13.10.2015
ID: 3066upozornenie pre užívateľov

Nové pravidlá pre jednoduchšie vymáhanie cezhraničných dlhov

Európsky parlament schválil nové pravidlá, ktoré sprístupnia zjednodušené konanie cezhraničného vymáhania pohľadávok väčšiemu počtu občanov a malých firiem. Nariadenie, ktoré musí ešte formálne potvrdiť Rada (ministrov) EÚ, zvýši strop pre uplatnenie takzvaného európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu z 2.000 eur na 5.000 eur.

"Zjednodušenie procesu riešenia sporov a zníženie nákladov pri malých cezhraničných pohľadávkach je dôležitým krokom najmä pre spotrebiteľov a malé a stredné podniky. Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu znížilo náklady na cezhraničné vymáhanie malých pohľadávok až o 40% a skrátilo dĺžku konania z viac ako dvoch rokov na priemerne päť mesiacov, takže ma teší, že v budúcnosti bude možné tento postup uplatniť pri väčšom počte prípadov," uviedla spravodajkyňa nariadenia, poslankyňa Joanna Geringer de Oedenberg (S&D, PL).

Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu od roku 2009 umožňuje občanom a malým podnikom využívať štandardné tlačivá na vymáhanie pohľadávok od fyzických alebo právnických osôb v iných členských štátoch EÚ. Poslanci podporili legislatívne zmeny, ktoré tento postup zefektívnia a rozšíria jeho využitie, pomerom hlasov 650 (za): 26 (proti): 28 (zdržalo sa hlasovania).

Súčasťou kľúčových zmien je:

  • sprístupnenie konania pre väčší počet prípadov: strop pohľadávky, pri ktorej je možné uplatniť zjednodušené konanie, sa zvýši zo súčasných 2.000 eur na 5.000 eur,
  • zaistenie primeranej výšky súdnych poplatkov: poplatky za využitie európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu by mali byť primerané vzhľadom na hodnotu pohľadávky a nemali by byť vyššie než súdne poplatky účtované v prípade vnútroštátnych zjednodušených konaní. Členské štáty zároveň budú musieť stranám sporu umožniť úhradu poplatkov formou diaľkovej platby (využitím bankového prevodu, platobnej karty alebo inkasa),
  • podpora využitia technológií diaľkovej komunikácie: v prípade sporov, pri ktorých je ústne pojednávanie nevyhnutné, by mali byť využívané všetky vhodné a zároveň súdu dostupné technológie diaľkovej komunikácie, vrátane videokonferencií alebo telekonferencií,
  • zabezpečenie praktickej pomoci: členské štáty budú musieť zaistiť, aby mali obe strany prístup k bezplatnej praktickej pomoci pri vypĺňaní tlačív a k všeobecným informáciám o zjednodušenom európskom konaní či právomociach súdov rozhodnúť v danej veci.

Revízia po piatich rokoch

Európska komisia predloží po piatich rokoch od nadobudnutia účinnosti nových pravidiel správu o ich uplatňovaní v praxi, ktorú v prípade potreby doplní legislatívnym návrhom na opätovné zvýšenie stropu pohľadávky pre uplatnenie zjednodušeného konania.

Poslanci tiež presadili, aby sa v rámci danej revízie preskúmala možnosť rozšíriť zjednodušené konanie aj na cezhraničné pracovnoprávne spory zamestnancov s ich zamestnávateľmi a uľahčiť im tak prístup k spravodlivosti v prípade napríklad mzdových pohľadávok.

Ďalší postup

Po schválení Európskym parlamentom musí nové nariadenie odobriť aj Rada (ministrov) EÚ, aby mohli navrhované pravidlá definitívne vstúpiť do platnosti. Účinnosť nadobudnú po ďalších osemnástich mesiacoch.

Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), dohoda v 1. čítaní

Typ dokumentu: Nariadenie

Zdroj: TS Európsky parlament

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk