2.2.2016
ID: 3203upozornenie pre užívateľov

Najdôležitejšie zmeny v právnych predpisoch v roku 2016

Právne novinky roku 2016

 
 JUDr. Daniela Ježová, LL.M., PhD., advokátka
 
1. Minimálna mzda v roku 2016

Minimálna mzda sa od roku 2016 zvýši na 405,00 Eur mesačne alebo 2,328 za každú hodinu práce

2. Materské v roku 2016

Zvýši sa materské zo súčasných 65 % na 70 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného základu. maximálne materské vo výške 918,20 eura pri 31-dňovom mesiaci a 888,60 eura pri 30-dňovom mesiaci.

3. Záujem maloletého dieťaťa podľa zákona o rodine

Záujem maloletého dieťaťa je prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú. Zároveň sú v zákone uvedené kritéria, ktoré sa zohľadňujú pri určovaní záujmu maloletého ako napríklad názor dieťaťa a jeho možné vystavenie konfliktu lojality a následnému pocitu viny, podmienky na vytváranie a rozvoj vzťahových väzieb s obidvomi rodičmi, súrodencami a s inými blízkymi osobami a iné.

4. Založenie obchodnej spoločnosti

Zrušenie povinnosti vkladať základné imanie na bankový účet pre vznikom obchodnej spoločnosti a opäť bude stačiť len priloženie vyhlásenia správcu vkladu k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra. Ak však správca vkladu uvedie vo vyhlásení vyššiu sumu, než je splatená, ručí do výšky tohto rozdielu voči spoločnosti za splnenie povinnosti spoločníka splatiť vklad a v rovnakej výške voči veriteľom spoločnosti za záväzky spoločnosti.

Ušetríte aj na poplatku za zápis spoločnosti do obchodného registra, ktorý sa zníži zo súčasných 331,50 EUR na 300,- EUR. Zmenili sa aj ostatné poplatky do obchodného registra.

5. Zlúčenie spoločností

K zlúčeniu spoločností bude od 1.1. potrebné priložiť aj čestné prehlásenie navrhovateľa s úradne osvedčeným podpisom o tom, že ani zanikajúca ani nástupnícka spoločnosť nie sú v kríze. Ak je niektorá spoločnosť v kríze je potrebné doložiť písomnú správu nezávislého experta. Spoločnosť je v kríze, ak je v úpadku, alebo je úpadok hrozí. Spoločnosti hrozí úpadok, ak pomer vlastného imania a záväzkov je menej ako 8 ku 100.

6. Zoznam osôb, ktoré nemôžu vykonávať člena štatutárneho orgánu

Zriaďuje sa tzv. register diskvalifikácii, t. j. zoznam osôb, ktoré na základe rozhodnutia súdu nemôžu vykonávať funkciu:

  • člena štatutárneho orgánu v obchodnej spoločnosti alebo družstve
  • člena dozorného orgánu v obchodnej spoločnosti alebo družstve
  • vedúceho organizačnej zložky podniku
  • vedúceho podniku zahraničnej osoby
  • vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby 
  • prokuristu

Takýto zákaz môže byť účinný po dobu uvedenú v rozhodnutí alebo po dobu troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia. Súd pred vykonaním zápisu do obchodného registra sám automaticky preverí, či osoba, ktorá sa navrhuje zapísať, nie je vedená v registri diskvalifikácii. Register diskvalifikovaných osôb bude vedený na Okresnom súde v  Žiline pre územie celej SR

7. Konanie o návrat v Občianskom súdnom poriadku

Nové konanie o návrat pri neoprávnenom premiestnení maloletého dieťa do cudziny sa dostalo ako osobitný typ konania do občianskeho súdneho poriadku. Ida o tzv. rodičovské únosy, kedy sa jeden z rodičov bez povolenia druhého rodiča alebo súdu presťahuje s dieťaťom natrvalo do cudziny. Konanie je upravené Haagskym dohovorom.

8. Možnosť podať dodatočné daňové priznanie

Dodatočné daňové priznanie nemožno podať za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa vykonáva daňová kontrola po uplynutí 15 dní odo dňa spísania zápisnice o začatí daňovej kontroly, doručenia oznámenia o daňovej kontrole, doručenia oznámenia o rozšírení daňovej kontroly na iné zdaňovacie obdobie, ktorého by sa dodatočné daňové priznanie týkalo, a po uplynutí 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o rozšírení daňovej kontroly o inú daň, ktorej by sa dodatočné daňové priznanie týkalo, až do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vydaného vo vyrubovacom konaní; ak vyrubovacie konanie nezačne - dodatočné daňové priznanie nemožno podať do dňa ukončenia daňovej kontroly.

9. Nový zákon o správcoch bytových domov (č. 246/2015)

Zákon zavádza zoznam správcov, ktorý bude vedený Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a bude verejne prístupný na webe ministerstva.


JUDr. Daniela Ježová, LL.M., PhD.,
advokátka


JUDr. Daniela Ježová, LL.M., PhD., advokátka

Javorinská 13
811 03 Bratislava 1

Tel.: +421 915 750 804
e-mail: jezova@lawyer.com


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk