5.11.2019
ID: 4623upozornenie pre užívateľov

Databáza BRIP

Svetová organizácia pre duševné vlastníctvo (WIPO) spúšťa novú databázu, ktorá by mala členským štátom WIPO pomôcť v boji proti internetovým stránkam, ktoré porušujú práva duševného vlastníctva (ďalej len „porušitelia“). Internetové stránky sa stali veľmi využívanou reklamnou plochou, pričom podľa štatistík vo svete skoro až polovica výdavkov spojených s reklamami ide na internetovú reklamu. Na základe prieskumu, ktorý vykonala organizácia EUIPO, sa na internetových stránkach zobrazuje v priemere 2,6 reklamy na stránku.

Systém predaja reklamného priestoru na internete je veľmi zložitý a ťažko kontrolovateľný, čoho dôsledkom môže byť, že reklama aj vierohodnej spoločnosti sa objaví na takejto internetovej stránke, čím môže vytvárať dojem vierohodnosti a zavádzať tak spotrebiteľa. V septembri 2017 WIPO začala iniciatívu na založenie databázy na zdieľanie informácii o porušiteľoch v sektore online reklám.


RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o


Podľa zverejnených dokumentov The Building Respect for Intellectual Property Database (BRIP) je pripravená na predstavenie verejnosti. BRIP je databáza, ktorá sa zameriava na zdieľanie stránok porušiteľov, s cieľom obmedziť ich príjmy od reklamných agentúr. Vzájomná spolupráca zainteresovaných spoločností by podľa WIPO mala byť prínosom pre všetkých, najmä pokiaľ vezmeme do úvahy, že mnohí porušitelia nemusia byť kvôli jazykovej bariére ľahko identifikovateľní.


Ružička_11_19_1


Databáza BRIP sa nachádza na zabezpečenej internetovej stránke, kde agentúry, ktoré sa zaoberajú zhromažďovaním údajov o porušiteľoch (ďalej len „prispievatelia“) vkladajú do databázy URL alebo IP adresy porušiteľov. Reklamné agentúry a spoločnosti (ďalej len „používatelia“) majú prístup do BRIP, kde nájdu zoznamy URL porušiteľov nemajú však možnosť tieto zoznamy modifikovať, tá ostáva výlučne v právomoci prispievateľov. BRIP je založená výlučne na dobrovoľnej spolupráci prispievateľov a WIPO nebude do obsahu zasahovať, s výnimkou technickej podpory platformy, pomoci prispievateľov a používateľov a rozširovania povedomia verejnosti o databáze BRIP. Systém medzi WIPO a prispievateľmi je založený na základe Listov o porozumení (LOUs) a medzi WIPO a používateľmi na základe Užívateľskej dohody (User agreement). Informácie z databázy môžu byť využité najmä na vydanie pokynu poskytovateľom technických služieb, aby nepovolili, aby sa reklamy používateľov zobrazili na uvedených internetových stránkach.

Ružička_11_19_2

Zdroj: WIPO

Nevýhodu tohto systému je fakt, že zoznamy tvoria výlučne prispievatelia a nie všetky internetové stránky, ktoré sa na nich objavia reálne predstavujú porušiteľov. dôležité je si uvedomiť, že prispievatelia môžu mať rôzne kvalifikačné kritériá na vyhodnotenie porušiteľov. WIPO preto kvalifikuje stránky v zoznamoch ako „internetové stránky vzbudzujúce obavy“ teda online lokality, ktoré sú prispievateľom dôvodne podozrievané z porušovania práv duševného vlastníctva a práv s nimi súvisiacich, či už v krajine pôvodu alebo inde. BRIP taktiež neposkytuje informácie, prečo sa daná internetová stránka do BRIP dostala, čo môže viesť k nadmernému blokovaniu.

Pre ľahšie používanie je v BRIP možné využívať API (rozhrania pre programovanie aplikácii) na automatizovanú komunikáciu databázy BRIP s prispievateľmi a používateľmi. Najdôležitejšou funkciou BRIP je zistiť, či sa daná doména vyskytuje v zoznamoch. Pri odporúčanom využívaní BRIP bude algoritmus používateľa komunikovať s BRIP prostredníctvom API pred umiestnením reklamy na internetovú stránku a v prípade, že sa internetová stránka v BRIP nachádza nezobrazí reklamu na danej internetovej stránke. Takýto postup by mal byť plne automatizovaný a nevyžaduje ľudský zásah.


Ružička_11_19_3

Zdroj: WIPO

BRIP prichádza ako odpoveď na nátlak zainteresovanej verejnosti, ktorá sa domáhala účinného riešenia, ktoré by nevyžadovalo reguláciu zo strany vlád alebo vedenie súdnych sporov v danej problematike. Úspešnosť BRIP však bude v tejto chvíli závisieť len od jeho prijatia prispievateľmi a používateľmi.

PPlevak_Ružička
Mgr. Patrik Plevák,
Junior Lawyer


RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.


Vysoká 2/B
811 06 Bratislava

Tel.:    +421 2 3233 3444
Fax:    +421 2 3233 3443
e-mail:    office-ba@r-c.sk

PFR 2018 - d


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk