21.10.2022
ID: 5575upozornenie pre užívateľov

Lepšia príprava súdnej mapy. Minister spravodlivosti Viliam Karas navrhne predĺžiť čas potrebný na riadnu implementáciu o päť mesiacov

Minister spravodlivosti Viliam Karas navrhne zmenu zákona, ktorou sa vytvorí dodatočný časový priestor na implementáciu novej súdnej mapy v trvaní päť mesiacov. Justičná reforma by tak nadobudla účinnosť 1. júna 2023. Vytvorenie dodatočného časového priestoru je nevyhnutné na lepšiu prípravu celej reformy, a zníženie rizík, ktoré by inak mohli ohroziť dobré ciele reformy.

„Súčasné personálne a organizačno-technické prípravy objektívne nie sú v takom stave, aby sme reformu mohli s čistým svedomím spustiť od januára. V hre je totiž základné právo ľudí na efektívny prístup k súdnej ochrane. Vytvorenie dodatočného časového priestoru v trvaní päť mesiacov je nevyhnutné na naplnenie cieľov reformy a na vytvorenie predpokladov pre postupné zlepšovanie výkonu súdnej moci. V tomto je jasná zhoda aj na politickej úrovni,“ hovorí minister spravodlivosti V. Karas.

Súdna mapa je jedným z najväčších zásahov do praktického fungovania súdov v modernej histórii Slovenska. Jej podstata spočíva vo zväčšení súdnych obvodov a úprave príslušnosti jednotlivých súdov. Cieľom je zvýšiť efektivitu výkonu súdnej moci a zabezpečiť potrebné investície do špecializácie. Úspešná implementácia projektu je zároveň podmienkou pri získavaní prostriedkov z Plánu obnovy.

Ideový návrh posunu účinnosti reformy bol prerokovaný so všetkými relevantnými zástupcami súdnej moci, vrátane predsedov súdov a zástupcov Súdnej rady SR. „Domnievam sa, že v celom procese súdnej mapy došlo k podceneniu partnerskej komunikácie so súdmi. Toto sa snažím naprávať. Preto som v každodennom kontakte so sudcami, získavam od nich podnety a vediem s nimi otvorený dialóg. Vychádzam totiž z toho, že žiadna významná reforma nebude mať úspech, ak nebude spojená s aspoň elementárnou akceptáciou odbornej verejnosti,“ dodáva V. Karas.

Rozhodnutiu o návrhu na päťmesačný odklad predchádzal podrobný audit všetkých procesov príprav: od personálneho zabezpečenia, financovania, prípravy budov, IT systémov, ako aj viacerých právnych otázok. Súčasťou navrhovaného riešenia bude okrem dokončenia zameškaných organizačných príprav aj vyjasnenie procesu preraďovania sudcov na novovzniknuté súdy a pracoviská, aby bol čo najviac rešpektovaný princíp dobrovoľnosti. „Našou povinnosťou je pripraviť také riešenie, ktoré bude čo najviac chrániť právo ľudí na prístup k spravodlivosti,“ dodal minister.

Rovnako zodpovedne boli vyhodnotené všetky súvislosti so záväzkami vo vzťahu k Plánu obnovy. Vďaka dodatočnému časovému priestoru na poctivú implementáciu reformy budú môcť byť tieto záväzky riadne a včas splnené.

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk