8.8.2013
ID: 606upozornenie pre užívateľov

Informovanie a porady v práci: Komisia hodnotí predpisy EÚ

Európska komisia predložila výsledky hodnotenia s cieľom identifikovať, či prijatie troch smerníc EÚ týkajúcich sa informovania a porád so zamestnancami prinieslo nadmernú záťaž, či sa prekrývajú, či existuje určitá súvisiaca oblasť, ktorej sa nevenujú alebo či sú nejednotné.

Hodnotenie politiky, známe aj ako „kontrola účelnosti“, sa zameriava na smernicu o hromadnom prepúšťaní, smernicu o prevode podnikov a smernicu, ktorou sa ustanovuje všeobecný rámec pre informovanie a porady so zamestnancami v Európskom spoločenstve. V správe sa uvádza, že tieto tri smernice sú vo všeobecnosti relevantné, účinné, jednotné a vzájomne sa podporujú. Výhody, ktoré prinášajú, by mali prevážiť náklady.

Informovanie a porady so zamestnancami zohrávajú zásadnú rolu pri predvídaní zmien a správnom riadení reštrukturalizácie, a to sociálne vhodným spôsobom. Ide o základné sociálne právo, ktoré prispieva k zmierneniu konfliktov, pomáha pri zlepšovaní atmosféry spolupráce na pracovisku a podporuje konkurencieschopnosť.

Kontrola účelnosti vychádza z prístupu založeného na dôkazoch, a zohľadňujú sa právne, hospodárske a sociálne aspekty. Do tohto procesu sa aktívne zapojili vlády štátov, ktoré sú členmi EÚ/EHP, a zástupcovia organizácií zamestnávateľov a zamestnancov.

Aj keď sa v rámci hodnotenia dospelo k názoru, že tieto tri smernice vo všeobecnosti slúžia svojmu účelu, upozornilo sa na niekoľko nedostatkov súvisiacich s ich rozsahom pôsobnosti a uplatňovaním. Pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti, ustanovenia sa nevzťahujú na značnú časť pracovnej sily, pretože sa netýka malých podnikov, verejnej správy a námorníkov.

Taktiež je tu priestor na zlepšenie uplatňovania, najmä v krajinách s menej rozvinutými tradíciami v tejto oblasti, pričom prínosom by mohla byť podpora kultúry informovania a porád medzi sociálnymi partnermi, posilňovanie dohôd o informovaní a poradách, šírenie osvedčených postupov, zvyšovanie informovanosti a zabezpečovanie presadzovania.

"Kontrola účelnosti" má formu pracovného dokumentu útvarov, v ktorom sa uvádza niekoľko možných riešení nedostatkov smerníc na základe osvedčených postupov a zmysluplného sociálneho dialógu na rôznych úrovniach a s rôznymi subjektmi. Upozorňuje na oblasti, ktoré si vyžadujú ďalšie preskúmanie a diskusiu, čo môže v budúcnosti po konzultácii s európskymi sociálnymi partnermi viesť ku konsolidácii týchto troch smerníc.

Súvislosti

Ako súčasť svojho pracovného programu na rok 2010 začala Komisia preskúmanie právnych predpisov EÚ vo vybraných oblastiach politiky prostredníctvom tzv. kontrol účelnosti s cieľom zabezpečiť, aby súčasné právne predpisy slúžili svojmu účelu. Pilotné kontroly sa začali v roku 2010 v týchto štyroch oblastiach: zamestnanosť a sociálna politika, životné prostredie, doprava a priemyselná politika.

V oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky sa vybrala skupina troch smerníc, ktoré sa týkajú informovania a porád so zamestnancami na vnútroštátnej úrovni/úrovni jednotlivých spoločností:

  • smernica 98/59/ES o hromadnom prepúšťaní,
  • smernica 2001/23/ES o prevode podnikov,
  • smernica 2002/14/ES, ktorou sa ustanovuje všeobecný rámec pre informovanie a porady so zamestnancami v Európskom spoločenstve.

Tieto tri smernice EÚ implementujú základné sociálne právo na informovanie a porady so zamestnancami flexibilným spôsobom a stanovujú minimálne požiadavky umožňujúce členskými štátom uplatňovať ustanovenia, ktoré sú priaznivejšie pre pracovníkov. To môže posilniť dôveru medzi manažmentom a pracovníkmi, zapojiť pracovníkov do procesov rozhodovania, ktoré budú mať vplyv na ich život, chrániť pracovníkov, riešiť pracovné problémy, prispievať k zvyšovaniu prispôsobivosti a zamestnateľnosti, zlepšovať výkonnosť pracovníkov a podnikov a zabezpečovať rovnaké podmienky pre všetky spoločnosti.

Pôvodné smernice o hromadnom prepúšťaní a o prevode podnikov pochádzajú zo sedemdesiatych rokov minulého storočia. Každá smernica bola raz zmenená a neskôr konsolidovaná. Tretia z nich, smernica, ktorou sa ustanovuje všeobecný rámec, je najnovšia (pochádza z roku 2002) a doteraz nebola zmenená.

Hodnotenie ukazuje, že vplyv a účinnosť smerníc závisí od situácie prevládajúcej pred transpozíciu, ako aj od ostatných faktorov, ako napr.: od krajiny a jej systému pracovnoprávnych vzťahov, veľkosti podniku, kultúry sociálneho dialógu, postojov manažmentu alebo podpory zamestnancov.


Zdroj: EU


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk