných služieb, zahŕňajú nielen záväzky, ktoré sú výslovne uvedené v zmluve, ale aj záväzky, ktoré sú s tým spojené a ktorévyplývajú z účelu tejto zmluvy.

Krajinskému súdu Mníchov I prináleží, aby na základe služieb, ktoré mal poskytnúť dotknutý organizátor v súlade so zmluvou, posúdil najmä to, či by zatvorenie bazénov dotknutého hotela, zrušenie animačných programov v tomto hoteli, či dokonca nemožnosť vstupu na pláže na Kanárskych ostrovoch a návštevy týchto ostrovov po tom, ako boli španielskymi orgánmi prijaté opatrenia proti šíreniu pandémie COVID-19, mohli predstavovať neposkytnutie alebo neprimerané poskytnutie služieb vyplývajúcich z tejto zmluvy zo strany tohto organizátora.

Po vykonaní takéhoto posúdenia musí zníženie ceny uvedeného balíka zodpovedať hodnote cestovných služieb, ktoré nie sú v súlade so zmluvou. UPOZORNENIE: Návrh na začatie prejudiciálneho konania umožňuje súdom členských štátov v rámci sporu, ktorý rozhodujú, položiť Súdnemu dvoru otázky o výklade práva Únie alebo o platnosti aktu práva Únie. Súdny dvor nerozhoduje vnútroštátny spor. Vnútroštátnemu súdu prináleží, aby rozhodol právnu vec v súlade s rozhodnutím Súdneho dvora. Týmto rozhodnutím sú rovnako viazané ostatné vnútroštátne súdne orgány, na ktoré bol podaný návrh s podobným problémom.

Zdroj: Riaditeľstvo pre komunikáciu
Sekcia pre tlač a informácie curia.europa.eu
TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 7/23
V Luxemburgu 12. januára 2023
Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-396/21|FTI Touristik (Balík cestovných služieb na Kanárske ostrovy)


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk