17.6.2014
ID: 2077upozornenie pre užívateľov

Novela zákona o ochrane osobných údajov

S účinnosťou od 15. apríla 2014 dochádza k viacerým zmenám v úprave zákona o ochrane osobných údajov (ďalej len „Novela“). Primárnym účelom Novely je zníženie administratívnej záťaže a obmedzenie rozsahu povinností, zodpovednosti a zjednodušenie procesov súvisiacich s plnením povinností na úseku ochrany osobných údajov.

 
 Ružička Csekes s.r.o. in association with members of CMS
 
Zákonodarca pristúpil k voľnejšej definícii oprávnenej osoby prichádzajúcej do styku s osobnými údajmi a aplikácií nového delenia pokút a úprave ich výšky. Zmeny obsiahnuté v Novele upravujú činnosti Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „Úrad“) vykonávajúceho dohľad a kontrolu nad ochranou osobných údajov. Novela sa tak dotýka takmer všetkých prevádzkovateľov informačných systémov, ako aj sprostredkovateľov. 

Medzi významné zmeny, ktoré priniesla Novela, patria nasledovné:

 • Úprava definície vzťahu medzi prevádzkovateľom a oprávnenou osobou, ktorá u prevádzkovateľa prichádza do styku s osobnými údajmi. V definícii oprávnenej osoby došlo k nahradeniu pojmu „pracovný pomer“ pojmom „pracovnoprávny vzťah“, pretože vznik funkcie oprávnenej osoby nie je viazaný výlučne len na pracovný pomer, ale oprávnenou osobou môže byť napríklad aj fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosť na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, fyzická osoba vykonávajúca absolventskú prax, či iná fyzická osoba;
 • Zmena obligatórnosti ukladania pokút a poriadkových pokút. Ukladanie pokút a poriadkových pokút za porušenie povinností ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov bude rozčlenené na fakultatívne a obligatórne, a to najmä v závislosti od jednotlivých typov povinností, ich podstaty a závažnosti ich porušení. Rozhodnutie Úradu v prípade fakultatívnosti uložiť pokutu a v akej výške sa bude odvíjať od závažnosti, rozsahu a času trvania, následkov protiprávneho konania, prípadného opakovania takéhoto protiprávneho konania a miery ohrozenia súkromného a rodinného života jednotlivcov a počtu dotknutých osôb. Zmiernenie dopadov sankcionovania sa zároveň odzrkadľuje aj na znížení hornej hranice jednotlivých pokút.
 • Zmena obsahu poučenia oprávnenej osoby, v rámci ktorého dochádza k zúženiu rozsahu poučenia a jeho ponechaniu v nevyhnutnej miere pri zachovaní požiadaviek smernice 95/46/ES, pričom sa pripúšťa elektronická forma poučenia;
 • Zrušenie informačnej povinnosti sprostredkovateľa voči prevádzkovateľovi; v prípade porušenia zákona o ochrane osobných údajov prevádzkovateľom odpadá povinnosť sprostredkovateľa upozorniť o tejto skutočnosti prevádzkovateľa a následne Úrad.
 • Novela rovnako vylučuje, v prípade neoznámenia takejto skutočnosti sprostredkovateľom, zodpovednosť sprostredkovateľa za škodu vzniknutú porušením zákona o ochrane osobných údajov prevádzkovateľom.
 • Zrušenie informačnej povinnosti zodpovednej osoby voči Úradu v prípade, ak prevádzkovateľ nevykoná nápravu podľa zistení zodpovednej osoby;
 • Zrušenie povinnosti prevádzkovateľa ustanoviť zodpovednú osobu, pričom zodpovednou osobou sa môže stať aj štatutárny zástupca spoločnosti;
 • Zrušenie povinnosti dokumentovať bezpečnostné opatrenia v bezpečnostnej smernici;
 • Upustenie od možnosti priameho sankcionovania oprávnenej osoby a zodpovednej osoby zo strany Úradu;
 • Zmena povinnosti registrovať informačný systém na povinnosť oznamovaciu, a to on-line formulárom a bez poplatku.

Praktickými dopadmi novely sú:

 • Administratívne a finančne náročné bezpečnostné smernice sa stávajú dobrovoľnými;
 • Lehota na splnenie povinnosti prevádzkovateľa zosúladiť zmluvný vzťah so sprostredkovateľom so znením Zákona o ochrane osobných údajov sa predlžuje z jedného roka na dva roky (do 01.07.2015);
 • Kopírovanie/skenovanie úradných dokladov bude bez obmedzení v rámci pracovnoprávnych alebo obdobných vzťahov.
 • Úrad vydá príkladný zoznam informačných systémov, ktoré budú podľa očakávania spoločnosti oznamovať;
 • V súvislosti s implementáciou Novely sa nepredpokladá zvýšenie administratívnej záťaže pre spoločnosti, ale naopak jej zníženie.


Mgr. Peter Bartoš,
Associate 

Mgr. Jakub Štos,
Advokátsky koncipient


Ružička Csekes s.r.o. in association with members of CMS

Vysoká 2/B
811 06 Bratislava 1


Tel.: +421 2 32 33 34 44
Fax:  +421 2 32 33 34 43
e-mail: office-ba@rc-cms.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk