8.9.2023
ID: 5850upozornenie pre užívateľov

Európsky zatykač: riziko zjavného ohrozenia zdravia vyžiadanej osoby odôvodňuje dočasné pozastavenie jej odovzdania a zaväzuje vykonávací orgán vyžiadať si od orgánu vydávajúceho zatykač informácie týkajúce sa podmienok, za akých má byť táto osoba stíhaná a zadržiavaná

Pokiaľ odovzdanie môže ťažko chorú osobu vystaviť neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu, ktoré v primeranej lehote nemožno odvrátiť, vykonávací orgán nemôže vykonať európsky zatykač

Mestský súd v Zadare (Chorvátsko) 9. septembra 2019 vydal na E. D. L. s bydliskom v Taliansku európsky zatykač na účely trestného stíhania v Chorvátsku.

Odvolací súd v Miláne, ktorý je príslušný na vykonanie tohto európskeho zatykača, na základe posudku v oblasti psychiatrie konštatoval existenciu psychotickej poruchy vyžadujúcej pokračovanie v medikamentóznej liečbe a v psychoterapii, ako aj značného rizika samovraždy v prípade uväznenia. Na jednej strane sa domnieval, že vykonanie európskeho zatykača by prerušilo liečbu E. D. L. a viedlo by k zhoršeniu jeho celkového zdravotného stavu s mimoriadne vážnymi následkami až po preukázané riziko samovraždy. Na druhej strane konštatoval, že talianske ustanovenia preberajúce rámcové rozhodnutie o európskom zatykači nestanovujú, že zdravotné dôvody tohto druhu môžu byť dôvodom odmietnutia odovzdania. Podal teda na taliansky Ústavný súd návrh na určenie ústavnosti týchto ustanovení.

Taliansky Ústavný súd sa vzhľadom na to, že sa domnieval, že vec sa netýka iba súladu uvedených ustanovení s talianskou Ústavou, ale aj výkladu práva Únie, ktoré tieto ustanovenia vykonávajú, obrátil na Súdny dvor. Keďže odmietnutie odovzdať vyžiadanú osobu nie je v prípade chronického ochorenia s potenciálne neurčitým trvaním upravené, taliansky Ústavný súd sa pýta Súdneho dvora, ako predísť riziku závažného ohrozenia zdravia tejto osoby, ktorej stav sa v prípade odovzdania pravdepodobne výrazne zhorší. Kladie si najmä otázku, či si vykonávajúci súdny orgán musí vyžiadať informácie od súdneho orgánu vydávajúceho zatykač, aby takéto riziko vylúčil, a či musí odmietnuť odovzdanie, ak v primeranej lehote nezíska záruky potrebné na vylúčenie tohto rizika.

Súdny dvor rozhodujúci vo veľkej komore v rozsudku z dnešného dňa pripomenul, že zásady dôvery a vzájomného uznávania sú v práve Únie mimoriadne dôležité, pričom druhá z týchto zásad je „základným kameňom“ justičnej spolupráce v trestných veciach.

Z toho jednak vyplýva, že vykonávacie súdne orgány môžu odmietnuť vykonanie európskeho zatykača iba z dôvodov uvedených v rámcovom rozhodnutí, a jednak, že odmietnutie vykonania je koncipované ako výnimka, ktorú treba vykladať reštriktívne. Existuje totiž domnienka, že zdravotná starostlivosť poskytovaná v členských štátoch na liečbu najmä závažných, chronických a potenciálne nezvratných ochorení, je adekvátna. Ak však na základe objektívnych skutočností prevládajú objektívne dôvody domnievať sa, že by odovzdanie vyžiadanej osoby zjavne ohrozilo jej zdravie, môže vykonávajúci súdny orgán toto odovzdanie dočasne pozastaviť. Vykonávajúci súdny orgán musí posudzovanie tejto hrozby vykonávať s prihliadnutím na zákaz neľudského a ponižujúceho zaobchádzania stanoveného v Charte základných práv Európskej únie. Aby toto zaobchádzanie spadalo pod tento zákaz, však musí dosiahnuť určitú minimálnu závažnosť, ktorá presahuje nevyhnutnú mieru útrap súvisiacich s väznením.

Keď má vykonávajúci súdny orgán vzhľadom na objektívne skutočnosti, ktoré má k dispozícii, vážne a preukázané dôvody domnievať sa, že odovzdanie ťažko chorej vyžiadanej osoby, by ju vystavilo reálnemu riziku významného skrátenia očakávanej dĺžky jej života alebo rapídneho, výrazného a nezvrátiteľného zhoršenia zdravotného stavu, je tento orgán povinný odovzdanie pozastaviť. V tomto prípade na zabezpečenie účinnej spolupráce v trestných veciach musí súdny orgán vydávajúci zatykač požiadať o poskytnutie akýchkoľvek informácií týkajúcich sa podmienok, za akých má byť vyžiadaná osoba stíhaná alebo zadržiavaná. Pokiaľ možno vyššie uvedené riziko vylúčiť vďaka zárukám poskytnutým súdnym orgánom vydávajúcim zatykač, musí sa európsky zatykač vykonať.

Je však možné, že za výnimočných okolností na základe informácií poskytnutých súdnym orgánom vydávajúcim zatykač dospeje vykonávajúci súdny orgán k záveru, že v prípade odovzdania do členského štátu, ktorý vydal zatykač, bude dotknutá osoba vystavená reálnemu riziku neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania a že toto riziko nemožno v primeranej lehote odstrániť. V tomto prípade vykonávajúci súdny orgán môže odmietnuť vykonať európsky zatykač. Pokiaľ naopak možno uvedené riziko v takejto lehote odstrániť, treba so súdnym orgánom vydávajúcim zatykač dojednať nový termín odovzdania. UPOZORNENIE: Návrh na začatie prejudiciálneho konania umožňuje súdom členských štátov v rámci sporu, ktorý rozhodujú, položiť Súdnemu dvoru otázky o výklade práva Únie alebo o platnosti aktu práva Únie. Súdny dvor nerozhoduje vnútroštátny spor. Vnútroštátnemu súdu prináleží, aby rozhodol vec v súlade s rozhodnutím Súdneho dvora. Týmto rozhodnutím sú rovnako viazané ostatné vnútroštátne súdy, na ktoré bol podaný návrh s podobným problémom.

Zdroj:
Riaditeľstvo pre komunikáciu
Sekcia pre tlač a informácie curia.europa.eu
TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 59/23
V Luxemburgu 18. apríla 2023
Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-699/21 | E. D. L. (Odmietnutie z dôvodu choroby)

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk