11.11.2015
ID: 3086upozornenie pre užívateľov

DAWN RAIDS: Úprava usmernenia Európskej komisie

Nové upravené usmernenie[1] Európskej Komisie, ktoré poskytuje podnikateľom informácie o postupe a právomoci Európskej Komisie pri neohlásených inšpekciách z dôvodu možného porušenia pravidiel hospodárskej súťaže, informuje o možnosti prehliadania súkromných elektronických zariadení a nosičov zamestnancov nachádzajúcich sa na pracovisku v priebehu inšpekcie.

 
 Ružička Csekes s.r.o. in association with members of CMS
 
Tento postup Európskej Komisie je v súlade s vyjadreniami Protimonopolného úradu SR o jeho právomociach pri vykonávaní inšpekcie podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže (zákon č 136/2001 Z. z.). Podnikatelia a ich zamestnanci si teda musia byť vedomí toho, že v prípade inšpekcie zo strany či už Európskej Komisie alebo Protimonopolného úradu SR sa predmetom prezerania a kopírovania dát či celých zariadení môžu stať aj ich súkromné smartfóny, tablety, laptopy, USB či DVD nosiče a iné elektronické zariadenia, ktoré sa nachádzajú v danom čase na pracovisku. 

Podľa Európskej Komisie sú jej inšpektori oprávnení v rámci inšpekcie prehliadať nielen elektronické zariadenia podnikateľa (evidované ako majetok v jeho účtovníctve), ale aj všetky ďalšie súkromné zariadenia. Podmienkou je, aby sa tieto zariadenia používali na podnikateľskú činnosť a nachádzali sa v priestoroch podnikateľa.

Z uvedeného je zrejmé, že inšpekcii tak budú podliehať aj súkromné mobilné telefóny, notebooky a iné zariadenia konateľov, zamestnancov resp. iných osôb, ktoré títo  používajú aj v rámci plnenia svojich úloh pre preverovanú spoločnosť, a ktoré inšpekcia nájde v podnikateľských priestoroch. Tieto súkromné zariadenia môže Komisia podrobiť skúmaniu za účelom zistenia, či sa tam nenachádzajú informácie súvisiace s predmetom inšpekcie, obdobne ako iné zariadenia vlastnené spoločnosťou. Komisia nemôže využívať vyhľadávače umiestnené v skúmanom zariadení, ale musí použiť na prehliadanie vlastné forézne IT nástroje. Prehliadanie súkromných zariadení Komisiou je limitované iba na informácie súvisiace s podnikateľskou činnosťou. Pokiaľ Komisia zistí, že ide o informáciu so súkromným (osobným) obsahom, nie je oprávnená informáciu ďalej prehliadať ani používať.

S ohľadom na usmerňujúcu úlohu Európskej Komisie vo vzťahu k národným protimonopolným úradom je možné predpokladať, že obdobný postup bude používať pri svojich inšpekciách aj Protimonopolný úrad SR. V tejto súvislosti tiež upozorňujeme, že na vykonávanie inšpekcie v podnikateľských priestoroch Protimonopolný úrad SR nepotrebuje súhlas súdu, aj prehliadanie súkromných zariadení zamestnancov  nachádzajúcich sa na pracovisku preto bude Protimonopolný úrad SR vykonávať zrejme bez súhlasu súdu. V prípadoch, kedy by Protimonopolný úrad SR vykonával inšpekcie v súkromných priestoroch zamestnancov podnikateľa či jeho vedenia, mohol by tak postupovať iba so súhlasom súdu.


JUDr. Naďa Roštek Spustová, LL.M.

JUDr. Naďa Roštek Spustová, LL.M.,
Junior Partner


Ružička Csekes in association with members of CMS

Vysoká 2/B
811 06 Bratislava 1

Tel.: +421 2 32 33 34 44
Fax: +421 2 32 33 34 43
e-mail: nada.rostek.spustova@rc-cms.sk

Právnická firma roka 2015

--------------------------------------------------------------------------------
[1] Explanatory note on Commission inspections pursuant to Article 20(4) of Council Regulation No 1/2003 (revised on 11 September 2015)., Dostupné na www, k dispozícii >>> tu


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk