4.6.2015
ID: 2908upozornenie pre užívateľov

Návrh nového Autorského zákona schválený vládou SR postupuje na ďalšie ústavné prerokovanie do parlamentu

Pred časom sme už avizovali prípravné práce na novom Autorskom zákone z dielne Ministerstva kultúry SR, ktorý v plnom rozsahu nahradí v súčasnosti platný Autorský zákon č. 618/2003 Z. z. v znení neskorších noviel.

 
 Ružička Csekes s.r.o. in association with members of CMS
 
Návrh nového Autorského zákona po zapracovaní 125 pripomienok Legislatívnej rady vlády SR bol dňa 15. apríla 2015 schválený vládou SR na jej rokovaní a bol tak postúpený na ďalšie prerokovanie a následný schvaľovací proces do Národnej rady SR.

Účinnosť nového Autorského zákona je navrhovaná na 1.1.2016.

Návrh nového zákona vyvolala potreba prispôsobiť v súčasnosti platnú autorskoprávnu úpravu zmenám, ktoré súvisia najmä s vývojom informačnej spoločnosti a používaním diel a iných predmetov ochrany v prostredí internetu. Nosnými cieľmi má byť modernizácia, flexibilita a právna istota.

Nový Autorský zákon má priniesť výrazné zlepšenie vymožiteľnosti autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom, zabezpečenie efektívnejšieho výkonu práv autorov a iných nositeľov práv, ako aj vyváženie záujmov na strane nositeľov práv a používateľov s nastavením vhodných podmienok prístupu používateľov k chránenému obsahu.

V novej právnej úprave budú aktualizované a spresnené doterajšie autorskoprávne pojmy a definície a bude v nej transponovaná nová smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/26/EU z 26. februára 2014 o kolektívnej správe autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na online využívanie na vnútornom trhu. Nový autorský zákon tiež v širšom rozsahu ako doteraz transponuje smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 2001/29/ES z 22. mája 2001 o harmonizácii niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti.

Bude zavedená nová štruktúra, triedenie výnimiek a obmedzení a nová úprava zohľadňuje proces digitalizácie chránených obsahov. Zmeny sa budú týkať aj zmluvných foriem súvisiacich s tvorbou chránených diel a licenčných zmlúv (odstraňuje sa doterajšia úprava zmluvy o vytvorení diela a navrhuje sa nová právna úprava diela na objednávku). Navrhovaná nová právna úprava počíta aj s novými zmluvnými typmi: rozšírená hromadná licenčná zmluva, multiteritoriálna licenčná zmluva na online použitie hudobných diel.
 
Viac informácií a dokumentov, ako aj samotný návrh zákona a dôvodové správy k nemu, nájdete na stránke Úradu vlády SR - dostupné na www, k dispozícii >>> tu.


Mgr. Martina Poliačiková

Mgr. Martina Poliačiková,
advokát

Ružička Csekes in association with members of CMS

Vysoká 2/B
811 06 Bratislava 1

Tel.: +421 2 32 33 34 22
Fax: +421 2 32 33 34 43
e-mail: martina.poliacikova@rc-cms.sk

Právnická firma roka 2015

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk