27.12.2018
ID: 4334upozornenie pre užívateľov

Kontroverzný slovenský zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov nadobudne účinnosť 1. 1. 2019. Dotkne sa najmä veľkých zahraničných reťazcov

Národná rada Slovenskej republiky prijala veľmi kontroverzný návrh zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov z dielne koaličných poslancov, a to aj napriek predchádzajúcemu vetu prezidenta. Zákon nadobudne účinnosť 1. 1. 2019.

 
 
 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
Na základe zákona budú niektoré obchodné reťazce, ktorých časť obratu pochádza z predaja potravín, povinné platiť na Slovensku daň (odvod) vo výške 2,5 % z čistého obratu

Kto bude povinný osobitný odvod odvádzať?

Osobitný odvod sa má týkať iba niektorých obchodných reťazcov, pričom zákon ich vymedzuje podľa určitých kritérií.

Obchodným reťazcom vo svetle tohto zákona je zoskupenie obchodných prevádzkarní, s rovnakým alebo vzájomne zameniteľným obchodným názvom prevádzkovaným jedným podnikateľom alebo vzájomne majetkovo alebo personálne prepojenými podnikateľmi, musí však spĺňať všetky štyri nižšie uvedené podmienky:

  • ide o prevádzkovateľa potravinárskeho podniku (s ktorýmkoľvek stupňom výroby, spracúvania alebo distribúcie potravín);
  • má prevádzky minimálne v 19 okresoch Slovenskej republiky;
  • aspoň 25 % čistého obratu pochádza z predaja potravín konečnému spotrebiteľovi; a
  • prevádzky majú jednotný dizajn, spoločnú komunikáciu a spoločné marketingové aktivity.
Z pôvodného znenia návrhu zákona nakoniec vypadli obchodné aliancie, na ktoré sa nakoniec definícia obchodného reťazca, a teda aj odvodová povinnosť vzťahovať nebude.

Zároveň však zákon zavádza výnimky, pre ktoré subjekty odvodové pravidlo neplatí:

  • zariadenia spoločného stravovania;
  • malé a stredné podniky[1];
  • obchodné reťazce, ktoré sú výrobcom potravín a tieto predávajú konečnému spotrebiteľovi, pričom najmenej 80 % ich čistého obratu pochádza z predaja potravín, ktoré vyrobia, ako aj obchodné reťazce, ktoré sú majetkovo prepojené s takýmto reťazcom; alebo
  • obchodné reťazce, ktorých najmenej 80 % čistého obratu pochádza z predaja potravín jednej triedy.
Aký je základ a výška odvodu?

Sadzba odvodu je stanovená vo výške 2,5 %, pričom základom odvodu je čistý obrat (nie zisk) obchodného reťazca za príslušné odvodové obdobie, ktorým sú tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace príslušného účtovného obdobia.

Odvodu podlieha celý čistý obrat obchodného reťazca, a teda aj ten, ktorý z väčšej časti nemusí pochádzať z predaja potravín. Aj keď napr. iba 25 % čistého obratu pochádza z predaja potravín konečnému spotrebiteľovi, odvod sa má podľa zákona platiť z celého čistého obratu. V takom prípade tak môže odvod fakticky zaťažovať aj iný tovar či služby, ako je predaj potravín spotrebiteľom – to sa javí viac ako legislatívna chyba než ako zámer zákonodarcu, žiaľ text zákona je v tomto ohľade jednoznačný.

Zákonodarca nakoniec vyňal z návrhu povinnosť platiť odvody pre prevádzky v najmenej rozvinutých okresoch[2], a to prevádzky, ktoré majú v takomto okrese menej ako 10 zamestnancov a obce, v ktorých sú maximálne 3 obchodné prevádzky, ktoré predávajú potraviny konečnému spotrebiteľovi.

Riziko diskriminácie

Zavedený „sektorový“ odvod z čistého obratu je fakticky dodatočnou selektívnou daňou, ktorá ale postihne len niektorých podnikateľov v rámci daného sektora, a to zväčša najväčšie zahraničné obchodné reťazce pôsobiace v Slovenskej republike.

Uvedené opatrenie pôsobí na prvý pohľad diskriminačne, keďže v rámci jedného trhu znevýhodňuje niektorých podnikateľov – a v praxi sa dotkne najmä zahraničných podnikateľov pôsobiacich na Slovensku. Otázka súladu schváleného zákona s európskym právom je teda na mieste, a je možné očakávať kroky orgánov Európskej únie, prípadne aj dotknutých podnikateľských subjektov, smerujúce k možnému zrušeniu či zmene uvedeného zákona.

Účinnosť zákona

Účinnosť zákona je nastavená už na 1. 1. 2019. Obchodné reťazce tak budú mať povinnosť platiť osobitný odvod už počnúc prvým trojmesačným odvodovým obdobím začínajúcim po 31. 12. 2018.

Ondřej Majer
Ondřej Majer,
partner 

Štěpán Štarha
Štěpán Štarha,
partner 


Centrum Zuckermandel
Žižkova 7803/9
811 02  Bratislava

Tel.:       +421 232 113 900
Fax:       +421 232 113 901
_____________________________
[1] Podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ročný obrat nepresahuje 50 mil. eur a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. eur.
[2] Podľa údajov platných k 19.10.2018 zverejnených na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR sú v zozname najmenej rozvinutých okresov zapísané okresy: Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Gelnica, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Bardejov, Medzilaborce, Košice – okolie, Levoča, Snina, Stropkov a Michalovce.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk