17.12.2013
ID: 1166upozornenie pre užívateľov

Elektronický výkon verejnej moci (e-Government)

Touto cestou si dovoľujeme upozorniť na nový zákon č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (e-Government), ktorý vstúpil do účinnosti dňa 01.11.2013. Cieľom zákona je zavedenie výkonu verejnej moci v elektronickej podobe a kodifikovanie elektronickej komunikácie ako nosnej formy komunikácie a alternatívy ku klasickému listinnému spôsobu, čo bude mať v konečnom dôsledku vplyv nielen na orgány verejnej moci, ale aj samotné právnické, respektíve fyzické osoby.

 
 Rödl & Partner
 
Elektronická komunikácia má v zmysle zákona prebiehať prostredníctvom elektronických schránok, ktoré zriadi bezodplatne úrad vlády. Pre orgány verejnej moci, právnické osoby a zapísané organizačné zložky budú schránky zriadené a aktivované povinne zo zákona. Fyzickej osobe podnikateľovi so sídlom na území Slovenskej republiky, ako aj fyzickej osobe, ktorá je občanom Slovenskej republiky a dosiahla 18. rok života, budú schránky síce zriadené taktiež zo zákona, avšak k ich prípadnej aktivácii dôjde až na základe žiadosti majiteľa. Elektronickú schránku si na základe žiadosti  budú môcť zriadiť a aktivovať aj subjekty medzinárodného práva, právnické osoby bez sídla na území Slovenskej republiky, respektíve fyzické osoby, ktoré nie sú občanmi Slovenskej republiky alebo nemajú na území Slovenskej republiky sídlo. Orgán verejnej moci bude následne povinný uplatňovať výkon verejnej moci voči subjektom s aktívnymi schránkami elektronicky, s výnimkou úkonov pri ktorých osobitný predpis výslovne ustanovuje, že ich možno vykonávať výlučne v listinnej podobe (napr. úkony orgánov verejnej moci podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii). Pre súkromné subjekty bude aktívna elektronická schránka predstavovať alternatívu ku klasickému listinnému spôsobu komunikácie s orgánmi verejnej moci. Na rozdiel od Českej republiky (kde už sú elektronické schránky aktívne) nebude prostredníctvom elektronickej schránky možná vzájomná privátna komunikácia medzi právnickými, resp. fyzickými osobami (t.j. napríklad zasielanie faktúr, žiadostí o zaplatenie, zmlúv, atď.).

Elektronická správa sa bude považovať za doručenú v deň bezprostredne nasledujúci po jej uložení v aktívnej elektronickej schránke, resp. v prípade zásielky do vlastných rúk dňom potvrdenia prijatia prijímateľom prostredníctvom elektronickej doručenky alebo márny uplynutím úložnej lehoty 15 dní. Uvedené sa neuplatní v prípade, že osobitný predpis neumožňuje náhradné doručenie (napr. pri platobnom rozkaze).

Zákon zavádza taktiež pojem konverzia a zaručená konverzia, ktorý predstavuje postup pri ktorom dôjde k pretransformovaniu dokumentu v listinnej podobe do elektronickej podoby alebo naopak. V prípade zaručenej konverzie pôjde o pretransformovanie vykonané zaručenou osobou, t.j. orgán verejnej moci, notár alebo poštový podnik, prípadne advokát s výnimkou verejných listín, pričom zákon zaručuje novovzniknutému dokumentu rovnaké právne účinky ako pôvodnému dokumentu.

Uplatnením výkonu verejnej správy v elektronickej podobe dôjde taktiež k uľahčeniu platenia súdnych a správnych poplatkov prostredníctvom zavedenia možnosti platby platobnou kartou, bezhotovostným prevodom, či poukazom poštového platobného styku.

E-Government bude zavádzaný postupne. V zmysle prechodných ustanovení bola orgánom verejnej moci stanovená lehota 3 rokov odo dňa účinnosti zákona (t.j. do 01.11.2016) na zabezpečenie výkonu verejnej moci elektronickými prostriedkami v celom rozsahu a v každom štádiu bez toho, aby bol potrebný akýkoľvek osobný alebo listinný kontakt. Úrad vlády zriadi elektronické schránky subjektom, ktoré spĺňajú podmienky na ich zriadenie (t.j. napríklad obchodné spoločnosti zapísané v Obchodnom registri) do 3 mesiacov odo dňa účinnosti zákona a elektronické schránky právnických osôb a zapísaných organizačných zložiek aktivuje po uplynutí 18 mesiacov odo dňa ich zriadenia. So zásadným posunom v elektronizácii verejnej správy možno teda počítať až po uplynutí uvedených lehôt.


JUDr. Ján Urbánek

JUDr. Ján Urbánek,
advokát/Associate Partner

Mgr. Adriena Petrová,
advokátska koncipientka


Rödl & Partner Advokáti, s. r. o.

Lazaretská 8
811 08 Bratislava 1

Tel.: +421 2 57 200 411
Fax:  +421 2 52 733 635
e-mail: bratislava@roedl.sk


PRF Rödl & Partner


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk