9.5.2013
ID: 146upozornenie pre užívateľov

Európske blokové výnimky v automobilovom sektore

Obchodné vzťahy na úseku distribúcie nových motorových vozidiel ako i autorizovaného servisu musia byť konformné aj s právom na ochranu hospodárskej súťaže. Nakoľko ide o pomere zložitú ekonomicko - právnu otázku, Európska Komisia prijala na uľahčenie situácie podnikateľom tzv. blokové výnimky zo zákazu dohôd obmedzujúcich súťaž.

 
 Ružička Csekes s.r.o. in association with members of CMS
 
Systém distribúcie nových motorových vozidiel, ako aj autorizovaného servisu, je založený na obchodných a servisných zmluvách uzatvorených medzi importérmi a členmi ich distribučnej alebo servisnej siete. Prijímanie záujemcov o členstvo v importérovej sieti môže byť založené na kvalitatívnej selekcii (v takomto prípade importér prijme do svojej siete každého záujemcu, ktorý splní objektívne kvalitatívne kritériá) alebo kvantitatívnej selekcii  (v tomto prípade kvantitatívne kritériá, priamo obmedzujú počet distributérov alebo opravovní, napr. stanovením ich maximálneho počtu).

Pri formulovaní zmluvných ustanovení, ako aj pri výbere medzi uplatňovaním kvalitatívnej alebo kvantitatívnej selekcie, je nevyhnutné zabezpečiť, aby takéto správanie nepredstavovalo  dohodu obmedzujúcu hospodársku súťaž, t. j. dohodu, ktorá má za cieľ alebo môže mať za následok obmedzovanie hospodárskej súťaže. Dohody obmedzujúce súťaž sú zakázané tak v zmysle slovenského (§ 4 a nasl. zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže), ako aj európskeho práva (čl. 101 zmluvy o fungovaní EÚ) a za ich uzatvorenie hrozí podnikateľom uloženie pokuty až do výšky 10 % z ročného  obratu.

Na uľahčenie posúdenia, či by niektoré ustanovenia obchodných alebo servisných zmlúv mohli predstavovať zakázanú dohodu, ustanovuje európska právna úprava tzv. „blokové výnimky“ zo zákazu dohôd obmedzujúcich súťaž. Ak podnikateľ dodrží pravidlá stanovené v týchto blokových výnimkách, nebude sa jeho dohoda považovať za zakázanú, hoci by takouto za normálnych okolností mohla byť. Bloková výnimka predstavuje akýsi „bezpečný prístav“, ktorý podnikateľom garantuje, že ich dohody nebudú posudzované ako dohody obmedzujúce súťaž.   
V súčasnosti platia v automobilovom sektore tri takéto blokové výnimky. Ich počet sa však od 1. júna 2013 zníži a ich uplatňovanie sa zjednotí.

Podmienky blokovej výnimky pri predaji a servise motorových vozidiel boli v minulosti stanovené v nariadení č. 1400/2002. Týmto podmienkam boli prispôsobené aj obchodné a servisné zmluvy importérov. Nariadenie č. 1400/2002, ako osobitná bloková výnimka v sektore motorových vozidiel,  však bolo v roku  2010 zrušené a nahradené všeobecnou blokovou výnimkou uvedenou v nariadení č. 330/2010. Táto bloková výnimka obsahuje okrem všeobecných podmienok aj vymedzenie konkrétnych súťažných obmedzení, na ktoré sa výnimka nebude vzťahovať, respektíve ktoré spôsobia jej odňatie.

Podľa Európskej komisie je hospodárska súťaž na popredajnom trhu, t. j. servise ohrozená viacej ako pri predaji nových vozidiel, kde je konkurenčné prostredie silnejšie. Preto Komisia prijala vo vzťahu  k popredajnému trhu ešte aj „sprísňujúcu“ blokovú výnimku v nariadení č. 461/2010, ktorá obsahuje niektoré dodatočné obmedzenia, ktoré musia  zmluvné strany vo svojich dohodách, popri splnení podmienok nariadenia č. 330/2010, dodržať.

Na prispôsobenie sa novým pravidlám pri predaji nových vozidiel ponechala Európska komisia trojročné prechodné obdobie do 31. mája 2013, v rámci ktorej sa bude na predaj vozidiel ešte stále aplikovať zrušené nariadenie č. 1400/2002. Po 1. júni 2013 sa už aj na predaj nových vozidiel bude vzťahovať bloková výnimka uvedená v nariadení č. 330/2010. Ak teda obchodné zmluvy, respektíve spôsob výberu obchodných partnerov formou kvalitatívnej alebo kvantitatívnej distribúcie nebol ešte zosúladený so znením nariadenia č. 330/2010, je najvyšší čas tak urobiť. 

Na trh servisných služieb sa nové blokové výnimky uvedené v nariadení č. 330/2010 a č. 461/2010 vzťahujú už od 1. júna 2010 bez osobitného prechodného obdobia.

Nové blokové výnimky menia výšku trhového podielu importéra, pri ktorom je benefitovanie z blokovej výnimky ešte možné. Nariadenie č. 1400/2002 stanovovalo na uplatnenie výnimky rôzne hranice trhového podielu dodávateľa, podľa toho, či dodávateľ používal na výber svojich zmluvných partnerov kvalitatívnu (uplatnenie výnimky nebolo obmedzené žiadnou výškou trhového podielu), alebo kvantitatívnu selekciu (uplatnenie výnimky len za predpokladu, že trhový podiel importéra nepresiahol 40 %).

Nariadenie č. 330/2010 už nestanovuje osobitné hranice trhových podielov podľa toho, či ide o kvalitatívny alebo kvantitatívny výber partnerov, ale paušálne stanovuje, že bloková výnimka pri predaji i servise sa bude uplatňovať len pod podmienkou, že trhový podiel, ktorý má každý podnik zúčastnený na dohode, nepresiahne 30 % na ktoromkoľvek z relevantných trhov dotknutých dohodou. Je teda nevyhnutné preveriť aktuálnu výšku trhových podielov a tomu prispôsobiť aj formu selekcie zmluvných partnerov (kvalitatívna selekcia má aj v prípade presiahnutia 30 % podielu výrazne nižší protisúťažný potenciál ako kvantitatívna selekcia).

To, že sa na dohodu nevzťahuje bloková výnimka, ešte automaticky neznamená, že ide o zakázanú dohodu. Zmluvné strany však strácajú istotu „bezpečného prístavu“ blokovej výnimky a  každú dohodu musia posúdiť individuálne, či nejde o zakázanú dohodu obmedzujúcu súťaž.


Michal Kohn

Mgr. Michal Kohn,
Advokát, Associate


Ružička Csekes s.r.o. in association with members of CMS

Vysoká 2/B
811 06 Bratislava 1

Tel.: +421 2 32 33 34 44
Fax:  +421 2 32 33 34 43
e-mail: office-ba@rc-cms.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk