1.2.2024
ID: 5981upozornenie pre užívateľov

Cezhraničné premiestnenie sídla spoločnosti

Problematika cezhraničného premiestnenia sídla spoločnosti bola po dlhú dobu v slovenskej právnej úprave riešená pomerne stroho. Kľúčovými v tomto prípade boli ustanovenie § 26 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a judikatúra Súdneho dvora Európskej únie.

Zmena v tomto smere nastáva od 1.3.2024, kedy vstupuje do účinnosti zákon č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev (ďalej len „Zákon o premenách obchodných spoločností“) /všeobecné informácie o ňom sme Vám poskytli v našom septembrovom newslettri/. Ten totiž okrem iného obsahuje aj právnu úpravu týkajúcu sa presunu sídla spoločnosti do iného štátu Európskej únie.

Ako teda by mal vyzerať proces cezhraničného premiestnenia sídla spoločnosti po 1.3.2024?

V tomto článku sa venujeme situácií keď sídlo slovenskej spoločnosti má byť premiestnené do iného štátu v rámci Európskej únie.

Zákon o premenách obchodných spoločností definuje cezhraničnú zmenu právnej formy spoločnosti ako postup, pri ktorom spoločnosť bez zrušenia alebo likvidácie zmení svoju právnu formu zapísanú v registri pôvodného štátu na právnu formu podľa práva cieľového štátu a zároveň premiestni do cieľového štátu aspoň svoje sídlo. Zákon pritom takúto zmenu pripúšťa iba pri akciovej spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným.

Prvým a zároveň jedným z najdôležitejších krokov v procese cezhraničnej zmeny právnej formy spoločnosti bude vypracovanie návrhu projektu cezhraničnej premeny. Tento projekt musí pritom obsahovať náležitosti požadované Zákonom o premenách obchodných spoločností. Prílohami návrhu projektu cezhraničnej premeny budú návrh spoločenskej zmluvy a návrh stanov premenenej spoločnosti.

Následne návrh projektu cezhraničnej premeny preskúma audítor a vypracuje o výsledku preskúmania písomnú správu. Zároveň vypracuje štatutárny orgán spoločnosti písomnú správu, v ktorej z právneho a ekonomického hľadiska vysvetlí a odôvodní cezhraničnú premenu, najmä dôsledky na budúcu podnikateľskú činnosť spoločnosti a dôsledky pre zamestnancov. Takáto správa štatutárneho orgánu má obsahovať časť pre spoločníkov a časť pre zamestnancov.

Návrh projektu cezhraničnej premeny sa uloží do zbierky listín. Spolu s návrhom projektu cezhraničnej premeny sa do zbierky listín uloží aj informácia pre spoločníkov, veriteľov a zamestnancov alebo ich zástupcov o tom, že pripomienky k návrhu projektu cezhraničnej premeny môžu predložiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním valného zhromaždenia, ktoré o cezhraničnej zmene právnej formy spoločnosti rozhoduje. Oznámenie o uložení vyššie uvedených dokumentov do zbierky listín musí byť tiež zverejnené v Obchodnom vestníku. Taktiež oznámenie o tom, že bol vypracovaný návrh projektu cezhraničnej premeny sa bude posielať príslušnému správcovi dane.

Spoločnosť bude tiež musieť vo svojom sídle, resp. na ďalšej adrese najneskôr 6 týždňov pred hlasovaním o schválení návrhu projektu cezhraničnej premeny zverejniť požadované dokumenty.

Ďalší krok v procese cezhraničnej zmeny právnej formy spoločnosti bude predstavovať schválenie návrhu projektu valným zhromaždením spoločnosti. Ak by niektorí spoločníci nesúhlasili s cezhraničnou zmenou právnej formy spoločnosti, budú mať právo na vyplatenie vyrovnávajúceho podielu. Zákon o premenách obchodných spoločností rieši v súvislosti s cezhraničnou zmenou právnej formy spoločnosti aj ochranu jej veriteľov.

Predtým ako sa zápisom spoločnosti do príslušného registra v inom členskom štáte Európskej únie začne zaoberať kompetentný orgán, musí splnenie požiadaviek ustanovených pre cezhraničnú zmenu právnej formy spoločnosti na jej žiadosť preskúmať notár. Ten následne vydá osvedčenie predchádzajúce premene, ktoré bude mať formu notárskej zápisnice.

Osvedčenie predchádzajúce premene by malo byť následne poskytnuté orgánom štátu, kam k premiestneniu dochádza, a to prostredníctvom systému prepojenia registrov. Následne by malo dôjsť k preskúmaniu zákonnosti cezhraničnej zmeny právnej formy príslušným orgánom cieľového členského štátu. Skúmať by sa tu teda malo, či premenená spoločnosť dodržala ustanovenia práva cieľového štátu o zakladaní spoločností a o ich zápise do príslušného registra.

Potom čo prebehne kontrola cezhraničnej zmeny právnej formy spoločnosti by mal kompetentný orgán cieľového štátu zapísať spoločnosť do príslušného registra a zaslať informáciu o tom súdu v Slovenskej republike. Ten by mal následne na základe takejto informácie vykonať výmaz spoločnosti z Obchodného registra SR.


Mgr. Božena Nenovská
,
advokátka

Rödl & Partner Advokáti, s.r.o.
 
Landererova 12
811 09 Bratislava

Tel.:   +421 2 57 200 400
e-mail: bratislava@roedl.com


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk