6.1.2015
ID: 2746upozornenie pre užívateľov

Návrh novely zákona o archívoch a registratúrach preberá do našej legislatívy európske právo

Ministerstvo vnútra SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, ktorého cieľom je prebratie európskej smernice. Návrh ďalej zavádza novú sústavu štátnych archívov a reaguje na poznatky z doterajšej aplikácie zákona.

Prebratie európskej smernice

Do návrhu sa preberajú ustanovenia z novej európskej smernica o navrátení predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z územia členského štátu  z roku 2014, ktorá nahradí doterajšiu smernicu. Tak, ako to ukladá smernica, Ministerstvo vnútra SR bude pri vyhľadávaní a v konaní o vrátenie archívneho dokumentu povinné používať v styku s príslušným ústredným orgánom členského štátu EÚ modul informačného systému o vnútornom trhu (IMI). Ten bol zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady za účelom účinnejšej spolupráce štátov EÚ. Touto povinnosťou nebude dotknutá možnosť ministerstva používať pri komunikácii aj iné prostriedky.

Zmeny na úseku správy registratúry

V návrhu sú zapracované poznatky z doterajšej aplikácie zákona najmä na úseku správy registratúry:

  • Pre podnikateľské subjekty prináša úľavy z niektorých povinností na úseku správy ich  registratúry.
  • Dopĺňa sa úprava postupu pri odovzdávaní a  preberaní archívnych dokumentov do archívu. (Zavádza sa maximálna lehota päť rokov na prebratie archívnych dokumentov od ich pôvodcu, čim sa sleduje skvalitnenie práce štátnych archívov. )
  • Z poznatkov z praxe vyplynula potreba skvalitnenia služieb subjektov podnikajúcich v oblasti správy registratúry inou osobou; návrh zákona preto sprísňuje kritériá pre výkon tejto živnosti. (Poskytovatelia tejto služby budú musieť zabezpečiť ochranu registratúrnych záznamov a vyhotovovať výpisy, odpisy, potvrdenia a kópie zo zverených registratúrnych záznamov podľa oprávnených nárokov žiadateľa. Zvýšia sa nároky na vyžadovanú odbornú prax personálu.)

Zmeny na úseku výkonu štátnej správy

Návrh zákona sa dotýka i výkonu štátnej správy:

  • prináša  nové povinnosti Ministerstvu vnútra SR, a to najmä vo vzťahu k posudzovaniu trvalej dokumentárnej hodnoty registratúrnych záznamov,  výkonu štátneho odborného dozoru, ako aj vedeniu novej ústrednej evidencie pečatí a pečatidiel.
  • Súčasne sa  úprava výkonu štátnej správy na úseku archívov a registratúr  dopĺňa  o úpravu evidencií, ktoré  vzhľadom na ich obsah vyžadujú zákonnú formu. 

Nová sústava štátnych archívov

Novela prináša v nadväznosti na územno-správne členenie SR úpravu sústavy archívov zriaďovaných Ministerstvom vnútra SR. Sleduje sa tým predovšetkým zefektívnenie riadenia štátnej správy na tomto úseku z úrovne ministerstva.

Po novom bude fungovať jeden štátny ústredný archív, ktorým bude  Slovenský národný archív, a osem štátnych archívov s regionálnou územnou pôsobnosťou a ich špecializované pracoviská a pracoviská. (Doterajší Štátny ústredný banský archív v Banskej Štiavnici sa vzhľadom na jeho archívne fondy a zbierky stane špecializovaným pracoviskom Slovenského národného archívu.)

Znížením počtu   riadených subjektov z pôvodných 47 na 9 sa zníži administratívna náročnosť riadenia, zefektívni sa koncepčná, rozhodovacia a kontrolná činnosť ministerstva.

Prijatím novej sústavy štátnych archívov sa dosiahne tiež zvýšenie dostupnosti pôvodcov registratúry pre archívy a zníženie straty času pre pôvodcu registratúry aj archív. Znížia sa aj finančné náklady pri výkone predarchívnej starostlivosti a štátneho odborného dozoru u pôvodcov archívnych dokumentov, zriaďovateľov archívov a vlastníkov archívnych dokumentov.

Ďalšie zmeny

  • Umožňuje sa pôvodcovi registratúry neuchovávať listinný originál registratúrneho záznamu, ak z neho vyhotovil elektronickú kópiu prostredníctvom zaručenej konverzie.
  • Správu registratúry najvyšších štátnych orgánov musia vykonávať osoby s vysokoškolským vzdelaním v odbore archívnictvo alebo v príbuznom študijnom odbore.
  • Ministerstvo vnútra bude môcť rozhodnúť o vykonaní nezávislého auditu u  pôvodcov registratúry.
  • Pôvodca registratúry bude povinný vyhotovovať odpisy, výpisy, potvrdenia a kópie z registratúrnych záznamov a osvedčovať na nich ich zhodu s registratúrnym záznamom. 
  • Na základe poznatkov z praxe sa dopĺňa nová skutková podstata priestupku a iného správneho deliktu spočívajúcej v porušení povinnosti pôvodcu registratúry predložiť najmenej raz za päť rokov návrh na vyradenie registratúrnych záznamov, ktorým uplynula lehota uloženia.

Účinnosť návrhu sa predpokladá od 1. júla 2015.

Zdroj: TS - MV SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk