11.8.2020
ID: 4863upozornenie pre užívateľov

Medzinárodný únos detí v čase COVID-19

Haagska konferencia medzinárodného práva súkromného vydala začiatkom júla „súbor nástrojov“, tzv. „Toolkit“ pre strany a osoby, ktoré sú súčasťou prípadov spadajúcich pod rozsah pôsobnosti Haagskeho dohovoru o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (ďalej len „Dohovor“). Najlepší záujem dieťaťa zostáva naďalej tým najdôležitejším a prvoradým.

Boj proti COVID-19 priniesol so sebou zatvorenie hraníc a obmedzenia na mnohých miestach poskytovania verejných služieb. Súčasné obmedzenia týkajúce sa medzinárodného cestovania predstavujú problémy s vykonateľnosťou rozhodnutia o nariadení návratu dieťaťa podľa Dohovoru. Obmedzenia poskytovania verejných služieb môžu mať vplyv aj na bezpečný a rýchly návrat dieťaťa do štátu obvyklého pobytu.

V tejto súvislosti je preto pochopiteľné, že strany majú obmedzenejší prístup k spravodlivosti. Je predovšetkým na súdoch aby pružne reagovali a stranám napriek obmedzeniam vyplývajúcich z COVID-19 prístup k spravodlivosti zabezpečili a odstránili prípadné prekážky.

Súdom sa odporúča podporovať mediáciu a iné formy riešenia sporov a to vrátane online mediácie. Ďalším z možných spôsobov ako stranám umožniť jednoduchší prístup k spravodlivosti je využívanie informačnej, elektronickej a komunikačnej technológie za účelom riešenia prípadov a to vrátane elektronickej autentifikácie a archivácie dokumentov, virtuálnych výpovedí strán a/alebo svedkov  ako i  vykonávania dôkazov elektronickými prostriedkami. Súdy by mali zabezpečiť rovnosť medzi stranami, a to aj umožnením rovnocennej účasti strán a prístupom k informáciám, zdrojom a technológiám, napríklad rovnakým prístupom k video-konferenčným a tele-konferenčným zariadeniam a pripojením na internet.

Tiež sa súdom odporúča cezhraničná komunikácia a spolupráca medzi členmi súdnictva prostredníctvom priamej súdnej komunikácie alebo Medzinárodnej siete sudcov v Haagu. [1]

Následne v prípade nariadenia návratu dieťaťa pre jeho rýchly a bezpečný návrat by súdy mali zabezpečiť, aby dohody medzi stranami boli vynútiteľné v príslušných jurisdikciách s čo najmenším oneskorením. Je nevyhnutné kontaktovanie a spolupráca s príslušným ústredným orgánom s cieľom zabezpečiť aktuálnu a úplnú informovanosť o situácii v mieste určenia a bezproblémové vykonanie rozhodnutia o návrate dieťaťa do tohto miesta. Vyžaduje sa vykonanie praktických opatrení, ktoré umožnia bezpečný návrat dieťaťa z domu do domu, vrátane zabezpečenia umiestnenie vracajúceho sa dieťaťa na zoznamy priorít letu, nákup zdravotného a cestovného poistenia v prípade COVID-19 a prípadne zariadenia karantény.

Nakoľko ide o stále meniacu sa situáciu je potrebné neustále prehodnocovať zavedené praktické opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby boli aktuálne a mohli primerane riešiť najnovší vývoj v situácii s COVID-19.

Súdy by mali zvážiť a zamerať sa na možné obavy rodičov a detí pokiaľ ide o cestovanie vzhľadom na COVID-19, najmä ak rodič s dieťaťom cestovať nemôže.

S ohľadom na uvedené ale najmä na súčasnú situáciu vo svete, kedy COVID-19 vniesol obmedzenia do rôznych oblastí života vydali súdy nielen v Európe ale i v iných štátoch sveta rozhodnutia, ktorých súčasťou okrem nariadenia návratu dieťaťa do obvyklého miesta pobytu sú aj isté odporúčania/opatrenia aké za normálnych okolností nebývajú súčasťou týchto rozhodnutí.

Príkladom uvádzam nasledovné rozhodnutia súdov:

  • Stefanska v. Chyzynski, 2020 ONSC 357O, Kanada - Ontario |HC/E/CA 1459 rozhodnutie súdu 1.inštancie z 8.júna, 2020 kedy návrat dieťaťa bol nariadený avšak z dôvodu cestovných obmedzení spôsobených COVID -19 bol stanovený dátum návratu do Poľska spolu s príkazom na zohľadnenie možnosti, že sa cestovanie bude ďalej odďaľovať do augusta 2020.
  • AX v CY [2020] EWHC 1599 (Fam) |Spojené kráľovstvo Veľkej Británie, Anglicka a Walesu  |HC/E/UKe 1462 – rozhodnutím súdu 1. Inštancie z 10.júna, 2020 bol návrat dieťaťa nariadený spolu s uvedením, že z dôvodu cestovných obmedzení medzi Spojeným kráľovstvom a Španielskom bezpečný návrat môže trvať dlhšie, ako je obvyklé, ale mal by sa uskutočniť čo najskôr, ako je to prakticky možné.
  • Rodinný prípad 52595-02-20 Otec vs. Matka|Izrael  |HC/E/IL 1465 – rozhodnutím súdu 1.inštancie z 5.apríla, 2020 bol návrat dieťaťa nariadený s uvedením, že COVID-19 nepredstavuje vážne riziko ohrozenia dieťaťa, v skutočnosti môže byť lekárska starostlivosť o dieťa v USA lepšia ako v Izraeli, pretože dieťa tam má hradenú (pokrytú) lekársku starostlivosť.


JUDr. Petra Baňáková,
advokátkaMoreno Vlk & Asociados SK s.r.o.
advokátska kancelária / bufete de abogados
 
Cukrová 14
811 08 Bratislava
 
Tel.:    +421 2 59 324 173
e-mail:    bratislava@moreno-vlk.eu

__________________________________
[1] TOOLKIT FOR THE  1980 CHILD ABDUCTION CONVENTION IN TIMES OF COVID-19 – zdroj www.hcch.net


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk