2.4.2013
ID: 101upozornenie pre užívateľov

Jednoducho a ľahko na daňové priznanie

Finančná správa pripravila praktickú pomôcku, ktorá daňovým subjektom pomôže pri podávaní daňového priznania. Ide o informácie štruktúrované podľa cieľových skupín ako napríklad živnostník, zamestnanec, zamestnanec pracujúci v zahraničí, študent, dôchodca. Ku každej cieľovej skupine je pripravený textový materiál v zrozumiteľnej forme a aj jednoduchý príklad s návodom na vyplnenie daňového priznania. Tiež vzor samotného vyplneného daňového priznania.

Daňové subjekty v tejto pomôcke nájdu informácie o príjme z predaja, prenájmu nehnuteľností, nezdaniteľných častiach, daňových bonusoch, zamestnaneckej prémii, pričom sú pridané aj príklady z praxe v danej oblasti.

Táto praktická pomôcka má pomôcť daňovým subjektom správne, riadne a včas splniť svoje daňové povinnosti. Pomôcku je možné získať na internetovej stránke finančnej správy >>> odkaz.

Daňové úrady predlžujú úradné hodiny

V posledných pracovných dňoch lehoty na podanie daňových priznaní k dani z príjmov, v období od 25.3.2013 do 2.4.2013, budú zabezpečené predĺžené úradné hodiny na preberanie daňových priznaní na všetkých daňových úradoch, ich pobočkách a kontaktných miestach nasledovne:

Od 25.3.2013 do 2.4.2013

Pondelok:  od 8.00 hod. do 17.00 hod.
Utorok:  od 8.00 hod. do 17.00 hod.
Streda:  od 8.00 hod. do 18.00 hod.
Štvrtok:  od 8.00 hod. do 18.00 hod.
Piatok:   sviatok  
Pondelok: sviatok  
Utorok: od 8.00 hod. do 19.00 hod.*
     
* V prípade novovytvorených spoločných kontaktných miest s pobočkami Slovenskej pošty, a.s. (k 1.3.2013 - KM Nováky, KM Nová Baňa, KM Veľký Meder, KM Vráble) budú predĺžené úradné hodiny v pondelok dňa 2. 4. 2013 v súlade s podmienkami pošty do 20.00 hod.

Zamestnanec preberajúci daňové priznania v záujme zabezpečenia čo najmenšej chybovosti overí vizuálne správnosť vyplnenia daňových priznaní, pričom si dovoľujeme upozorniť klientov finančnej správy, že zamestnanci finančnej správy nemôžu vykonať priamy písomný zásah do obsahu daňového priznania. Každé doplnenie údaja v daňovom priznaní je povinný vykonať daňový subjekt.

Ako správne podať daňové priznanie

Pred podaním daňového priznania sa skontrolujte týchto 11 krokov. Vyhnete sa tak najčastejším chybám pri vypĺňaní tlačív.

 • je daňové priznanie podané na správnom tlačive (na tlačive, ktoré je platné pre uvedené zdaňovacie obdobie 2012),
 • je v daňovom priznaní správne uvedené zdaňovacie obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva,
 • je v daňovom priznaní správne vyznačený druh daňového priznania (riadne, opravné, dodatočné),
 • je vypísané DIČ alebo rodné číslo na všetkých listoch tlačiva daňového priznania,
 • je podané kompletné daňové priznanie so všetkými potrebnými prílohami (často chýbajú prílohy, ktoré sú povinnou prílohou daňového priznania),
 • je uvedený počet príloh na poslednej strane daňového priznania,
 • je daňové priznanie daňovníkom podpísané,
 • v časti Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby v prípade, že nepoukazujú % dane na verejnoprospešné účely nevyznačia „x“ pri texte „neuplatňujem postup podľa § 50 zákona o dani z príjmov“,
 • v prípade, že subjekty sa rozhodnú poukázať % podiel zaplatenej dane na verejnoprospešné účely často chýba podpis v oddiele Vyhlásenia (tento je pre poukázanie % podielu správcom dane nevyhnutný),
 • tlačivo DP je často vyplnené nečitateľne (nie je dodržaná predpísaná forma písma a dokument nie je čitateľný pre skenovacie zariadenie), odporúčame vypĺňať paličkovým písmom,
 • daňové priznanie je podané na neštandardnom tlačive, ktoré nespĺňa technické parametre a nemožno ho spracovať formou skenovania,
 • pri žiadosti o vrátenie daňového preplatku nie je vyznačený spôsob vrátenia (buď poštovou poukážkou alebo na účet daňovníka)

Bližšie informácie

Podávanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2012 >>> odkaz ( PDF )
Podávanie daňových priznaní k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2012 >>> odkaz ( PDF )

Zdroj: Finančná správa SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk