4.5.2022
ID: 5410upozornenie pre užívateľov

Duplicita vlastníctva - jeden pozemok, viac vlastníkov

V praxi sa môže stať, že k určitému pozemku (kusu zemského povrchu) budú zapísaní rozdielni vlastníci, jeden v rámci parcely registra „C“, druhý v rámci parcely registra „E“ prípadne, že pozemok má v súčte viac spoluvlastníckych podielov, ako tvorí celok 1/1 (jeden vlastník ma 1/4, druhý 1/1). Takéto situácie sú označované ako duplicitný zápis vlastníctva k nehnuteľnosti v katastri resp. duplicitné vlastníctvo.

Duplicitné vlastníctvo spôsobuje dotknutým osobám viacero problémov. Duplicita bráni nakladaniu s nehnuteľnosťou a teda i prevodu vlastníckeho práva k nej. Okresný úrad katastrálny odbor preto nemôže povoliť vklad práva do katastra, kým nie je otázka vlastníctva pozemku vyriešená. Tak ako uvádza judikatúra: „Duplicitný zápis vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, alebo jej časti je nesporne takou skutočnosťou, ktorá bráni nakladaniu s nehnuteľnosťou a teda i prevodu vlastníckeho práva k nej“[1].

Duplicita vlastníctva je spôsobená najmä z dôvodu, akým bola vykonávaná evidencia vlastníckych práv k nehnuteľnostiam v minulosti. K duplicite prispeli časté zmeny legislatívy a aj zanedbávanie dôslednej evidencie vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam, keďže zápisy v pozemkovej knihe a evidencii nehnuteľnosti neboli povinné. To malo za následok, že nie všetky tituly nadobudnutia vlastníctva pozemku boli evidované. Rovnako k duplicite prispela aj nedostatočná kvalita určenia hraníc pozemkov.

Existuje niekoľko spôsobov vyriešenia takejto situácie:

  1. Dohoda osôb ktoré sú evidované ako duplicitní vlastníci

V tomto prípade bude duplicita vlastníctva odstránená na základe dohody dotknutých osôb.

Dohoda môže mať formu nepomenovanej zmluvy (§ 51 Občianskeho zákonníka[2]) alebo dohody o urovnaní (§ 585 Občianskeho zákonníka), pričom musí spĺňať aj podmienky určené Katastrálnym zákonom[3] (§ § 42 ods. 2 Katastrálneho zákona). Predmetom dohody je určenie kto je skutočným vlastníkom predmetného pozemku. Jedna strana sa svojho vlastníckeho práva vzdá (uzná, že jej právo nepatrí) a druhej strane sa vlastnícke právo ponechá. Dohoda sa následne zapíše do katastra nehnuteľností návrhom na vklad.

Jedná sa o najrýchlejšie a najjednoduchšie riešenie situácie. Nevýhodu môže predstavovať nutnosť zaplatenia správneho poplatku za vklad.

  1. Na základe žiadosti o opravu chyby

Ďalšou možnosťou nápravy duplicity vlastníctva je konanie o oprave chyby podľa ustanovenia § 59 ods. 2 Katastrálneho zákona.

Okresný úrad opraví údaj o viacnásobnom vlastníctve, ak s tým súhlasia všetky osoby zapísané v katastri ako vlastníci a iné osoby, ktorým svedčí vlastnícke právo k tej istej nehnuteľnosti podľa verejnej listiny alebo podľa inej listiny, a nie sú zapísaní v katastri ako vlastníci tejto nehnuteľnosti. V tomto prípade je potrebné aby žiadosť o opravu podali všetky dotknuté osoby spolu s ich osvedčeným podpisom. Okresný úrad po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o oprave chyby alebo vyhotovení protokolu o oprave chyby vykoná zápis do katastra.

Týmto spôsobom je možné predísť zbytočným sporom na súde, ak sa účastníci vedia dohodnúť a to bez potreby zaplatenia poplatku za vklad ktorý je potrebný v prípade písomnej dohody strán.

  1. Konanie o pozitívne určenie vlastníckeho práva alebo o negatívne určenie, že žalovaný nie je vlastníkom

V prípade, že nie je možné dospieť k dohode zúčastnených osôb je možné určenie vlastníctva súdom a to na návrh niektorého z vlastníkov podľa ustanovenia § 137 písm. c) Civilného sporového poriadku[4].

Súd v tomto prípade rozhodne, že žalobca je vlastník nehnuteľnosti, alebo že žalovaný nie je vlastníkom, prípadne zamietne žalobu žalobcu o určenie, že žalobca je vlastníkom.

Duplicita sa v katastri odstráni záznamom na základe právoplatného rozsudku súdu o určení vlastníckeho práva.

Nevýhodou takéhoto postupu riešenia duplicity je finančná nákladnosť a časová zdĺhavosť súdneho konania ako aj nejednotnosť súdnej rozhodovacej praxe ohľadom náhrady trov konania v takýchto sporoch.


Mgr. Katarína Dandárová, LL. M


Semančín_loogo_300

 
 
Sky Park Offices, Bottova 2A
811 09 Bratislava
 
Tel:     +421 2 32 609 451

Zdroje:

Katastrálny bulletin č. 1/2012 dostupný >>> tu.

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky - Informácia o odstraňovaní duplicitného vlastníctva evidovaného v katastri nehnuteľností v Slovenskej republike.

 

[1] Rozsudok Krajského súdu v Nitre z 24.11.2009, sp. zn. 11S/39/2009

[2] Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

[3] Zákon č. 162/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

[4] Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk