27.1.2022
ID: 5326upozornenie pre užívateľov

Málo známa výnimka z povinnosti úhrady správneho poplatku za zápis držiteľa motorového vozidla podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z.

V slovenskom právnom poriadku sa zákonná povinnosť uhrádzať správny poplatok pri zápise držiteľa motorového vozidla v evidencii vozidiel, podľa veku a výkonu vozidla, nevzťahuje na vymedzené prípady, a hoci to nie je jednoznačne z formulácie zákonných výnimiek[1] zrejmé, patrí medzi ne aj zmena vlastníka a držiteľa motorového vozidla v dôsledku zlúčenia obchodných spoločností.

Zlúčenie obchodných spoločností je definované v ust. § 69 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) ako „postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku jednej spoločnosti alebo viacerých spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú už jestvujúcu spoločnosť, ktorá sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností.“. Účinky zlúčenia obchodných spoločností (rovnako ako v prípade ich splynutia alebo rozdelenia) nastávajú podľa ust. § 69a ods. 1 písm. a) Obchodného zákonníka zápisom tejto skutočnosti do obchodného registra, pričom zápisom do obchodného registra o.i. prechádza imanie zanikajúcich spoločností na nástupnícku spoločnosť. Pojem „imanie“ je vymedzený v Obchodnom zákonníku v ust. § 6, spolu s pojmom „obchodný majetok“ a za jeho pomoci; podľa ust. § 6 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka sa na účely tohto zákona súbor obchodného majetku a záväzkov vzniknutých podnikateľovi v súvislosti s podnikaním označuje ako obchodné imanie.

Zlúčenie je taká univerzálna sukcesia (nástupníctvo), kedy dochádza k „pohlteniu“ jednej spoločnosti inou spoločnosťou. Zaniknutá spoločnosť „existuje“ už iba v rámci pohlcujúcej nástupníckej spoločnosti, je jej integrálnou súčasťou, hoci navonok je bez právnej subjektivity - právne neexistuje; jej hnuteľný a nehnuteľný majetok, práva a záväzky tvoria podskupinu resp. pevne nevymedzenú časť obchodného imania nástupníckej spoločnosti. Za takéhoto právneho stavu „zlúčenia spoločnosti“, predvídaného a odobreného právnou úpravou Obchodného zákonníka, nie je dôvod pristupovať k odplatnému (či bezodplatnému) prevodu práv a povinností z jednej obchodnej spoločnosti na druhú a nie je dôvod uskutočňovať predaj podniku, ktorým sa konštituuje odlišný právny stav a dosahuje iný cieľ (odplatný prevod vybraných aktív medzi dvoma subjektami právneho vzťahu – zmena osoby vlastníka aktív).

Následkom zlúčenia obchodných spoločností nastáva často aj zmena vlastníka a držiteľa motorových vozidiel, obzvlášť, ak spočíval predmet činnosti zlúčením zaniknutej spoločnosti v predaji nových osobných a úžitkových vozidiel a/alebo v predaji jazdených vozidiel príp. v ich prenájme tretím osobám.

V prípade takejto „zmeny vlastníctva“ vozidiel, majúcej vplyv na správnosť doterajších údajov v evidencii vozidiel, nedochádza k nadobudnutiu motorových vozidiel (dovtedy patriacich zlúčením zaniknutej inej spoločnosti) obchodnou spoločnosťou ich odplatným prevodom, ale v dôsledku zániku inej spoločnosti zlúčením, právne účinným až na základe rozhodnutia registrového súdu, preto by nemalo dochádzať k úhrade správneho poplatku za zápis „nového“ držiteľa vozidla do evidencie vozidiel za takto nadobudnuté motorové vozidlá.

Položka č. 65 v časti VI. „Doprava“ prílohy zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. (zavádzajúca spoplatnenie zápisu držiteľa motorového vozidla do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, aj s vykonaním úprav v dokladoch, v sume najmenej 33 EUR) obsahuje popis situácií, ktoré sú oslobodené od spoplatnenia  a medzi nimi (v bode 1.) aj situáciu, ak bolo vozidlo nadobudnuté dedením, na základe úradného príkazu či rozhodnutia súdu,[2] preto by malo byť verejnosti zrejmé, že medzi právne situácie oslobodené od povinnosti úhrady správneho poplatku by malo patriť aj nadobudnutie motorového vozidla na základe zlúčenia spoločností, ktorého právne účinky nastali  práve v dôsledku konania a rozhodnutia príslušného registrového súdu o zápise údajov do obchodného registra.[3]

Opačný postup by bol nielen nesúladný so znením prvého bodu časti „Oslobodenie“ položky č. 65 v časti VI. „Doprava“ prílohy zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, ale tiež nesúladný s účelom tohto zákona a úmyslom zákonodarcu, ktorým je zdaniť resp. poplatkom (registračnou daňou) zaťažiť odplatné prevody medzi subjektami, čomu nasvedčujú aj pojmy použité v druhej hlave „Evidovanie vozidiel“ šiestej časti zákona č. 8/2009 Z. z. o  cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.[4]

Podľa ust. § 118 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o  cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov „orgán Policajného zboru vykoná zmeny v evidencii, ak o to požiada vlastník vozidla zapísaný v osvedčení o evidencii časť I alebo časť II alebo vlastník vozidla, ktorý hodnovernými dokladmi preukáže spôsob nadobudnutia vlastníctva vozidla a plnenie s tým súvisiacich povinností; povinnosti podľa § 116 v tomto prípade plní vlastník vozidla.“.

V prípade zmeny osoby držiteľa motorového vozidla v dôsledku zlúčenia obchodných spoločností vedie preukázanie tejto skutočnosti[5] k zmene v evidencii ohľadne držiteľa vozidla vykonávanej dopravnými inšpektorátmi na žiadosť príslušnej osoby[6] bez úhrady správneho poplatku za túto zmenu, pričom úhrade správneho poplatku v tomto prípade naďalej podlieha pridelenie nového evidenčného čísla, vydanie nových tabuliek s evidenčným číslom alebo urýchlené vydanie osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní.

JUDr. Stanislava Zelenková
 

KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI s.r.o.
 
Dunajská 32
811 08 Bratislava

Tel.:    +421 244 450 556
e-mail:    office@kvasnovsky-partners.sk

[1] Body 1 až 3 časti „Oslobodenie“ položky č. 65 v časti VI. „Doprava“ prílohy zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

[2] Od poplatku podľa tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla nadobudnutého dedením, na základe úradného príkazu alebo rozhodnutia súdu a zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

[3] § 278 písm. a) zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov znie: „Konaniami vo veciach obchodného registra sú: a) konanie o zápise údajov do obchodného registra (ďalej len „konanie o zápise údajov“),“.

[4] Napr. § 116 ods. 11, napr. § 117 ods. 2  zákona č. 8/2009 Z. z. o  cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „Ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla..“.

[5] Pokiaľ skutočnosť zlúčenia obchodných spoločností nevyplýva z registra právnických osôb na stránke www.oversi.sk, potom je nutné túto skutočnosť preukazovať výpisom z registra právnických osôb použiteľným na právne úkony, nie starším ako 30 dní, z ktorého táto skutočnosť vyplýva.

[6] V prípade zlúčenia spoločností sa za vlastníka vozidla považuje nástupnícka spoločnosť.

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk