15.1.2019
ID: 4356upozornenie pre užívateľov

Modernizácia verejného sektora cez energetickú efektívnosť

Subjekty verejného sektora si často kladú otázku: Odkiaľ vziať istotu, že investície do rekonštrukcie technologického vybavenia budov sa nám skutočne vrátia z dosiahnutých úspor? A ak by sme hneď aj takú istotu mali, odkiaľ vziať z rozpočtu na také investície bez toho, aby sme museli šetriť (čakať) niekoľko rokov?

 
 
MENKE LEGAL s.r.o. 

Odpoveďou na vyššie uvedenú otázku je takzvaný EPC model (z angl. Energy Performance Contract), ktorého podstatou je poskytovanie energetických služieb so zaručeným výsledkom. EPC projekt spočíva v modernizácii budov a iných zariadení prijímateľa energetickej služby, spravidla subjektu verejného sektora, s cieľom znížiť náklady na spotrebu energií a súvisiace prevádzkové náklady. Na základe vykonaného energetického auditu a energetickej analýzy, poskytovateľ energetickej služby navrhne, naprojektuje a zrealizuje modernizáciu podľa potrieb prijímateľa na vlastné náklady, ktoré prijímateľ energetickej služby neskôr splatí z garantovaných úspor vygenerovaných v budúcnosti, ktorých dosiahnutie poskytovateľ zaručuje. Počas obdobia splácania modernizácie poskytovateľ poskytuje služby energetického manažmentu a vyhodnocuje dosahované úspory. V prípade, ak úspory nebudú dosiahnuté vo výške garantovanej poskytovateľom, poskytovateľ má záväzok uhradiť prijímateľovi finančnú hodnotu výpadku úspor.

Po právnej stránke model EPC funguje na báze zmluvy o energetickej efektívnosti, ktorú upravuje zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a ktorá je aj hlavným predmetom novely zákona účinnej od 1. februára 2019. Plne v súlade s metodikou Eurostatu z 8. mája 2018 o štatistickom hodnotení garantovanej energetickej služby, novela zákona vytvára podmienky na rozvoj garantovaných energetických služieb vo verejnom sektore a umožňuje využívanie garantovanej energetickej služby verejným sektorom bez toho, aby bol navyšovaný verejný dlh Slovenskej republiky.

Rozvoj garantovanej energetickej služby by mal poskytnúť príležitosti pre modernizáciu verejných budov a technologických zariadení, ktorú nie je možné financovať kapitálovými investíciami z verejných zdrojov ani prostredníctvom Európskych štrukturálnych a investičných fondov. EPC model, obzvlášť v dôsledku prijatej novely, tak predstavuje výhodný nástroj na realizáciu modernizácie majetku verejného sektora, zníženie nákladov verejnej správy na energie a splácanie projektov zo zaručených úspor, ktoré nezaťažuje verejný rozpočet, prispievajúc k predĺženiu životnosti budov a zariadení verejného sektora a zlepšujúc tiež kvalitu životného prostredia. 

Medzi najdôležitejšie zmeny, ktoré priniesla novela zákona, patria nasledovné:

  • Výslovne sa stanovuje možnosť využitia garantovanej energetickej služby vo verejnom sektore, a teda narastá potenciál pre uplatnenie EPC modelu nielen v súkromnom sektore. Spôsob financovania naviac musí byť nastavený tak, aby sa nezvyšoval verejný dlh
  • Dopĺňajú sa viaceré povinné náležitosti zmluvy o energetickej efektívnosti, a to okrem iného aj tak, aby obsah zmluvy bol súladný aj so zákonmi regulujúcimi majetok štátu, obcí a VÚC.
  • V zmluve musí byť upravený spôsob a čas nadobudnutia inštalovaného zariadenia do vlastníctva (správy) subjektu verejného sektora a takisto spôsob prenechania štátneho majetku poskytovateľovi garantovanej energetickej služby. Zmluva teda musí komplexne vymedziť otázku vlastníckych práv, pričom termín nadobudnutia nainštalovaného zariadenia do vlastníctva  musí byť najneskôr momentom jeho odovzdania do prevádzky. Preferuje sa teda iný ako koncesný model (pri ktorom zariadenie spravidla dlhodobejšie vlastní poskytovateľ), resp. kratšia dĺžka lehoty, počas ktorej bude vlastníkom zariadenia poskytovateľ. 
  • Poskytovateľ garantovanej energetickej služby zmodernizovanú budovu nebude prevádzkovať, ale bude iba v zmluvne dohodnutom rozsahu zabezpečovať údržbu a opravy, z čoho vyplýva, že budova zostáva vo vlastníctve verejného subjektu. Zmluva musí zároveň obsahovať ustanovenia o meraní a overovaní dosiahnutých garantovaných úspor energie, ustanovenia o kontrolách kvality, ako i popis stavu majetku vo vlastníctve prijímateľa ku dňu skončeniu zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor. 
  • Okrem vyššie uvedeného, poskytovateľ garantovanej energetickej služby a prijímateľ – verejný subjekt – si v zmluve musia ďalej upraviť aj podmienky odstúpenia od zmluvy a pri zmluve na dobu neurčitú aj výpovednú lehotu, ktorá môže byť dohodnutá maximálne na jeden rok od doručenia výpovede. 
  • Novelizovaný zákon ďalej stanovuje, ktorá strana pri predčasnom ukončení zmluvy je povinná uhradiť účtovnú hodnotu investičných nákladov a ďalšie položky v závislosti od toho, na koho strane leží dôvod predčasného skončenia zmluvy.
  • Ustanovuje sa, že Ministerstvo hospodárstva SR na svojom webe zverejní vzor zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor spolu s metodikou na prípravu a realizáciu garantovanej energetickej služby pre verejný sektor. Ministerstvo ďalej určí organizáciu vo svojej pôsobnosti, ktorá bude na svojej webstránke zverejňovať informácie o energetických službách, okrem iného tiež aj o dostupných vzorových zmluvách a ustanoveniach o energetickej službe pre verejný sektor. 
  • Aby bolo zabezpečené pokračovanie už existujúcich projektov garantovanej energetickej služby, prechodné ustanovenia stanovujú, že zmluvy uzatvorené pred 1. februárom 2019 zostávajú v platnosti. 
V zhrnutí, nárast príležitostí na poskytovanie garantovaných energetických služieb by mal posilniť trh na modernizáciu verejných budov, ktorú nie je možné financovať z iných finančných zdrojov alebo za využitia finančných mechanizmov garantovanej energetickej služby. Cieľom novelizovaného zákona je podporiť rozvoj garantovaných energetických služieb a zvýšiť využívanie EPC modelu aj vo verejnom sektore, a to naviac bez negatívneho dopadu na verejný rozpočet. Národná legislatíva, zosúladená s metodikou Eurostatu, tak vytvára prostredie pre nevyhnutnú modernizáciu zastaraných a energeticky neefektívnych budov a technológií verejného sektora, zdôrazňujúc potrebu zvyšovania energetickej efektívnosti, znižovania energetickej náročnosti a celkovej ekologizácie verejného sektora.


JUDr. Michaela Černáková, BSc.
Associate


Gorkého 3
811 01 Bratislava

Tel.:    +421 221 291 410
Fax:    +421 220 910 845


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk