11.7.2013
ID: 475upozornenie pre užívateľov

Nové pravidlá verejného obstarávania účinné od 1. júla 2013

Legislatívne úpravy v zákone č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní vypracované ministerstvom vnútra prinesú pozitívne zmeny do procesu verejného obstarávania. V spojení s tzv. malou novelou, účinnou od 18. februára 2013, dôjde k zefektívneniu a zrýchleniu procesu, rovnako k zvýšeniu transparentnosti verejného obstarávania. Novelizovaný zákon je účinný od 1. júla 2013.

Rozšírenie zverejňovacích povinností

Novela inštitucionalizuje internetový profil verejného obstarávateľa, ktorý bude jedným miestom, bezplatne verejne prístupným, kde bude zverejnený celý životný cyklus zákazky: od súťažných podkladov až po vyhodnotenie plnenia zmluvy.

S rozšíreným zverejňovaním sa zavedie notifikačný modul, ktorý bude záujemcom automaticky zasielať informácie o vyhlásených súťažiach. Cieľom je aktívne osloviť potenciálnych dodávateľov, "vtiahnuť" ich do účasti na súťažiach a deklarovať otvorenosť súťažiť so všetkými, ktorí prejavia záujem.

Ruší  sa rokovacie konanie bez zverejnenia v podobe, v akej bolo dosiaľ známe. Všetky prípady dnešného rokovacieho konania bez zverejnenia budú musieť byť zverejnené ešte predtým, ako verejní obstarávatelia tento postup využijú, čo zabezpečí väčšiu informovanosť a kontrolu nad týmto dosiaľ najmenej otvoreným spôsobom súťaženia.

Povinné zverejňovanie vopred sa týka aj tých nákupov, ktoré nemali predtým formálne upravené postupy a zákon sa na nich nevzťahoval.

Zefektívnenie procesu obstarávania

Zásadnú zmenu, ktorá predstavuje aj zvýšenie transparentnosti, prinesie zriadenie elektronického trhoviska pre obstarávanie bežných tovarov, služieb a stavebných prác pri tzv. podlimitných zákazkách. Pôjde o elektronický nákupný systém, ktorý by mal umožniť realizovať nákup bežných komodít už v priebehu troch pracovných dní a mal by jednak uľahčiť a zrýchliť nákup, zároveň však umožniť všetkým sledovať, čo a za koľko štát nakupuje.

V oblasti podlimitných zákaziek sa na iné než bežné komodity sa tiež zjednocuje postup pre verejných obstarávateľov a namiesto troch režimov sa zavádza jeden.

Nové inštitúty, ktorými sú certifikácia, akreditácia a ex ante kontrola prinesú verejným obstarávateľom a obstarávateľom možnosť nechať si vopred skontrolovať používané postupy a metódy vo verejnom obstarávaní a mať tak istotu, že nimi zvolený postup je v súlade so zákonom. Ostatným subjektom to umožní takto validované postupy použiť pri vlastných súťažiach, čo by malo pomôcť predísť rozsiahlemu námietkovaniu súťaží a presunúť kontrolu pred začiatok súťaže.

Zásadné zmeny nastali  v oblasti revíznych postupov. Zavádza sa námietkové konanie v dvoch štádiách, namiesto dnešných šiestich, ktoré prebehne v prvom štádiu pred otvorením ponúk s cenou a v druhom po takomto otvorení. Novým prvkom je zriadenie rady ÚVO, ktorá bude rozhodovať ako odvolací orgán, čo spružní proces námietkového konania a zjednotí rozhodovaciu činnosť ÚVO.

Dôležitou zmenou je aj zavedenie možnosti uzatvoriť zmluvu s druhým alebo tretím uchádzačom v poradí, ak k uzavretiu s prvým nedôjde z dôvodu nesplnenia podmienok či neposkytnutia súčinnosti na uzavretie zmluvy. Odpadne teda nutnosť opakovať súťaž a výrazne sa zefektívni postup verejného obstarávateľa.

Posilnenie postavenia kvalitných a poctivých dodávateľov

Novela zavádza pravidlá pre dnes už existujúci systém hodnotenia kvality predošlých dodávok tovarov, služieb a prác a zavádza jednotný systém referencií. Ide o jednotne upravený a preto navzájom porovnateľný systém vystavovania potrvdení o kvalite dodaných plnení zo strany dodávateľov, ktorý umožní nielen jednoduchšiu orientáciu pre verejných obstarávateľov, ale aj posudzovanie kvality dodávateľov, aj v nadväznosti na novozavedené sankcie zákazu účasti vo verejnom obstarávaní.

Dodávatelia či uchádzači, ktorý predkladajú do súťaží nepravdivé či falošné dokumenty alebo ktorí dlhodobo či zásadne porušujú zmluvné povinnosti a nedodávajú kvalitne, budú môcť byť vylúčení z budúcich súťaží, a to v závažných prípadoch až na tri roky.

Zmena sa dotkne aj subdodávateľských vzťahov, kedy aj subdodávatelia budú musieť spĺňať podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia.

V reakcii na aktuálne problémy s kvalitou subdodávok sa zavádza možnosť pre obstarávateľov vyhradiť si, že určitú časť plnenia musí dodať dodávateľ osobne. Rovnako v prípadoch, kedy spôsobilosť dodať určité plnenie preukazuje uchádzač cez tretiu osobu, bude musieť takéto plnenie poskytnúť buď sám, alebo len prostredníctvom tejto osoby. Takto bude mať obstarávateľ vopred vedomosť o tom, kto mu v konečnej fáze bude plnenie dodávať.

Ďalšie zmeny

Okrem vyššie uvedených sa navrhujú aj ďalšie zmeny, ktoré či už posiľňujú súťažný prvok, alebo chránia verejné prostriedky. Patria k nim zákazy cenových dodatkov, povinnosť pri rámcových zmluvách znižovať cenu, ak sa znižuje aj cena na trhu, či posilnenie kritéria ekonomicky najvýhodnejšej ponuky.


Zdroj: Ministerstvo vnútra SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk