4.2.2020
ID: 4702upozornenie pre užívateľov

Na súdoch pribudnú špeciálne miestnosti, ktoré pomôžu pri zisťovaní názoru dieťaťa a vypočúvaní obzvlášť zraniteľnej obete

​Ministerstvo spravodlivosti SR pracuje na zriaďovaní špeciálnych miestností na súdoch, ktoré pomôžu pri zisťovaní názoru dieťaťa a pri vypočúvaní obzvlášť zraniteľnej obete. Okrem samotných miestností sa vďaka projektu zabezpečí aj vytvorenie metodiky na zisťovanie názoru dieťaťa a zraniteľných obetí, ako aj edukačný program a mediálna kampaň.

„Cieľom projektu je zriadiť miestnosti na súdoch a vypracovať jednotlivé metodiky pre výsluch a vypočutie tak, aby deti a zraniteľné obete neboli sekundárne viktimizované a aby sme deťom a zraniteľným obetiam vytvorili vhodné podmienky počas súdneho konania. Tento projekt zabezpečí, aby zisťovanie názoru dieťaťa nebolo pre neho traumatizujúce,“ vysvetlila riaditeľka odboru elektronizácie súdnictva Sekcie civilného práva na ministerstve spravodlivosti a odborná garantka programu Viera Gaschová Bačová. Ako dodala, obzvlášť zraniteľné obete sú definované v zmysle zákona o obetiach a sú nimi napríklad deti, osoby so špecifickým zdravotným postihnutím, obete sexuálne motivovaných trestných činov, osoby staršie ako 75 rokov či obete trestných činov týrania blízkej a zverenej osoby. Výsluch zraniteľných obetí má osobitnú úpravu v predpisoch trestného práva.

Samotný projekt je rozdelený do viacerých aktivít. Okrem spomínaných špeciálnych miestností, ktoré vzniknú na ôsmich súdoch (Krajský súd Prešov, Okresný súd Prešov, Okresný súd Bratislava II, Okresný súd Galanta, Okresný súd Zvolen, Okresný súd Rimavská Sobota, Okresný súd Rožňava, Okresný súd Spišská Nová Ves) a vytvorenia metodiky na zisťovanie názoru dieťaťa a obzvlášť zraniteľných obetí je súčasťou projektu aj mediálna kampaň, odovzdávanie a výmena najlepšej praxe v oblasti zisťovania názoru dieťaťa a výsluchu obzvlášť zraniteľných obetí. Edukačný program bude zameraný na vytvorenie vzdelávacieho programu s cieľom zlepšiť vedomosti o zaobchádzaní s deťmi a obzvlášť zraniteľnými obeťami tak, aby sa zabránilo sekundárnej viktimizácii. V rámci vzdelávacieho programu absolvujú sudcovia dvojdňové školenie, ktoré im pomôže pri rozvoji ich osobnostných zručností v tejto problematike. Vzdelávací program sa týka aj prokurátorov a mediátorov. Projekt sa bude vzťahovať na rodinnoprávnu a trestnoprávnu agendu.

Projekt pod názvom Zvyšovanie účinnosti súdnictva prostredníctvom ochrany/posilnenia postavenia obetí a zraniteľných strán“ je financovaný z EEA a Nórskych fondov v rámci programu Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť/Cezhraničná spolupráca. Projekt je plánovaný na tri roky s päťročnou udržateľnosťou.

Podľa článku 12 Dohovoru o právach dieťaťa, štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, zabezpečujú dieťaťu, ktoré je schopné formulovať svoje vlastné názory, právo tieto názory slobodne vyjadrovať vo všetkých záležitostiach, ktoré sa ho dotýkajú, pričom sa názorom dieťaťa musí venovať patričná pozornosť zodpovedajúca jeho veku a úrovni.  Za tým účelom sa dieťaťu poskytuje najmä možnosť, aby sa vypočulo v každom súdnom alebo správnom konaní, ktoré sa ho dotýka. Dieťa možno vypočuť priamo, alebo prostredníctvom zástupcu alebo príslušného orgánu, pričom spôsob vypočutia musí byť v súlade s procedurálnymi pravidlami vnútroštátneho zákonodarstva.

Ak je účastníkom maloletý, ktorý je schopný vyjadriť samostatne svoj názor, súd na jeho názor prihliadne.  Názor maloletého zisťuje súd spôsobom zodpovedajúcim jeho veku a vyspelosti. Podľa povahy veci zisťuje súd názor maloletého bez prítomnosti iných osôb.

Projekt vytvorí prostredie pre realizáciu zásady záujmu dieťaťa, ktorá našla svoje legislatívne vyjadrenie na národnej úrovni. Novelou zákona o rodine č. 175/2015 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2016 bol do zákona o rodine do časti s názvom „Základné zásady“ vložený čl. 5. Toto systematické umiestnenie má motivovať súdy a všetky osoby (subjekty), ktoré vykonávajú voči dieťaťu svoje práva a povinnosti, aby mali záujem dieťaťa na zreteli,  a aby ho starostlivo posudzovali. Pre dosiahnutie koherencie medzi dvomi základnými úpravami postavenia dieťaťa novela zákona o rodine vložila aj do zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele (§ 3 ods. 3) ustanovenie, podľa ktorého prvoradým hľadiskom pri voľbe a uplatňovaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je najlepší záujem dieťaťa. Legislatívne prepojenie oboch predpisov cez odkazy má zabezpečiť určitú mieru koherencie v konaniach a postupoch súdov a orgánov sociálnoprávnej ochrany. S vyššie citovaným ustanovením článku 12 Dohovoru o právach dieťaťa úzko súvisí novo koncipované ustanovenie čl. 5 písm. g) zákona o rodine. V tomto ustanovení došlo k zvýrazneniu, že je pre dieťa negatívna situácia, ak sa dostane do konfliktu lojality a tento konflikt lojality v ňom vyvolá pocit viny. Preto renovovanie priestorov na súdoch, kde sa uskutočňujú súdne vypočúvania (t.j. zisťovania názoru dieťaťa) má prispieť k naplneniu týchto práv.

 
© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk