Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
17.6.2013
ID: 340upozornenie pre užívateľov

Európsky parlament schválil reformu schengenského systému

Sloboda pohybu v rámci schengenského priestoru bude lepšie chránená vďaka novým pravidlám, ktoré presadili poslanci EP. Inšpekčné tímy budú môcť v budúcnosti vykonať neohlásené kontroly vnútorných hraníc a zastaviť tak pokusy o zavedenie nelegálnych kontrol. Voľný pohyb považuje 62% respondentov prieskumu Eurobarometra za najväčšie pozitívum európskej integrácie za ostatných 50 rokov.

Legislatívny balík upravujúci správu schengenského priestoru, na ktorom sa Parlament vopred dohodol so zástupcami Rady, pozostáva z dvoch nariadení.

Prvé zavádza nové hodnotiaci mechanizmus schengenského systému, ktorý by mal pomôcť pri riešení krízových situácií. Druhé nariadenie novelizáciou Kódexu schengenských hraníc stanovuje spoločné pravidlá pre výnimočné situácie, kedy bude dočasne možné obnoviť kontroly na vnútorných hraniciach.

Neohlásené kontroly vnútorných hraníc

Inšpekčné tímy budú môcť po prvýkrát vykonávať neohlásené kontroly na hraniciach medzi členskými štátmi. Ich cieľom je monitorovať pokusy o zavedenie nezákonných kontrol na vnútorných hraniciach. Pri návštevách vonkajších hraníc by mali byť členské štáty upovedomené aspoň 24 hodín vopred. Kontrolné tímy budú pozostávať z expertov z členských štátov, Komisie, agentúr a orgánov EÚ.

Obnovenie kontrol len v krajnom prípade

Dočasné obnovenie vnútorných kontrol vo výnimočných situáciách, napríklad v prípade závažného ohrozenia verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti, umožňuje už súčasné znenie Kódexu schengenských hraníc.

Novelizovaný text kódexu zdôrazňuje, že akékoľvek obnovenie kontrol na vnútorných hraniciach by malo ostať poslednou možnosťou - výnimočným opatrením s prísne obmedzeným rozsahom a dĺžkou trvania. Prijatie takéhoto opatrenia musí vychádzať z konkrétnych objektívnych kritérií a z posúdenia jeho nevyhnutnosti, čo by sa malo monitorovať na úrovni Únie.

V prípade závažného ohrozenia verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti by kontroly mohli byť obnovené na 30 dní s možnosťou predĺženia na maximálne šesť mesiacov. Ak si nepredvídateľné okolnosti vyžiadajú okamžitú reakciu (napríklad v prípade teroristického útoku), členské štáty by mohli jednostranne obnoviť kontroly na dobu nie dlhšiu ako desať dní. Akékoľvek predĺženie kontrol bude monitorované na úrovni EÚ.

Migrácia nie je bezpečnostnou hrozbou

Migrácia a prekročenie vonkajších hraníc veľkým počtom štátnych príslušníkov tretej krajiny by sa samy osebe nemali považovať za ohrozenie verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti, uvádza sa v novom texte schengenského kódexu.

Ďalší postup

Nariadenie o schengenskom hodnotiacom mechanizme (správa poslanca Coelha) poslanci schválili pomerom hlasov 526 (za): 101 (proti): 55 (zdržalo sa).

Nariadenie novelizujúce Kódex schengenských hraníc (správa poslankyne Weber) plénum podporilo pomerom hlasov 506 (za): 121 (proti): 55 (zdržalo sa).

Nová legislatíva v oblasti správy schengenského priestoru môže vstúpiť do platnosti až po jej schválení Radou EÚ. Ministri členských štátov by sa ním mali zaoberať na jeseň.


Zdroj: Európsky parlament


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk