20.12.2022
ID: 5603upozornenie pre užívateľov

Čo je skratka ESG a ako môže ovplyvniť budúcnosť podnikania?

ESG je skratka, ktorá začína byť čoraz častejšie skloňovaná v právnom, ako aj v business prostredí. Napriek tomu, že o pojme ESG začíname podstatne viac počúvať, mnohým nie je jeho význam stále úplne jasný, prípadne sa zdá realizácia v praxi pomerne neuchopiteľná. V tomto článku sa pokúsime čitateľom priblížiť význam ESG, ako aj jeho praktický význam.

Čo je ESG?

ESG predstavujú určité environmentálne, sociálne a riadiace štandardy, ktoré má spoločnosť nastavené v jej každodennom fungovaní a riadení. Tieto štandardy sú smerované obojsmerne dovnútra spoločnosti, napríklad voči zamestnancom spoločnosti a obstarávaní jej bežných potrieb, ako aj navonok pri budovaní business vzťahov a vyhodnocovaní nových investícií. ESG je tvorené súborom interných pravidiel, ako aj riadnym dodržiavaním aktuálne platných právnych predpisov.

ESG nepredstavuje len obmedzený rámec spoločensky zodpovedných aktivít alebo charitatívnych činností, ktoré spoločnosť vykonávala v záujme pozitívneho PR, ale komplexný balík opatrení a štandardov naprieč fungovaním spoločnosti, a to s cieľom zabezpečiť reálne spoločensky zodpovedné podnikanie.

Environmentálne štandardy

Environmentálne zodpovedné správanie je v posledných rokoch veľmi výrazná spoločenská téma a čoraz aktívnejšie sa ozývajú hlasy, že na to, aby došlo k reálnemu zlepšeniu stavu životného prostredia nestačí aktivita jednotlivcov alebo environmentálnych aktivistov, ale je nutné, aby veľké spoločnosti začali ochranu životného prostredia a udržateľnosť vnímať ako svoju prioritu.

Písmeno „E“ v ESG reprezentuje vplyv spoločností na životné prostredie a úsilie spoločnosti o zníženie znečistenia alebo emisií uhlíka, ako aj zverejňovanie pravdivých informácií o jej vplyve na životné prostredie.

Spoločnosti si môžu nastaviť rôzne priority, v závislosti od ich činností, ako aj náročnosť prijatých „E“ opatrení. Smerom dovnútra môže spoločnosť prehodnotiť napríklad svoje odpadové hospodárstvo, energetickú efektívnosť budov a využívanie obnoviteľnej energie, podporovanie elektromobility zamestnancov. Veľké výrobné podniky môžu preskúmať svoje výrobné, transportné a skladovacie procesy, a tieto následne pozmeniť tak, aby znižovali ekologickú stopu spoločnosti.

Zároveň je možné pristúpiť len k jednoduchým nenápadným krokom, ako sú obmedzenie spotreby papiera v kanceláriách, nahradenie jednorazových produktov v spoločnej kuchynke opakovane použiteľnými produktmi alebo vybudovanie priestoru na parkovanie bicyklov zamestnancov.

Smerom navonok je možné environmentálne štandardy dodržiavať napríklad tým, že spoločnosť bude vstupovať do obchodných vzťahov so spoločnosťami, ktoré majú taktiež nastavené environmentálne štandardy a dbajú na ich dodržiavanie.

Sociálne štandardy

Písmeno „S‟ predstavuje sociálne štandardy, ktoré primárne hľadia na ľudský element v činnosti spoločnosti a jej správaní voči vlastným zamestnancom, zákazníkom, komunite a ostatným ľudom, s ktorými prichádza do kontaktu. Vo vzťahu k vlastným zamestnancom by mala spoločnosť nastaviť vhodné, spravodlivé a nediskriminačné pracovné podmienky, dbať na rodovú rovnosť, diverzitu a inklúziu v spoločnosti a na dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Dôležitou súčasťou sociálnych štandardov voči zamestnancom je aj ich primerané a spravodlivé odmeňovanie, work life balance a zohľadňovanie ich rodinného života.

Kvalitne nastavené sociálne štandardy spoločnosti môžu významne ovplyvňovať vôľu zamestnancov pracovať v spoločnosti, ako aj ich fluktuáciu. Z pohľadu zamestnancov predstavuje dodržiavanie zákonných povinností zamestnávateľov a netolerancia mobingu, bossingu, šikany alebo obťažovania na pracovisku už štandard. Zamestnávatelia by sa však mali začať zaoberať pohodou zamestnancov aj v „nových‟ a nie úplne bežných oblastiach, akými môže byť duševné zdravie zamestnancov, reflektovanie špecifických potrieb žien v menopauze alebo žien počas menštruácie, reflektovanie potrieb rodičov a ľudí s opatrovateľskými povinnosťami. Vytvorenie podmienok pre prácu rôznych skupín ľudí zabezpečí skutočnú inklúziu a rozmanitosť v spoločnosti.

Vo vzťahu k zákazníkom, respektíve k ostatným ľuďom, s ktorými prichádza spoločnosť do kontaktu, je nevyhnutné dodržiavanie ľudských práv a ochrana osobných údajov, zodpovednosť dodávateľského reťazca či pravdivá reklama. Nezanedbateľný vplyv má tiež vplyv spoločnosti na lokálnu komunitu a rôzne sociálne dobročinné projekty.

Riadiace štandardy

Písmeno „G‟ predstavuje riadiace štandardy spoločnosti, ktoré sa zameriavajú na otázku, či je spoločnosť riadená eticky, zodpovedne a v súlade so zásadami poctivého obchodného styku. Patrí sem nezávislosť a rozmanitosť riadiacich orgánov a ich zodpovednosť, systémy vnútornej kontroly spoločnosti, riadenie rizík. Okrem iného sa tiež jedná o jasne a zrozumiteľne nastavené interné smernice a pravidlá fungovania, a to tak, aby spoločnosť konala vždy minimálne v súlade s platnou legislatívou. Interné smernice by sa mali týkať napríklad oblasti protikorupčného správania spoločnosti, daňovej disciplíny, ochrany osobných údajov, digitálnej zodpovednosti. Samozrejmou súčasťou by malo byť vynucovanie nastavených pravidiel, ako aj pravidelné reportovanie ich dodržiavania.

Záver

Právne predpisy už v súčasnosti upravujú určitú časť ESG. Pracovnoprávne predpisy napríklad upravujú viaceré oblasti rovného zaobchádzania, poskytujú zvýšenú ochranu rodičom detí, mladistvým a  zdravotne znevýhodneným, ustanovujú povinnosti predchádzať pracovným úrazom a zabezpečovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, taktiež definujú aj základnú mzdu. Môžeme teda povedať, že podnikatelia prostredníctvom výkonu svojej činnosti v súlade s platnými právnymi predpismi v určitej miere a pravdepodobne bez nejakého hlbšieho vedomia spĺňajú niektoré štandardy ESG. Avšak predpokladá sa, že ESG bude v budúcnosti predstavovať veľmi dôležitú tému, ktorú budú musieť podnikatelia na to, aby udržali svoje podniky konkurencieschopné, zohľadniť. Pre podniky bude kľúčové nastavenie štandardov fungovania v súlade s ESG a ich pravidelná aktualizácia tak, aby zohľadňovali potreby v danom momente a do budúcna, určenie osôb zodpovedných za monitorovanie a vyhodnocovanie ich dodržiavania a v neposlednom rade, riadne zaškolenie zamestnancov v tejto oblasti. Spoločnosti, ktoré sa začnú už dnes zaoberať témou ESG, budú o krok vpred pred svojou konkurenciou.


Mgr. Paulína Šlauková,
advokátska koncipientka

 

Eversheds_logo_200
 

Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Hodžovo námestie 1/A
811 06 Bratislava


Tel:      +421 232 786 411
E-mail: bratislava@eversheds-sutherland.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk