1.3.2016
ID: 3230upozornenie pre užívateľov

EÚ posilnila právo na prezumpciu neviny

Rada 12. februára 2016 prijala smernicu o posilnení určitých aspektov prezumpcie neviny a práva byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní.

Účelom tejto smernice je posilniť právo na spravodlivé konanie pred súdom v trestnom konaní stanovením minimálnych pravidiel týkajúcich sa určitých aspektov prezumpcie neviny a právo byť prítomný na konaní. Smernicou sa tak doplní právny rámec stanovený Európskym dohovorom o ľudských právach a Chartou základných práv. Smernicou sa posilní vzájomná dôvera medzi justičnými orgánmi členských štátov a uľahčí vzájomné uznávanie rozhodnutí v trestných veciach.

Členské štáty v súlade s touto smernicou zabezpečia, aby sa podozrivé a obvinené osoby považovali za nevinné, kým sa zákonným spôsobom nepreukáže ich vina. V smernici sa tiež nachádzajú ustanovenia týkajúce sa dvoch práv súvisiacich s touto zásadou: právo odoprieť výpoveď a právo nevypovedať vo vlastný neprospech. Členské štáty budú musieť okrem toho rešpektovať tieto súvisiace povinnosti: podozrivé a obvinené osoby by sa pred konečným rozsudkom nemali prezentovať ako vinné použitím fyzických obmedzujúcich opatrení, pričom dôkazné bremeno spočíva na prokuratúre a v prípade akýchkoľvek pochybností by sa malo rozhodnúť v prospech obvinenej osoby.   Smernica sa tiež zaoberá právom byť prítomný na konaní pred súdom vo vlastnej veci.

Členské štáty tiež budú musieť zabezpečiť, aby mali podozrivé a obvinené osoby účinné opravné prostriedky v prípade porušenia ich práv vyplývajúcich z tejto smernice.

Členské štáty budú mať po uverejnení tejto smernice dva roky na to, aby uviedli do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou.

Súvislosti

Komisia predložila svoj návrh 27. novembra 2013. Balík, ktorý bol prijatý v ten istý deň, zahŕňal aj tieto dokumenty:

  • návrh smernice o procesných zárukách pre deti podozrivé alebo obvinené v trestnom konaní
  • návrh smernice o práve na predbežnú právnu pomoc pre občanov podozrivých alebo obvinených z trestnej činnosti a pre osoby, na ktoré je vydaný európsky zatýkací rozkaz
  • odporúčanie o procesných zárukách pre zraniteľné osoby podozrivé alebo obvinené v trestnom konaní
  • odporúčanie o práve podozrivých alebo obvinených osôb na právnu pomoc v trestnom konaní.

Práca Európskej únie na posilnení procesných práv podozrivých a obvinených osôb v trestnom konaní sa od roku 2009 vykonávala na základe plánu, ktorý prijala Rada 30. novembra 2009. V tomto pláne sa ustanovuje postupný prístup k tvorbe úplného zoznamu procesných práv podozrivých a obvinených osôb v trestnom konaní. Európska rada zaradila uvedený plán do Štokholmského programu, v ktorom sa výslovne odkazuje na opatrenie o prezumpcii neviny.

Na základe plánu sa doteraz prijali tri opatrenia: smernica 2010/64/EÚ o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní, smernica 2012/13/EÚ o práve na informácie v trestnom konaní a smernica 2013/48/EÚ o práve na prístup k obhajcovi v trestnom konaní a v konaní o európskom zatykači a o práve na informovanie tretej osoby po pozbavení osobnej slobody a na komunikáciu s tretími osobami a s konzulárnymi úradmi po pozbavení osobnej slobody.

Rada a Európsky parlament dosiahli v decembri 2015 dohodu o návrhu smernice o procesných zárukách pre deti. V súčasnosti vykonávajú revíziu tohto znenia právnici lingvisti. Jeho formálne prijatie sa plánuje v blízkej budúcnosti.

Zdroj: TS EU


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk