4.11.2015
ID: 3083upozornenie pre užívateľov

Licenčné zmluvy podľa nového autorského zákona

Dňa 1.1.2016 vstúpi do účinnosti nový autorský zákon. Do oblasti autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom prináša niekoľko zmien, ktoré sa týkajú aj licenčných zmlúv, čiže zmlúv, na základe ktorých nadobúdateľ získava súhlas na použitie autorského diela.

 
 Ružička Csekes s.r.o. in association with members of CMS
 
Licenčná zmluva

Rovnako ako podľa súčasne platného autorského zákona (zákon č. 618/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov), licenčná zmluva by mala obsahovať najmä spôsob použitia diela, na ktorý sa licencia udeľuje, rozsah licencie, čas, na ktorý sa licencia udeľuje alebo spôsob jeho určenia, ako aj odmenu alebo spôsob jej určenia, ak sa autor s nadobúdateľom nedohodol na bezplatnom poskytnutí licencie.

Licenčná zmluva musí mať písomnú formu v tom prípade, ak sa týka výhradnej licencie. Pokiaľ zmluva výslovne neuvádza, že autor udelil výhradnú licenciu, platí, že udelil nevýhradnú licenciu, ak zákon neustanovuje inak.

Pri udelení výhradnej licencie musia byť splnené prísnejšie podmienky (písomná forma a výslovná dohoda), nakoľko tento typ licencie má ďalekosiahlejšie následky pre autora. Na základe výhradnej licencie totiž autor nesmie udeliť tretej osobe licenciu na spôsob použitia diela udelený výhradnou licenciou a sám je povinný zdržať sa použitia diela takýmto spôsobom, ak nie je v zmluve dohodnuté inak.

Nový autorský zákon zavádza povinnosť nadobúdateľa výhradnej licencie túto výhradnú licenciu aj reálne využívať (ak nie je v zmluve dohodnuté inak). V prípade, že nadobúdateľ by v rozpore s touto svojou povinnosťou výhradnú licenciu nevyužíval, autor má právo odstúpiť od licenčnej zmluvy, a to najskôr uplynutím jedného roka od udelenia výhradnej licencie. Tohto práva sa autor nemôže vopred vzdať. Uplatniť ho môže až po tom, ako písomne vyzve nadobúdateľa, aby v primeranej lehote od doručenia výzvy výhradnú licenciu využil a nadobúdateľ ju napriek tejto výzve nevyužije.

Rovnako ako podľa súčasne platného autorského zákona (zákon č. 618/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov), licenčná zmluva by mala obsahovať najmä spôsob použitia diela, na ktorý sa licencia udeľuje, rozsah licencie, čas, na ktorý sa licencia udeľuje alebo spôsob jeho určenia, ako aj odmenu alebo spôsob jej určenia, ak sa autor s nadobúdateľom nedohodol na bezplatnom poskytnutí licencie.

Licenčná zmluva musí mať písomnú formu v tom prípade, ak sa týka výhradnej licencie. Pokiaľ zmluva výslovne neuvádza, že autor udelil výhradnú licenciu, platí, že udelil nevýhradnú licenciu, ak zákon neustanovuje inak.

Pri udelení výhradnej licencie musia byť splnené prísnejšie podmienky (písomná forma a výslovná dohoda), nakoľko tento typ licencie má ďalekosiahlejšie následky pre autora. Na základe výhradnej licencie totiž autor nesmie udeliť tretej osobe licenciu na spôsob použitia diela udelený výhradnou licenciou a sám je povinný zdržať sa použitia diela takýmto spôsobom, ak nie je v zmluve dohodnuté inak.

Nový autorský zákon zavádza povinnosť nadobúdateľa výhradnej licencie túto výhradnú licenciu aj reálne využívať (ak nie je v zmluve dohodnuté inak). V prípade, že nadobúdateľ by v rozpore s touto svojou povinnosťou výhradnú licenciu nevyužíval, autor má právo odstúpiť od licenčnej zmluvy, a to najskôr uplynutím jedného roka od udelenia výhradnej licencie. Tohto práva sa autor nemôže vopred vzdať. Uplatniť ho môže až po tom, ako písomne vyzve nadobúdateľa, aby v primeranej lehote od doručenia výzvy výhradnú licenciu využil a nadobúdateľ ju napriek tejto výzve nevyužije.

Licenčná zmluva na vydanie diela

Ako bolo uvedené vyššie, pokiaľ nie je v licenčnej zmluve dohodnuté, že autor udelil výhradnú licenciu, platí, že udelil nevýhradnú licenciu, ak zákon neustanovuje inak. Licenčná zmluva na vydanie diela predstavuje podľa platného aj podľa nového autorského zákona práve takúto zákonnú výnimku, keďže pri nej sa naopak predpokladá, že ide výhradnú licenciu, pokiaľ nie je dohodnuté niečo iné (okrem licenčnej zmluvy na vydanie diela obsiahnutého v periodickej publikácii).

Pod licenčnou zmluvou na vydanie diela sa podľa nového autorského zákona rozumie licenčná zmluva na vyhotovenie rozmnoženín slovesného diela, divadelného diela, hudobného diela, fotografického diela, iného diela výtvarného umenia, alebo kartografického diela a na verejné rozširovanie týchto rozmnoženín alebo ich sprístupňovanie verejnosti.

Verejná licencia

Ustanovenia týkajúce sa verejnej licencie boli do nového autorského zákona začlenené pre potreby udeľovania súhlasu na použitie v on-line prostredí, kde okruh potenciálnych používateľov nie je vopred určený. Podľa týchto ustanovení môže autor ponúknuť udelenie licencie aj právnym úkonom voči neurčitým osobám, pričom prijatie takejto ponuky nadobúda účinnosť určitým konaním nadobúdateľa, z ktorého možno vyvodiť jeho súhlas s podmienkami licencie, napr. vyznačením súhlasu s licenčnými podmienkami v dialógovom okne.

Špecifikom tohto typu licencie je možnosť udeliť ju výslovne aj na spôsob použitia diela, ktorý nie je v čase uzavretia licenčnej zmluvy známy, čo inak autorský zákon nepovoľuje.

Verejnú licenciu možno udeliť len ako nevýhradnú a bezodplatnú, pričom ju nemožno vypovedať.

Kolektívna licenčná zmluva

Kolektívnu licenčnú zmluvu uzatvára organizácia kolektívnej správy s právnickou osobou združujúcou používateľov diel. Touto kolektívnou licenčnou zmluvou udeľuje organizácia kolektívnej správy súhlas na použitie diela, ku ktorému vykonáva správu majetkových práv.

Z kolektívnej licenčnej zmluvy vznikajú práva a povinnosti len jednotlivému členovi právnickej osoby podľa predchádzajúceho odseku, a to od okamihu, keď s ňou písomne prejaví súhlas voči tejto právnickej osobe, ktorá je následne povinná o tejto skutočnosti bezodkladne informovať organizáciu kolektívnej správy.

Kolektívna licenčná zmluva sa môže uzatvoriť iba ako nevýhradná, pričom zákon vyžaduje povinne písomnú formu.

Hromadná licenčná zmluva

Hromadnú licenčnú zmluvu uzatvára organizácia kolektívnej správy s nadobúdateľom licencie,  ktorý na základe tejto zmluvy získava súhlas na použitie viacerých diel nositeľov práv zastupovaných organizáciou kolektívnej správy, ku ktorým organizácia kolektívnej správy vykonáva správu majetkových práv.

Hromadnú licenčnú zmluvu je možné uzatvoriť len ako nevýhradnú.

Písomná forma je povinná, akceptuje sa aj uzavretie prostredníctvom elektronických prostriedkov, vrátane webového sídla organizácie kolektívnej správy.

Rozšírená hromadná licenčná zmluva

Nový autorský zákon zavádza do slovenského právneho poriadku nový zmluvný typ v podobe rozšírenej hromadnej licenčnej zmluvy, ktorá nadobúdateľovi umožňuje získať od organizácie kolektívnej správy súhlas na použitie všetkých diel nositeľov práv, a to aj takých, ktorí touto organizáciu nie sú zastupovaní. Takýto nezastupovaný nositeľ práv je oprávnený vylúčiť kolektívnu správu svojich majetkových práv prostredníctvom rozšírenej hromadnej licenčnej zmluvy písomným oznámením organizácii kolektívnej správy; uplatňuje sa tu teda tzv. „opt-out“ princíp.

Rozšírenú hromadnú licenčnú zmluvu možno aplikovať na taxatívne vymedzené spôsoby použitia, a to:

  • a) technické predvedenie diela alebo verejný prenos diela v prevádzkarni alebo v inom priestore prostredníctvom technického zariadenia, to nezahŕňa vysielanie, retransmisiu a sprístupňovanie verejnosti,
  • b) použitie obchodne nedostupného diela vyhotovením rozmnoženiny, sprístupňovaním verejnosti alebo verejným rozširovaním jeho rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva,
  • c) živé predvedenie literárnych diel,
  • d) vysielanie diel vrátane vysielania prostredníctvom satelitu,
  • e) nájom alebo vypožičanie rozmnoženiny diela,
  • f) sprístupňovanie rozmnoženiny diela verejnosti,
  • g) retransmisiu diel okrem káblovej retransmisie.

Multiteritoriálna hromadná licenčná zmluva na on-line použitie hudobných diel

Nový autorský zákon zároveň zavádza aj multiteritoriálnu hromadnú licenčnú zmluvu, čiže hromadnú licenčnú zmluvu, ktorá organizácii kolektívnej správy umožňuje udeliť súhlas na použitie diel na území viac než jedného členského štátu EÚ.

Udelenie súhlasu na použitie diel na území viacerých štátov nebolo doteraz možné, nakoľko práva duševného vlastníctva, vrátane autorského práva, sú právami teritoriálnymi.

Táto multiteritoriálna licenčná zmluva reflektuje realitu používania autorských diel, avšak súhlas na použitie obmedzuje iba na on-line použitie hudobných diel, a to vyhotovením rozmnoženiny hudobných diel on-line a verejným prenosom hudobných diel on-line. Vychádza pritom zo smernice EÚ 2014/26/EÚ o kolektívnej správe autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na online využívanie na vnútornom trhu, ktorú prostredníctvom týchto ustanovení transponuje do slovenského právneho poriadku.

Prechodné ustanovenia

Obsah, rozsah a spôsob výkonu práv  licenčných zmlúv uzavretých pred 1.1.2016 alebo po 31.12.2015, ak bol návrh na uzavretie takejto zmluvy doručený osobe, ktorej je určený, pred 1.1.2016, sa bude spravovať súčasne platným autorským zákonom, čiže zákonom č. 618/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Čo sa týka výhradných licenčných zmlúv uzavretých v čase podľa predchádzajúceho odseku, platí, že nadobúdateľ nemá povinnosť, ktorú zavádza nový autorský zákon, a to povinnosť ich využívania, iba ak by sa na takejto povinnosti výslovne dohodol s autorom v samotnej licenčnej zmluve.

Rovnako tak právo autora odstúpiť od výhradnej licenčnej zmluvy uzavretej pred účinnosťou nového autorského zákona, resp. uzavretej na základe návrhu doručeného osobe, ktorej je určený, pred 1.1.2016, vznikne len v tom prípade, ak sa na ňom zmluvné strany výslovne dohodnú.


JUDr. Martina Novysedláková

JUDr. Martina Novysedláková,
Junior Associate


Ružička Csekes in association with members of CMS

Vysoká 2/B
811 06 Bratislava 1

Tel.: +421 2 32 33 34 44
Fax: +421 2 32 33 34 43
e-mail: martina.novysedlakova@rc-cms.sk


Právnická firma roka 2015 
 

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk